Годишњи екстрапорез

Табела обрачуна годишњег (екстра)пореза за физичка лица:

износи за 2023 који се подносе и плаћају до 15.05.2024.

Физичка лица која имају годишње приходе веће од утврђеног лимита (који се сваке године у фебруару прогласи за претходну годину) дужна су да плате додатни - екстра порез. У збир годишњих прихода улазе сва примања по основу зарада, добити, као и све закупнине (ако издаје простор или возило), и још много тога. (комплетан списак - ускоро)

Да бисте проверили евентуалну обавезу по основи годишњег пореза, за предузетника који исплаћује личну зараду (ЛЗП) - прекопирајте износ из табеле изнад, поље "годишњи нето прилив - годишње остане у џепу", и кликните дугме испод табеле "Израчунај"

  • једноставним збиром из две табеле, поља "годишње отишло држави" из прве табеле и поља "износ годишњег додатног пореза" - добија се комплетан износ пореза који предузетник годишње даје држави, у име свих пореза и доприноса
  • нису сви предузетници обвезници плаћања пореза на годишњи доходак грађана; само они који прелазе рачунски лимит (који зависи и од броја издржаваних чланова породице, рецимо)
  • у фебруару сваке године буде позната информација за претходну годину, у фебруару сваке године ће тек бити познат износ за претходну.
  • ”екстрапорез” се увек плаћа за претходну годину; током 2024те ће се плаћати за 2023ћу
  • 40 година лимит = број година који имате на дан 31.12. за годину за коју се рачуна порез (дакле ако ове године обрачунавате порез - колико сте имали дана 31.12. прошле године)
  • износе уносити без тачака и зареза
врста износ објашњење
Остварени лични доходак Унети износ "годишње остаје у џепу"
Број издржаваних чланова породице унети број чланова породице које издржавате
Неопорезиви износ 2022 = 3.719.376; 2021 = 3.268.224; 2020 = 2.987.424; 2019 = 2.729.304; 2018 = 2.470.644
Износ преко кога се плаћа 15% пореза 2022 = 7.438.752; 2021 = 6.536.448; 2020 = 5.974.848; 2019 = 5.458.608; 2018 = 4.941.288
Доходак за опорезивање износ на који ће бити обрачунат порез
Доходак за опорезивање за млађе од 40 износ на који ће бити обрачунат порез за млађе од 40
Лични одбици износ који је дозвољено одбити: 2022 = 495.917; 2021 = 435.763; 2020 = 398.323; 2019 = 363.907; 2018 = 329.419
укупан лични одбитак збир личног одбитка и одбитка за чланове породице
Лични одбитак за издржаване чланове породице износ који је могуће одбити на име издржаваних чланова породице - 213.478 по члану
опорезиви приход 10% објашњење
основица на коју се плаћа порез 10% објашњење
основица на коју се плаћа порез 10% - млађи од 40 објашњење млађи од 40
Износ пореза 10% износ пореза
основица на коју се плаћа порез 15% објашњење
Износ пореза 15% износ пореза
Износ годишњег додатног пореза - 40 и старији Износ годишњег пореза на зараду изнад лимита - 40 и старији
Збир годишњег додатног пореза - 40 и старији збир износа годишњег пореза на добит плус ”екстрапореза” - 40 и старији
Збир процената пореза - 40 и старији збир процената пореза на добит и ”екстрапореза”
основица на коју се плаћа порез 15 - млађи од 40% објашњење за млађе од 40
Износ пореза 15% - млађи од 40 износ пореза за млађе од 40
Износ годишњег додатног пореза - млађи од 40 Износ годишњег пореза на зараду изнад лимита за млађе од 40
Збир годишњег додатног пореза - млађи од 40 збир износа годишњег пореза на добит плус ”екстрапореза” за млађе од 40
Збир процената пореза - млађи од 40 збир процената пореза на добит и ”екстрапореза” за млађе од 40