Шифре плаћања

Класификација према облику плаћања (прва цифра)
број опис намена
1 Готовински готовинске уплате на рачун и исплате са рачуна (у кешу)
2 Безготовински пренос (плаћање и други трансфери) са једног рачуна на други рачун (без кеша)
3 Обрачунски обрачунска плаћања
9 Прекњижавање повраћај по основу више или погрешно уплаћених средстава (повраћај)
Класификација према основу плаћања (друга и трећа цифра)

напомена: П = трансакција улази у пореску основицу код примене Закона о порезу на финансијске трансакције (на српском - систем проверава да ли сте прво платили порез, пре пуштања трансакције)

П број опис намена
Трансакције по основу промета робе и услуга
П 20 Промет робе и услуга међуфазна потрошња плаћања за робу, сировине, материјал, производне услуге, гориво, мазиво, енергију, откуп пољопривредних производа, чланарине, уплате обавеза јавним предузћима које нису прописане и за другу робу и услуге
П 21 Промет робе и услуга финална потрошња плаћања за робу, сировине, материјал, производне услуге, гориво, мазиво, енергију, откуп пољопривредних производа, чланарине, уплата обавеза јавниим предузећима које нису прописане и за другу робу и услуге,(укључујући плаћање свих провизија и накнада), изузев за инвестиције – финална потрошња
22 Услуге јавних предузећа уплате јавним предузећима прописаних обавеза
П 23 Инвестиције у објекте и опрему плаћања по основу изградње објеката и набавке опреме (набавна цена, допрема, монтажа и др.)
П 24 Инвестиције – остало плаћања по основу инвестиција, осим инвестиција у објекте и опрему
25 Закупнине закупнине за коришћење непокретности и покретних ствари у државној својини, накнаде за друге услуге које имају карактер јавних прихода
П 26 Закупнине закупнине за коришћење непокретности и покретних ствари на које се плаћа порез према закону
27 Субвенције, регреси и премије са посебних рачуна исплата, наплата, пренос и обрачун по основу субвенција, регреса и премија са консолидованог рачуна трезора, односно фондова и организација обавезног социјалног осигурања
П 28 Субвенције, регреси и премије са осталих рачуна исплата, наплата, пренос и обрачун по основу субвенција, регреса и премија са осталих рачуна
31 Царине и друге увозне дажбине уплата, наплата, пренос са рачуна и обрачун по основу измирења царина и других увозних дажбина (царине и други јавни приходи које Управа царина наплати обједињено на свој евидентни рачун)
Трансакције расподеле
40 Зараде и друга примања запослених зараде, накнада зарада, додатак на зараду (регрес, топли оброк, теренски додаак) и примања запослених (по основу привремених и повремених послова и по основу уговора о раду ван просторија послодавца), осим исплата у готовом новцу
41 Обуставе од зарада обуставе по основу административне забране за кредите, чланарине и остале законске, администрат. и друге обуставе
42 Друга лична примања запослених превоз радника, дневнице, трошкови превоза за службена путовања, отпремнине и накнаде за одвојени живот, осим исплата у готовом новцу
П 44 Исплате преко омладинских и студентских задруга исплата члановима задруге са рачуна задруге
45 Пензије износ пензија који се исплаћује пензионерима или преноси на њихове текуће рачуне у банци и другој финансијској организацији, осим исплата у готовом новцу
46 Обуставе од пензија обуставе по основу административне забране за кредите, чланарине и остале законске, административне и друге обуставе
47 Друга социјална давања (надокнаде) накнаде које се исплаћују са рачуна фондова и организација обавезног социјалног осигурања у смислу закона којим се уређује буџетски систем (социјално осигурање-дечији додатак, накнаде за боловање и другу спреченост, накнаде незапосленима, примања инвалида, борачки додатак и сл., социјална помоћ)
П 48 Приходи од власништва камате, дивиденде, рента, приходи по основу камата, приходи по основу полиса осигурања
П 49 Зараде по другим основама зараде по уговору о делу, по основу ауторских права, патената и техничких унапређења, по основу имовинских права и стипендија
53 Уплата текућих прихода Уплата текућих прихода, и то:пореза, доприноса, такси, накнада и др.
57 Повраћај више наплаћених или погре- шно наплаћених текућих прихода пренос средстава са уплатног рачуна текућег прихода у корист пореског обвезника, на име више наплаћених или погрешно наплаћених текућих прихода
58 Прекњижавање више уплаћених или погрешно уплаћених текућих прихода пренос средстава са једног уплатног рачуна текућег прихода у корист другог, а на име више уплаћених или погрешно уплаћених текућих прихода
Трансфери
П 60 Премије осигурања и надокнада штете премија осигурања, реосигурање, надокнада штете
61 Распоред текућих прихода распоред пореза, доприноса и других текућих прихода уплаћених корисницима
62 Трансфери у оквиру државних органа пренос у оквиру рачуна и подрачуна трезора, пренос средстава буџетским корисницима, исплате по социјалном програму Владе
63 Остали трансфери пренос у оквиру истог правног лица и други трансфери, распоред заједничког прихода
64 Пренос средстава из буџета за обезбеђење повраћаја више наплаћених текућих прихода пренос средстава из буџета на уплатни рачун текућег прихода с ког је потребно извршити повраћај средстава која ће се вратити обвезнику
65 Уплата пазара уплата дневног пазара
П 66 Исплата готовине све готовинске исплате са рачуна правног лица и предузетника
Финансијске трансакције
70 Краткорочни кредити пренос средстава по основу одобрених краткорочних кредита
71 Дугорочни кредити пренос средстава по основу одобрених дугорочних кредита
72 Активна камата плаћање камате по кредитима
П 73 Полагање орочених депозита
75 Остали пласмани купопродаја власничких хартија од вредности, куповина капитала у поступку приватизације у смислу закона којим се уређује приватизација и куповина удела из Акцијског фонда Републике Србије, међубанкарски пласмани (хартије, кредити)
76 Отплата краткорочних кредита
77 Отплата дугорочних кредита
П 78 Повраћај орочених депозита
П 79 Пасивна камата плаћање камате по депозитима и другим новчаним полозима
П 80 Есконт хартија од вредности
81 Позајмице оснивача за ликвидност уплата позајмице оснивача-физичког лица правном лицу
П 82 Повраћај позајмице за ликвидност оснивачу повраћај позајмице правног лица оснивачу-физичком лицу
83 Наплата чекова грађана
84 Платне картице
85 Мењачки послови
86 Купопродаја девиза
П 87 Донације и спонзорства плаћање из средстава банака и других правних лица по основу интерне регулативе
88 Донације донације из међународних уговора
89 Трансакције по налогу грађана
П 90 Друге трансакције