Савети приликом отпочињања

Јасно нам је да почетак сваког пословања значи доношење тешких одлука, тако да бисмо овде навели нека искуства из праксе, како бисмо вам помогли у одлуци.

Прво бисмо се позабавили терминологијом:

 • паушалац је врста пореског третмана, дакле начин на који ће Пореска да вам обрачунава порезе
 • ПДВ или порез на додату вредност је само један од пореза који се плаћа; постоји више пореза, најлакше је схватити ПДВ у облику:
 • бити у систему ПДВ
 • бити ван система ПДВ не треба проматрати ПДВ као "додатних 20% држави"; за одређене врсте пословања се апсолутно исплати бити у систему ПДВ
 • постоје физичка лица која су у систему ПДВ (по сили закона, ако пређу 8 милиона динара промета годишње као физичка лица; пример - станодавци, са много станова)
 • "улазак" у систем ПДВ значи да ће минималан период "у систему ПДВ" трајати 24 месеца (осим у случајевима)
 • бити "књигаш" значи директно да се воде пословне књиге; тада вам књиговођа обрачунава порез користећи сваку пореску олакшицу која постоји, како би вам на законит начин умањио порез
 • предузетник је физичко лице регистровано за обављање делатности; предузетници нису правна лица, само имају право пословања
 • правно лице је засебан ентитет
 • предузетништво се не може продати нити му се може "променити власник" (осим у изузетним случајевима)
 • правно лице се може продати, или поклонити, цело или део; дугови правног лица не преносе се на власнике (осим у изузетним случајевима)
 • д.о.о. је скраћеница од "друштво са ограниченом одговорношћу", супротан термин од "ограничена одговорност" је "потпуна одговорност"
 • предузетници су "потпуна одговорност", сви дугови настали пословањем су лични дугови, и не бришу се за живота
 • предузетник може променити форму, и своје предузетништво уложити у капитал правног лица (променити форму у д.о.о.)
 • фирма или предузеће никада не може променити форму у предузетништво
 • један предузетник је предузетник, два предузетника оснивају ортачко друштво, које има потпуну одговорност
 • привредно друштво (д.о.о.) може имати до максимално 50 власника, једнако или неједнако распоређеног удела
 • привредно друштво мора имати
 • власника (домаће или страно, физичко или правно лице, минимум једно)
 • директора (минимум један директор мора бити физичко лице, остали могу бити правна лица)
 • адресу (простор за обављање делатности)
 • рачун у пословној банци, минимум један
 • претежну делатност (региструје се само једна, претежна)
 • предузетници и правна лица се могу бавити свим делатностима за које није потребна посебна дозвола, без обзира на шифру претежне делатности
 • максималан износ прихода при којем је могуће остати паушалац је 6 милиона динара годишње; преко тога се обавезно постаје "књигаш" и воде пословне књиге
 • максималан износ прихода при коме је могуће остати ван система ПДВ је 8 милиона годишње; преко тога се по сили закона улази у систем ПДВ

Оно што је можда битно напоменути је да се свако физичко лице може бавити одређеним делатностима чак и без регистрације у Агенцији за привредне регистре; али су тада издаци ка држави далеко већи него лицима регистрованим за обављање делатности (неретко 40% прихода); регистрацијом у АПР се у суштини смањују трошкови пореза, кроз стицање права на повољнији порески третман.

Од тога како планирате да развијате и водите своје пословање, зависи и правна форма која би вам више одговарала:

 • да ли планирате икада да продајете или препуштате своје пословање
 • да ли вам је битно да сваког месеца имате унапред утврђен износ пореза (притом су и ту изненађења могућа), или да платите што мање пореза
 • да ли су вам папири и пословне књиге сметња у пословању
 • да ли планирате да искључиво сами водите своје пословање, или планирате да део пословања препустите неком другом
 • да ли имате јасно дефинисану излазну стратегију
 • да ли планирате да ваше пословање има више власника, или само једног
 • да ли сте ви лично "бренд" вашег пословања, или бренд развијате одвојено од свог приватног живота

Од одговора на ова питања зависи правна форма под којом ће да се одвија ваше пословање, а наш циљ је да вам барем део око књиговодства поједноставимо, како радом тако и саветовањем.

ближа појашњења:

 • период у систему ПДВа је минимум 24 месеца када се у систем ПДВ улази својевољно, али нема минимума када се у сстем ПДВа улази по сили закона
 • предузетништво је могуће препустити само на два начина; наслеђивањем после смрти или расподелом имовине током живота.
 • дугове правног лица може суд пренети на директора, уколико је директор незаконитим поступањем себи прибавио материјалну корист науштрб правног лица чији је директор био; то се отприлике зове "пробијање ограничења одговорности правног лица"
 • дугови предузетника чак умањују наследство наследницима, у случају смрти предузетника, али до нивоа нужног наследног дела, у складу са законом о наслеђивању
 • паушалцима пореска може ретроактивно обрачунати вишу стопу паушала; неретко за целу претходну годину одједном, притом је рок за плаћање разлике - 15 дана
 • излазна стратегија је одговор на питање "шта се дешава на крају", у смислу да ли продајете своје пословање, трпите губитке, или само затварате и гасите пословну делатност