Ценовник

- све цене су искључиво у динарима (округао износ а не различит курс сваког месеца...)
- све цене су дате у минималном износу, а предмет су договора
- ознака указује да ли је услугу могуће извршити у потпуности ОНЛАЈН - дакле без доласка/физичког присуства
- завршни рачун је урачунат у цену - за клијенте
- више о свакој услузи у футеру испод табеле:

НАЗИВ УСЛУГЕ цена за клијенте редовна цена Јединица мере / напомена
РЕДОВНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
Приступ књиговодственом софтверу, зарад самосталне израде фактура/СЕФ/фискалних рачуна 1.000 / месечно по конкурентном приступу
АПИ приступ књиговодственом софтверу, зарад самосталне израде фактура/СЕФ/фискалних рачуна 1.000 / месечно по конкурентном приступу
Предузетници на мировању (привремени прекид делатности, књиге/лзп/паушал) 1.000 / месечно
Предузетници на мировању (привремени прекид делатности, ПДВ) 2.000 / месечно
Предузетници паушал 6.000 / месечно
Предузетници паушал, угоститељство или трговина 18.000 / по фискалном уређају
Предузетници, само финансијско (ИТ/дизајн/маркетинг...), књиге/ЛЗП 15.000 / месечно
Предузетници, само финансијско (крипто - дигитална имовина) књиге/ЛЗП 18.000 / месечно
Предузетници, само финансијско - грађевина, књиге/ЛЗП 20.000 / месечно
Предузетници, додатно робно, он-лајн трговина, самоопорезивање/ЛЗП 5.000 / по магацину, месечно
Предузетници, додатно робно, самоопорезивање/ЛЗП 8.000 / по магацину, месечно
Предузетници, додатно робно - грађевина, самоопорезивање/ЛЗП 8.000 / по магацину и по градилишту, месечно
ДОО, само финансијско (ИТ/дизајн/маркетинг...) 18.000 / месечно
ДОО, само финансијско (крипто - дигитална имовина) 22.000 / месечно
ДОО, само финансијско - грађевина 24.000 / месечно
ДОО, додатно робно - он-лајн трговина 8.000 / по магацину, месечно
ДОО, додатно робно - грађевина 8.000 / по магацину и по градилишту, месечно
Обвезник система ПДВ +25% / на уговорену месечну цену
ДОО током поступка ликвидације, без консолидације 18.000 / месечно
Малопродаја - ручни препис из фискалне касе 10.000 / по фискалној каси месечно
Магацин (веле- / мало-) 8.000 / по магацину месечно
Возила (Н1 категоризација или већа) 6.000 / по возилу месечно
Увоз (ЈЦИ) 4.000 / 100 / по увозу (ЈЦИ) + броју ставки увоза
Унос робе на стање; пријем и калкулација 2.000 / 100 / по пријему + броју ставки пријема
Нивелација, ручно 1.000 / 100 / по нивелацији + броју ставки
Припрема документације за улазак у систем ПДВ 15.000 240.000 /
Припрема документације за излазак из система ПДВ 15.000 400.000 /
Припрема и спровођење промене пореског статуса (паушал <-> ЛЗП) 36.000 60.000 /
Хитно издавање фактуре (наредни радни дан) 1.000 / по фактури
Хитно издавање фактуре (исти радни дан) 3.000 / по фактури
Ино фактуре, улазне или излазне, посебни захтеви 2.000 / по фактури
Подешавање корисничког налога за е-фактуре у пословном софтверу 2.000 10.000 по корисничком имену
Подешавање Kонсент ИД (Consent ID) апликације за е-потпис 2.000 10.000 по уређају
Издавање фактура/СЕФ е-фактура, након месечне квоте 500 2.000 по фактури
Издавање фискалних рачуна (он-лајн), након месечне квоте 500 2.000 по рачуну
Исправка регистрованих СЕФ фактура - купац и клијент се нису договорили о подацима 2.000 10.000 по фактури
Исправка регистрованих СЕФ фактура - погрешан/нежељен датум 3.000 10.000 по фактури
Исправка регистрованих фискалних рачуна 1.000 10.000 по фактури
Исправка регистрованих фискалних рачуна зарад регистрације СЕФ и ЦРФ фактуре 3.000 10.000 по фактури
Сторнирање регистрованих фискалних рачуна - повраћај 2.000 10.000 по фактури
Обрачун зарада и других личних примања (нпр закупи, УГ о делу) - сарадници 1.000 3.000 по раднику
Обрачун зарада из 2 дела (аконтација+коначно) 2.000 6.000 по раднику
Обрачун зарада - хитан (1 дан) 2.000 6.000 по раднику
Обрачун по самоопорезивању било које пријаве за физичка лица 4.000 8.000 по пријави
Унос података о запосленом (или лицу за обрачун) 1.000 3.000 по ЈМБГ
Измена података о запосленом у обрачунском делу (или престанак РО) 1.000 3.000 по ЈМБГ и по измени
Слање и пријем папирних фактура - сараднику клијента - препорученом поштом у Србији 1.000 2.000 по фактури
Слање и пријем папирних фактура - сараднику клијента - препорученом поштом ван Србије 1.000 2.000 по фактури + цена поштарине
ВАНРЕДНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
Рачуноводствено, пословно и пореско саветовање 6.000 12.000 по сату, након уговорених
Рачуноводствено, пословно и пореско саветовање - на терену + 50% + 50% на збирну цену без превоза
Рачуноводствено, пословно и пореско саветовање - ван радног времена (09-16ч) + 50% + 50% на збирну цену
Рачуноводствено, пословно и пореско саветовање – на енглеском језику 8.000 18.000 по сату
Рачуноводствено, пословно и пореско саветовање – на страном језику 8.000 18.000 по сату, плус трошак преводиоца
Рачуноводствено, пословно и пореско саветовање - додатно присуство 3.000 6.000 по особи
Рачуноводствено, правно, пословно и пореско саветовање - са нашим адвокатом 18.000 24.000 по сату (урачунат АТ)
Рачуноводствено, пословно и пореско саветовање - писаним путем 1.000 2.000 по постављеном питању
АПР - регистрација предузетника 0 - ако постаје клијент 6.000 плус апр таксе
- АПР - оснивање ДОО-а (без посебних захтева ван стандардних) 30.000 - ако постаје клијент 60.000 плус апр таксе
АПР - промене предузетник 2.000 4.000 по рег. пријави + апр таксе
АПР - промене ДОО, без пратеће документације 4.000 10.000 по рег. пријави + апр таксе
- Отпочињање поступка ликвидације ДОО - рачуноводствени део 20.000 60.000 по регистрационој пријави
- Отпочињање поступка ликвидације ДОО - комплет правни и рачуноводствени део 40.000 100.000 по регистрационој пријави
- Обустава поступка ликвидације ДОО 20.000 40.000 по регистрационој пријави
- Окончање поступка ликвидације ДОО 30.000 60.000 по регистрационој пријави
Предаја изјаве о неактивности на АПР 2.000 6.000 по потпису
Поновљени/ исправљени ПДВ обрачуни због кашњења документације или неблаговремених и некомплетних информација од стране клијента 8.000 15.000 по пријави/исправци
Поновљени/ исправљени ПДВ обрачуни због исправке (датума или износа) СЕФ е-фактуре 3.000 15.000 по пријави/исправци
Припрема документације за предају захтева за исплату накнаде за породиљско одсуство и одсуство ради неге детета 0 1.000 по захтеву ако су испуњени услови
Припрема документације за рефундацију боловања преко 30 дана 1.000 2.000 по месецу/запосленом
Предаја документације за рефундацију боловања преко 30 дана 3.000 6.000 по месецу/запосленом
Састављање и/или попуњавање потврда о запослењу за било коју сврху 2.000 по документу
Евиденција коришћења годишњих одмора 2.000 по раднику/години
Састављање одлука о коришћењу годишњих одмора 3.000 5.000 по раднику/години
Припрема статистичких извештаја 6.000 15.000 по извештају/врсти
Слање међугодињих биланса и остале документације за потребе кредита, лизинга, тендера уз додатну документацију и извештаје банке и БС и БУ 1/2 уговорене месечне цене по захтеву
Извештавање НБС-а (ДИ-1, П-1, ДИ-2, РН, имаоци-стицаоци дигиталне имовине - крипто) 5.000 20.000 по извештају
Извештавање осталих државних агенција (статистичке, покрајинске...) 5.000 20.000 по извештају
Слање аконтационе - отпочињуће ППДГ-1Р и ППДГ-1С (отпочињање делатности - ПР) у цени 6.000 по пријави - само попуњавање
Слање ванредне ППДГ-1Р и ППДГ-1С услед промена (привремено затварање/отварање, измена радног статуса, умањење аконтације итд - ПР) 2.000 6.000 по пријави - само попуњавање
Слање аконтационе - отпочињуће ПДП (отпочињање - ДОО) у цени 6.000 по пријави - само попуњавање
Слање ванредне ПДП (умањење аконтације итд - ДОО) 2.000 6.000 по пријави - само попуњавање
Слање коначне ПДП (ДОО) у цени 6.000 по пријави - само попуњавање
Предаја захтева за поврат субвенције преко портала 2.000 + 1.000 4.000 + 1.000 по пријави + по раднику
- Присуствовање попису клијената 1/2 месечне цене 12.000 по магацину / по сату
Састављање приговора на записник пореске управе 1/2 месечне цене 20.000 по документу
Ванредни поступци са пореском управом - захтев за прекњижавање 1.000 3.000 по захтеву
Ванредни поступци са пореском управом - репрограм за отпис камате, за отпис дуга због застарелости итд 4.000 8.000 по документу
Ванредни поступци са пореском управом - захтев за исправку грешке настале грешком ПУРС 3.000 6.000 по документу
Ванредни поступци са пореском управом - захтев за исправку грешке настале грешком клијента 2.000 4.000 по документу
Ванредни поступци са пореском управом - захтев за исправку грешке настале грешком претходног књиговодства 3.000 6.000 по документу
Рад са инспекцијом у току канцеларијске контроле 1/3 месечне цене 12.000 сат / 30.000 дан по контроли плус трошкови
Рад са инспекцијом у току канцеларијске контроле - израда недостајуће документације 6.000 12.000 по документу плус трошкови
- Рад са инспекцијом у току теренске контроле (пореска, финасијска, ПДВ) 1 месечне цене 12.000 сат / 30.000 дан по дану
- Рад са тржишном инспекцијом у току теренске контроле 1 месечне цене 12.000 сат / 30.000 дан по дану
- Рад и учешће у поступку контроле пореске полиције 2.000.000 4.000.000 по контролисаној години
Сарадња са ревизијом 2 месечне цене 12.000 сат по дану и по контролисаној години
Наручивање, преузимање и тумачење упита стања - синтетика 1.000 2.000 по упиту
Наручивање, преузимање и тумачење упита стања - аналитика 2.000 4.000 по аналитичкој картици/упиту
Вршење плаћања у име клијената преко е-банкинга 500 - по налогу
- Услуга скенирања улазних рачуна и пратеће документације 250 600 по страни документа
Обрачун акцизе 4.000 - по обрачуну
Поновљени/исправљени обрачуни зараде због кашњења документације или неблаговремених и некомплетних информација од стране клијента 6.000 10.000 по обрачуну
Израда извештаја о трансферним ценама - скраћено 60.000 100.000 по студији
Израда извештаја о трансферним ценама - пуна студија 250.000 450.000 по студији
- Израда и предаја завршног рачуна на АПР и ПУРС (за рок обраде и предаје дужи од 60 дана) 1 месечна цена 1 месечна цена
+ 100.000
по месецу + по години
- Израда и предаја завршног рачуна на АПР и ПУРС (за рок обраде и предаје дужи од 45 али краћи од 60 дана) 1,5 месечна цена 1,5 месечна цена
+ 150.000
по месецу + по години
- Израда и предаја завршног рачуна на АПР и ПУРС (за рок обраде и предаје дужи од 30 али краћи од 45 дана) 2 месечна цена 2 месечна цена
+ 200.000
по месецу + по години
- Израда и предаја завршног рачуна на АПР и ПУРС (за рок обраде и предаје дужи од 15 али краћи од 30 дана) 2,5 месечна цена 2,5 месечна цена
+ 250.000
по месецу + по години
- Израда и предаја завршног рачуна на АПР и ПУРС (за рок обраде и предаје дужи од 8 али краћи од 15 дана) 3 месечна цена 3 месечна цена
+ 300.000
по месецу + по години
- Израда и предаја завршног рачуна на АПР и ПУРС (за рок обраде и предаје краћи од 8 дана) 4 месечна цена 4 месечна цена
+ 500.000
по месецу + по години
- Исправке грешака из претходног периода (пре закључења уговорног односа са Корисником), контрола књижења, саветовање итд – за рок 7 дана по месецу + 15 дана за израду 1x месечна цена по месецу
- Исправке грешака из претходног периода(пре закључења уговорног односа са Корисником), контрола књижења, саветовање итд – за рок 5 дана по месецу + 5 дана за израду 2x мес. цена по месецу
- Исправке грешака из претходног периода(пре закључења уговорног односа са Корисником), контрола књижења, саветовање итд – за рок 7 дана и краћи 4x мес. цена по месецу
Хитна израда било ког извештаја на основу докумената достављених пре мање од 5 (законских) дана за обраду документације, са роком за извештај 5 и више радних дана 1 Х месечне цене по извештају/пријави
Хитна израда било ког извештаја на основу докумената достављених пре мање од 5 (законских) дана за обраду документације, са роком за извештај краћи од 5 радних дана 2 Х месечне цене по извештају/пријави
Слање ИОС образаца у име клијената на емаил адресе купаца клијената 1.000 2.500 по обрасцу
Подношење пријаве за порез на пренос апсолутних права 4.000 6.000 по пријави
Предаја пријаве за порез на доходак грађана - физичка лица 6.000 15.000 по пријави
Предаја пријаве за порез по одбитку - обвезници (рок 3 дана) 5.000 10.000 по обрачуну
УСЛУГЕ У СФЕРИ ПОСЛОВАЊА
Коришћење КЛАУД система за документацију, по налогу 0 2.000 месечно
Коришћење КЛАУД система за документацију, по 1ГБ простора 0 5.000 месечно
Директна комуникација са конкурентним лицима (купац, добављач, радник...) 6.000 12.000 по сату, мин 30 минута
- Услуга ”финансијски директор” 250.000 400.000 по ПИБ, плус трошкови
- Услуга ”заступник супотписом - директор” 100.000 180.000 по ПИБ, плус трошкови
- Услуга ”самостални заступник без супотписа - директор” 400.000 900.000 по ПИБ, плус трошкови
Електронска Пријава/Одјава/Промена у ЦРОСО-у на основу достављене документације 2.000 4.000 по пријави
- Папирна Пријава/Одјава/Промена у ЦРОСО-у на основу достављене документације 5.000 8.000 по пријави
- Услуге архивирања непреузете документације 2.000 - по регистратору/години
- Услуге дигиталног архивирања непреузете документације у цени 10.000 по години
Обука запослених који се баве финансијском оперативом код клијената 10.000 15.000 по сату
Решавање проблема у приступу сертификатом порталу е-порези, ЛПА или ЦРОСО 2.000 4.000 по случају
Услуге техничке подршке за коришћење пословног софтвера 6.000 - по сату
- Утврђивање својства осигураника - припрема документације и предаја 8.000 12.000 по пријави
Учешће у састављању Уговора о раду, Анекса уговора, решења о прекиду - стандардни, по моделу 6.000 12.000 по документу
Учешће у састављању Решења о породиљском одсуству и одсуству ради неге детета 4.000 10.000 по документу
Учешће у састављању Решења о коришћењу годишњег одмора 3.000 6.000 по документу
- Учешће у регулисању радних дозвола за странце 24.000 40.000 по раднику + таксе
Правилник о рачуноводству - за Микро правно лице 40.000 80.000 по документу
Правилник о рачуноводству - за Мало правно лице 150.000 300.000 по документу
Правилник о рачуноводству - за Средње правно лице 600.000 1.000.000 по документу
Правилник о раду 30.000 60.000 по документу
Систематизација радних места 80.000 200.000 по документу
Правилник о репрезентацији 30.000 60.000 по документу
Правилник о коришћењу службених возила 25.000 50.000 по документу
Правилник и остало у вези заштите података о личности 40.000 90.000 по обвезнику
Састављање документације везане за архивирање (Правилник, Одлуке, Архивска књига за прву годину) 40.000 90.000 по обвезнику
Вођење архивске књиге наредних година 100.000 - годишње
Састављање Уговора о закупу - стандардни 15.000 30.000 по документу
Састављање уговора о пословној сарадњи било ког типа - стандардни 15.000 30.000 по документу
Састављање осталих типова уговора у стандардној форми (Цесија, преузимање дуга, Зајам, Асигнација итд) 5.000 12.000 по документу
Састављање било каквог дописа/молбе за разна трећа лица 6.000 12.000 по документу
Попуњавање налога за уплату/исплату/пренос ван подразумеваних у цени 1.000 по налогу
- Учешће у наплати потраживања 24.000 50.000 по случају
- Курирске услуге 3.000 6.000 по локацији; плус трошкови
Дневна/месечна/годишња евиденција везана за токове отпада уз слање пријаве једном годишње 12.000 25.000 по пријави
Извштавање републичких и локалних завода за статистику 3.000 10.000 по пријави
Састављање и слање пријаве за еко таксу 3.000 10.000 по пријави
Састављање и слање пријаве за порез на имовину 8.000 16.000 по објекту
Састављање и слање пријаве за остале локалне комуналне таксе 6.000 12.000 по пријави
Електронске пријава преко Е-пореза које немају везе са рачуноводством - локација, фискална каса, издвојена пословна јединица итд 3.000 6.000 по пријави
Предаја пријаве за стварне власнике у цени 6.000 по пријави
Обрачун и слање пријаве за посебне токове отпада а на основу датих евиденција 6.000 15.000 по извештају
Извештај о продаји дуванских производа 6.000 15.000 по извештају


Ближи опис услуга:

 • услуге које смо у могућности да пружимо у потпуности путем интернета, ОНЛАЈН, дакле без контакта - системски захтев за електронско потписивање је поседовање било каквог десктоп/лаптоп/нетбук уређаја који има могућност прикључења читача КЕС е-потпис картица (било директно УСБ или путем донгле-а) као и било ког оперативног система (виндоуз: XP и новији; линукс: било који коме је могуће покренути PCSCD сервис и GRDESKTOP клијент; Мек: Yosemite и новији, тестирани Mojave, Big Sur и Monterey); а за размену документације: било који уређај који може да покрене ХТМЛ5 веб претраживач (за Андроид, ИОС и Хуавеи постоји апликација на системски подразумеваном месту за преузимање апликација); неопходна је и интернет конекција
 • услуга саветовања се извршава путем ГСМ телефонског позива; а по захтеву се може пружити и путем линка - ФацеТиме технологија, за коју је потребан ХТМЛ5 интернет претраживач, било који рачунар са новијом верзијом интернет претраживача, одобрен приступ микрофону, и у случају видео позива - одобрен приступ видео камери; ради и на новијим Андроид уређајима
 • рачуноводствено, пословно и пореско саветовање подразумевају саветовање са једним лицем; свако наредно лице (јмбг или пиб) увећава износ за 50%
 • лице које преводи, током саветовања, се не урачунава у број присутних особа
 • оснивање доо без посебних захтева подразумева попуњавање званичне предложене форме жељеним подацима; сви допунски захтеви подразумевају додатно ангажовање адвоката/правника
 • промене АПР за предузетника подразумевају само регистрационе пријаве и праћење тока предмета; промене за доо подразумевају и учешће у доношењу одлука надлежног органа друштва
 • све промене код којих је назначен ”правни део” (састављање уговора или акта) подразумевају додатно ангажовање адвоката, адвокатске канцеларије или правника
 • ликвидација подразумева накнаде за вођење поступка ликвидације, послове везане за отпочињање и окончање или обустављање; наплаћује се одвојено од цене осталих услуга
 • услуга "финансијски директор" подразумева преузимање комплетне обавезе, права и одговорности функције финансијског директора; у складу са систематизацијом радних места лица коме се пружа услуга; подразумевано је и препуштање вођења рачуноводствених послова трећим лицима
 • услуга "заступник супотписом - директор" подразумева проглашење Тим011 Дигитал доо за законског заступника на АПР (у складу са правилима регистрације - обавезно је још минимум једно физичко лице као законски заступник) и проглашење ограничења супотписом
 • услуга ”самостални заступник без супотписа - директор” подразумева проглашење Тим011 Дигитал доо за законског заступника на АПР (у складу са правилима регистрације - обавезно је још минимум једно физичко лице као законски заступник) и проглашење заступања без ограничења супотписом; подразумева и преузимање комплетне обавезе, права и одговорности функције генералног директора - законског заступника без ограничења
 • услуга "рад и учешће у поступку контроле пореске полиције" подразумева давање било какве изјаве пореској полицији (не инспекцији!) а везаних за пословање клијента; осим за ситуације када је предмет контроле пореске полиције купац или добављач клијента, а истовремено није и повезано лице са клијентом, у смислу члана 36 Закона о порезу на доходак грађана и/или члана 59 Закона о порезу на добит правних лица, а сам клијент није предмет контроле пореске полиције

предузетници на мировању у месечној цени за мировање, имају урачунато:

 • два пута месечно слање упита стања пореској и једно тумачење задужења (једна синтетичка картица) са слањем задужења у облику уплатница
 • преузимање решења из пореског сандучета
 • коришћење нашег КЛАУД система за размену докумената путем ”облака”; путем мобилне, десктоп или веб-претраживач приступа; до два налога; до 5ГБ простора
 • повлашћене цене за остале и додатне услуге

предузетници на мировању а у систему ПДВ, у месечној цени за мировање, имају урачунато:

 • све као и предузетници ван ПДВ на мировању, плус:
 • предаја месечне ”празне” - ”нула” ПДВ као и ПО-ПДВ пријаве (законска обавеза)

Предузетници на мировању који не плаћају месечну накнаду имају право на повлашћене цене додатних услуга, само немају бесплатне услуге из пакета.

предузетници паушалци у основној месечној цени имају урачунато:

 • вођење КПО
 • издавање до 20 фактура или фискалних рачуна месечно
 • два пута месечно слање упита стања пореској и једно тумачење задужења (једна синтетичка картица) са слањем задужења у облику уплатница
 • преузимање решења из пореског сандучета
 • слање месечних паушалних налога за уплату пореза
 • коришћење нашег КЛАУД система за размену докумената путем ”облака”; путем мобилне, десктоп или веб-претраживач приступа; до два налога; до 5ГБ простора
 • обрачун и пријава једног закупа
 • пореско-пословно саветовање у трајању од 1 час месечно, минималан обрачун на 15 минута (након тога - по повлашћеном ценовнику)
 • повлашћене цене за остале и додатне услуге

предузетници на самоопорезивању (са ЛЗП или без) у основној месечној цени имају урачунато:

 • вођење рачуноводствене документације
 • издавање до 20 фактура/СЕФ фактура или фискалних рачуна месечно
 • два пута месечно слање упита стања пореској и једно тумачење задужења (једна синтетичка картица) са слањем задужења у облику уплатница
 • слање благовремених месечних налога за уплату аконтације пореза на добит
 • пријем и књижење улазних рачуна - до 50 комада месечно
 • преузимање решења из пореског сандучета
 • обрачун и пријава ЛЗП (зараде) предузетника
 • обрачун и пријава једног закупа
 • обрачун, израда и пријава годишњег финансијског извештаја, са опцијом потписивања КЕС е-сертификатима путем наших е-система
 • обрачун, израда и пријава годишњег финансијског извештаја за статистичке потребе, са опцијом потписивања КЕС е-сертификатима путем наших е-система
 • слање редовне, годишње ППДГ-1С пријаве
 • коришћење нашег КЛАУД система за размену докумената путем ”облака”; путем мобилне, десктоп или веб-претраживач приступа; до два налога; до 5ГБ простора
 • пореско-пословно саветовање у трајању од 1 час месечно, минималан обрачун на 15 минута (након тога - по повлашћеном ценовнику)
 • повлашћене цене за остале и додатне услуге

доо у основној месечној цени има урачунато:

 • вођење рачуноводствене документације
 • издавање до 20 фактура/СЕФ фактура или фискалних рачуна месечно
 • два пута месечно слање упита стања пореској и једно тумачење задужења (једна синтетичка картица) са слањем задужења у облику уплатница
 • слање благовремених месечних налога за уплату аконтације пореза на добит
 • пријем и књижење улазних рачуна - до 50 комада месечно
 • преузимање решења из пореског сандучета
 • обрачун и пријава ОДО (обавезних доприноса оснивача)
 • обрачун и пријава једног закупа
 • обрачун, израда и пријава годишњег финансијског извештаја, са опцијом потписивања КЕС е-сертификатима путем наших е-система
 • обрачун, израда и пријава годишњег финансијског извештаја за статистичке потребе, са опцијом потписивања КЕС е-сертификатима путем наших е-система
 • слање редовне, годишње ПП-ПДП пријаве
 • коришћење нашег КЛАУД система за размену докумената путем ”облака”; путем мобилне, десктоп или веб-претраживач приступа; до два налога; до 5ГБ простора
 • пореско-пословно саветовање у трајању од 1 час месечно, минималан обрачун на 15 минута (након тога - по повлашћеном ценовнику)
 • повлашћене цене за остале и додатне услуге

ближа појашњења

 • доо и предузетници који имају робно, имају урачунато све са списка урачунатог, плус један магацин, једну малопродају и једну извештајну комуникацију за једну фискалну касу
 • предузетници и доо у систему ПДВ имају урачунато све са списка урачунатог, плус додатно обрачун и пријава ПДВ и ПОПДВ, као и захтев за повраћај ПДВ
 • увоз ЈЦИ подрзумева књижење увоза на основу ЈЦИ
 • пријем подразумева унос робе на стање
 • нивелација подразумева измену малопродајних цена у магацину, уз обавезну пропратну одлуку о нивелацији цена коју доноси овлашћено лице
 • ино фактуре подразумевају улазне рачуне на страном језику и/или излазне фактуре на страном језику; додавање описа унутар ставке на фактури, на страном језику, се не сматра услугом стране фактуре.
 • регистрација фактура у е-фактуре подразумева да клијент обезбеди кориснички налог
 • пријава или промена на ЦРОСО захтева уредну документацију, исправан уговор о раду и копију очитане личне карте радника; може захтевати пропратну документацију; електронска захтева и исправан КЕС е-потпис
 • обрачуни зарада захтевају евиденцију радног времена и прецизне потребне податке о раднику - примаоцу личног дохотка
 • услов за архивирање документације је поседовање акта везаних за Закон о архивској грађи
 • услови за цену 0 за предају захтева за породиљско одсуство или одсуство ради неге детета за уговорне клијенте или 1.000рсд за клијенте без уговора је да комплетну документацију прибаве сами
 • путни трошкови се обрачунавају у износима: (износи прекопирани из Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, члан 9)
  • за превоз у међумесном саобраћају - у висини цене превоза превозним средством по избору;
  • за превоз у месном саобраћају - у висини цене такси превоза;
  • за превоз сопственим возилом - у висини од 30% од цене најквалитетнијег бензина по пређеном километру;
  • за смештај - у висини цене хотелског смештаја, осим хотела са пет и више звездица;