Предузетник на ЛЗП

Табела обрачуна пореза за предузетника на исплати личне зараде - ЛЗП - за 2024. годину:

 • попунити само прва два, љубичаста поља
 • поље "месечни збир фактура" је јасно само по себи
 • поље "укупни месечни трошкови пословања" је збир свих рачуна који се заиста могу приказати као трошак, типа закуп простора, сервера, домена, лиценце, телефон, интернет, делови за рачунар, гориво, путни трошкови, освежење на послу, репрезентација и реклама... што више ваше предузетништво потроши на пословање - то нижи порези ;)
 • трошак пословања може бити и трошак коришћења сопственог возила у пословне сврхе ("гориво")
 • остала поља се израчунавају сама, или је већ уписана вредност која је важећа за 2024. годину
 • испод табеле се налази дугме "Израчунај"
 • сума сумарум: ако је поље “месечни издатак држави”, у збиру са месечним трошком књиговође, износ МАЊИ од вашег паушала - паушал се НЕ ИСПЛАТИ.
 • порез на добит се плаца аконтационо (унапред) на “отприлике” али се мора измирити коначно најкасније до 15.04. (пријављује се до 31.03. са роком плаћанја 15 дана) наредне године - дакле, реално се порез плаћа одмах, а добар књиговођа лако може предвидети износ пореза.
 • поље “месечно” и “годишње нето” су буквално оно што чисто остане у џепу - након плаћања свих намета држави.
 • кредитна способност физичког лица зависи од нето зараде, али кредитна способност предузетника зависи од - банке; многе банке предузетницима - погрешно - не узимају у обзир конто 723;
 • калкулатор није најпрецизнији, грешка у заокруживању се множи (јер је писан у ЈС) - али је тачан у смислу десетак динара плус/минус
 • износе уносити без тачака и зареза
врста износ објашњење
укупан месечни приход предузетништва Унети збир свих месечних фактура
укупни трошкови предузетништва Унети збир рачуна - трошкова пословања
бруто минимум лична зарада 2024 = 40.143; 2023 = 35.025; 2022 = 30.880; 2021 = 28.403; 2020 = 25.801; 2019 = 23.921
доприноси за незапосленост 0,75% од бруто износа
допринос за ПИО 24% од бруто износа за 2023
допринос за здравствено 10,3% од бруто износа
пореско ослобођење неопорезиви износ за зараде: 2024 = 25.000; 2023 = 21.712; 2022 = 19.300
порез на зараде 10% на износ изнад неопорезивог нивоа
доприноси - збирно пио, здравствено и незапосленост
порез и доприноси пио, здравствено, незапосленост и порез на зараду
месечна НЕТО плата износ који се сматра нето платом
месечна добит пре опорезивања износ добити изнад плате
месечни порез на добит износ пореза на добит
месечна добит након опорезивања нето месечна добит предузетништва
месечни лични прилив месечно остаје у џепу
месечно отишло држави збир месечних издатака ка држави
годишња плата годишња нето плата
годишњи порези и доприноси годишњи пио, здравствено и незапосленост
годишња опорезована (нето) добит годишња НЕТО добит (изнад плате)
годишњи порез на добит годишњи порез на добит
годишњи нето прилив оно што годишње остане у џепу (основица за "годишњи екстрапорез")
годишњи трошкови годишњи трошак пословања
годишње отишло држави годишњи издатак држави
проценат држави проценат издатка држави
(опција) месечна цена књиговође (опција) месечни издатак књиговодства бедак, знам, али књиговођа мора да живи и плаћа рачуне
(опција) месечни збир државе и књиговође (опција) месечни издатак за државу плус књиговодства - износ
(опција) проценат издатака (опција) проценат трошка држави плус књиговодство ево ипак није претерано много
 

Табела обрачуна годишњег (екстра)пореза за физичка лица:

износи за 2023 који се подносе и плаћају до 15.05.2024.

Физичка лица која имају годишње приходе веће од утврђеног лимита (који се сваке године у фебруару прогласи за претходну годину) дужна су да плате додатни - екстра порез. У збир годишњих прихода улазе сва примања по основу зарада, добити, као и све закупнине (ако издаје простор или возило), и још много тога. (комплетан списак - ускоро)

Да бисте проверили евентуалну обавезу по основи годишњег пореза, за предузетника који исплаћује личну зараду (ЛЗП) - прекопирајте износ из табеле изнад, поље "годишњи нето прилив - годишње остане у џепу", и кликните дугме испод табеле "Израчунај"

 • једноставним збиром из две табеле, поља "годишње отишло држави" из прве табеле и поља "износ годишњег додатног пореза" - добија се комплетан износ пореза који предузетник годишње даје држави, у име свих пореза и доприноса
 • нису сви предузетници обвезници плаћања пореза на годишњи доходак грађана; само они који прелазе рачунски лимит (који зависи и од броја издржаваних чланова породице, рецимо)
 • у фебруару сваке године буде позната информација за претходну годину, у фебруару сваке године ће тек бити познат износ за претходну.
 • ”екстрапорез” се увек плаћа за претходну годину; током 2024те ће се плаћати за 2023ћу
 • 40 година лимит = број година који имате на дан 31.12. за годину за коју се рачуна порез (дакле ако ове године обрачунавате порез - колико сте имали дана 31.12. прошле године)
 • износе уносити без тачака и зареза


врста износ објашњење
Остварени лични доходак Унети износ "годишње остаје у џепу"
Број издржаваних чланова породице унети број чланова породице које издржавате
Неопорезиви износ 2022 = 3.719.376; 2021 = 3.268.224; 2020 = 2.987.424; 2019 = 2.729.304; 2018 = 2.470.644
Износ преко кога се плаћа 15% пореза 2022 = 7.438.752; 2021 = 6.536.448; 2020 = 5.974.848; 2019 = 5.458.608; 2018 = 4.941.288
Доходак за опорезивање износ на који ће бити обрачунат порез
Доходак за опорезивање за млађе од 40 износ на који ће бити обрачунат порез за млађе од 40
Лични одбици износ који је дозвољено одбити: 2022 = 495.917; 2021 = 435.763; 2020 = 398.323; 2019 = 363.907; 2018 = 329.419
укупан лични одбитак збир личног одбитка и одбитка за чланове породице
Лични одбитак за издржаване чланове породице износ који је могуће одбити на име издржаваних чланова породице - 213.478 по члану
опорезиви приход 10% објашњење
основица на коју се плаћа порез 10% објашњење
основица на коју се плаћа порез 10% - млађи од 40 објашњење млађи од 40
Износ пореза 10% износ пореза
основица на коју се плаћа порез 15% објашњење
Износ пореза 15% износ пореза
Износ годишњег додатног пореза - 40 и старији Износ годишњег пореза на зараду изнад лимита - 40 и старији
Збир годишњег додатног пореза - 40 и старији збир износа годишњег пореза на добит плус ”екстрапореза” - 40 и старији
Збир процената пореза - 40 и старији збир процената пореза на добит и ”екстрапореза”
основица на коју се плаћа порез 15 - млађи од 40% објашњење за млађе од 40
Износ пореза 15% - млађи од 40 износ пореза за млађе од 40
Износ годишњег додатног пореза - млађи од 40 Износ годишњег пореза на зараду изнад лимита за млађе од 40
Збир годишњег додатног пореза - млађи од 40 збир износа годишњег пореза на добит плус ”екстрапореза” за млађе од 40
Збир процената пореза - млађи од 40 збир процената пореза на добит и ”екстрапореза” за млађе од 40