Шифре динарских плаћања

Класификација према облику плаћања (прва цифра)
број опис намена
1 Готовински готовинске уплате на рачун и исплате са рачуна (у кешу)
2 Безготовински пренос (плаћање и други трансфери) са једног рачуна на други рачун (без кеша)
3 Обрачунски обрачунска плаћања
9 Прекњижавање повраћај по основу више или погрешно уплаћених средстава (повраћај)
Класификација према основу плаћања (друга и трећа цифра)

напомена: П = трансакција улази у пореску основицу код примене Закона о порезу на финансијске трансакције (на српском - систем проверава да ли сте прво платили порез, пре пуштања трансакције)

П број опис намена
Трансакције по основу промета робе и услуга
П 20 Промет робе и услуга међуфазна потрошња плаћања за робу, сировине, материјал, производне услуге, гориво, мазиво, енергију, откуп пољопривредних производа, чланарине, уплате обавеза јавним предузћима које нису прописане и за другу робу и услуге
П 21 Промет робе и услуга финална потрошња плаћања за робу, сировине, материјал, производне услуге, гориво, мазиво, енергију, откуп пољопривредних производа, чланарине, уплата обавеза јавниим предузећима које нису прописане и за другу робу и услуге,(укључујући плаћање свих провизија и накнада), изузев за инвестиције – финална потрошња
22 Услуге јавних предузећа уплате јавним предузећима прописаних обавеза
П 23 Инвестиције у објекте и опрему плаћања по основу изградње објеката и набавке опреме (набавна цена, допрема, монтажа и др.)
П 24 Инвестиције – остало плаћања по основу инвестиција, осим инвестиција у објекте и опрему
25 Закупнине закупнине за коришћење непокретности и покретних ствари у државној својини, накнаде за друге услуге које имају карактер јавних прихода
П 26 Закупнине закупнине за коришћење непокретности и покретних ствари на које се плаћа порез према закону
27 Субвенције, регреси и премије са посебних рачуна исплата, наплата, пренос и обрачун по основу субвенција, регреса и премија са консолидованог рачуна трезора, односно фондова и организација обавезног социјалног осигурања
П 28 Субвенције, регреси и премије са осталих рачуна исплата, наплата, пренос и обрачун по основу субвенција, регреса и премија са осталих рачуна
31 Царине и друге увозне дажбине уплата, наплата, пренос са рачуна и обрачун по основу измирења царина и других увозних дажбина (царине и други јавни приходи које Управа царина наплати обједињено на свој евидентни рачун)
Трансакције расподеле
40 Зараде и друга примања запослених накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне болести, а која од првог дана па све време трајања спречености терети средства послодавца; накнада зараде за случај привремене спречености за рад до 30 дана услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, због одређивања за пратиоца болесног лица у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање; накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до ког је дошло без кривице запосленог према члану 116. Закона о раду
41 Неопорезива примања запослених, социјална и друга давања изузета од опорезивања неопорезива примања запослених по основу: накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају, дневнице и накнаде трошкова превоза и смештаја за службено путовање у земљи или иностранству, дневне накнаде припадника Војске Србије, солидарне помоћи за случај болести, рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице, новогодишњих и божићних поклона деци запосленог и јубиларне награде запосленог; социјална и друга давања изузета из опорезивања у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана, изузев накнаде трошкова волонтирања
42 Накнаде зарада на терет послодавца накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне болести, а која од првог дана па све време трајања спречености терети средства послодавца; накнада зараде за случај привремене спречености за рад до 30 дана услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, због одређивања за пратиоца болесног лица у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање; накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до ког је дошло без кривице запосленог према члану 116. Закона о раду
П 44 Исплате преко омладинских и студентских задруга исплата члановима задруге са рачуна задруге
45 Пензије износ пензија који се исплаћује пензионерима или преноси на њихове текуће рачуне у банци и другој финансијској организацији, осим исплата у готовом новцу
46 Обуставе од пензија и зарада обуставе по основу административне забране за кредите, чланарине и остале законске, административне и друге обуставе
47 Друга социјална давања (надокнаде) накнаде које се исплаћују са рачуна фондова и организација обавезног социјалног осигурања у смислу закона којим се уређује буџетски систем (социјално осигурање-дечији додатак, накнаде за боловање и другу спреченост, накнаде незапосленима, примања инвалида, борачки додатак и сл., социјална помоћ)
П 48 Приходи од власништва камате, дивиденде, рента, приходи по основу камата, приходи по основу полиса осигурања
П 49 Зараде по другим основама зараде по уговору о делу, по основу ауторских права, патената и техничких унапређења, по основу имовинских права и стипендија
53 Уплата текућих прихода Уплата текућих прихода, и то:пореза, доприноса, такси, накнада и др.
(рецимо - добит доо, порез на дивиденду...)
54 Уплата пореза и доприноса по одбитку Уплата текућих прихода, и то:пореза, доприноса, такси, накнада и др.
(рецимо - доприноси путем обједињене наплате)
57 Повраћај више наплаћених или погре- шно наплаћених текућих прихода пренос средстава са уплатног рачуна текућег прихода у корист пореског обвезника, на име више наплаћених или погрешно наплаћених текућих прихода
58 Прекњижавање више уплаћених или погрешно уплаћених текућих прихода пренос средстава са једног уплатног рачуна текућег прихода у корист другог, а на име више уплаћених или погрешно уплаћених текућих прихода
Трансфери
П 60 Премије осигурања и надокнада штете премија осигурања, реосигурање, надокнада штете
61 Распоред текућих прихода распоред пореза, доприноса и других текућих прихода уплаћених корисницима
62 Трансфери у оквиру државних органа пренос у оквиру рачуна и подрачуна трезора, пренос средстава буџетским корисницима, исплате по социјалном програму Владе
63 Остали трансфери пренос у оквиру истог правног лица и други трансфери, распоред заједничког прихода
64 Пренос средстава из буџета за обезбеђење повраћаја више наплаћених текућих прихода пренос средстава из буџета на уплатни рачун текућег прихода с ког је потребно извршити повраћај средстава која ће се вратити обвезнику
65 Уплата пазара уплата дневног пазара
П 66 Исплата готовине све готовинске исплате са рачуна правног лица и предузетника
Финансијске трансакције
70 Краткорочни кредити пренос средстава по основу одобрених краткорочних кредита
71 Дугорочни кредити пренос средстава по основу одобрених дугорочних кредита
72 Активна камата плаћање камате по кредитима
П 73 Полагање орочених депозита
75 Остали пласмани купопродаја власничких хартија од вредности, куповина капитала у поступку приватизације у смислу закона којим се уређује приватизација и куповина удела из Акцијског фонда Републике Србије, међубанкарски пласмани (хартије, кредити)
76 Отплата краткорочних кредита
77 Отплата дугорочних кредита
П 78 Повраћај орочених депозита
П 79 Пасивна камата плаћање камате по депозитима и другим новчаним полозима
П 80 Есконт хартија од вредности
81 Позајмице оснивача за ликвидност уплата позајмице оснивача-физичког лица правном лицу
П 82 Повраћај позајмице за ликвидност оснивачу повраћај позајмице правног лица оснивачу-физичком лицу
83 Наплата чекова грађана
84 Платне картице
85 Мењачки послови
86 Купопродаја девиза
П 87 Донације и спонзорства плаћање из средстава банака и других правних лица по основу интерне регулативе
88 Донације донације из међународних уговора
89 Трансакције по налогу грађана
П 90 Друге трансакције