Калкулатор пореза (ПР и ДОО)

- скок на табелу годишњег пореза за физичка лица
- скок на табелу пореза на дивиденду - доо

Табела обрачуна пореза за предузетника на исплати личне зараде - ЛЗП - за 2023. годину:

 • попунити само прва два, љубичаста поља
 • поље "месечни збир фактура" је јасно само по себи
 • поље "укупни месечни трошкови пословања" је збир свих рачуна који се заиста могу приказати као трошак, типа закуп простора, сервера, домена, лиценце, телефон, интернет, делови за рачунар, гориво, путни трошкови, освежење на послу, репрезентација и реклама... што више ваше предузетништво потроши на пословање - то нижи порези ;)
 • трошак пословања може бити и превоз до посла; месечно је неопорезовано 4.040,00, преко тог износа је порез од 10%, али трошкови превоза ("маркица") су међусобно искључиви са трошковима коришћења сопственог возила у пословне сврхе ("гориво")
 • остала поља се израчунавају сама, или је већ уписана вредност која је важећа за 2021. годину
 • испод табеле се налази дугме "Израчунај"
 • сума сумарум: ако је поље “месечни издатак држави”, у збиру са месечним трошком књиговође, износ МАЊИ од вашег паушала - паушал се НЕ ИСПЛАТИ.
 • порез на добит се плаца аконтационо (унапред) на “отприлике” али се мора измирити коначно најкасније до 15.04. (пријављује се до 31.03. са роком плаћанја 15 дана) наредне године - дакле, реално се порез плаћа одмах, а добар књиговођа лако може предвидети износ пореза.
 • поље “месечно” и “годишње нето” су буквално оно што чисто остане у џепу - након плаћања свих намета држави.
 • кредитна способност физичког лица зависи од нето зараде, али кредитна способност предузетника зависи од - банке; многе банке предузетницима - погрешно - не узимају у обзир конто 723;
 • калкулатор није најпрецизнији, грешка у заокруживању се множи - али је тачан у смислу десетак динара горе/доле
врста износ објашњење
укупан месечни приход предузетништва Унети збир свих месечних фактура
укупни трошкови предузетништва Унети збир рачуна - трошкова пословања
"маркица" тј накнада за превоз Унети месечни износ ”маркице”; за 2022гу неопорезиво је 4.359 месечно
бруто минимум лична зарада 23.921 за 2019ту; за 2020ту је 25.801, за 2021ву је 28.403, за 2022гу је 30.880, за 2023ћу је 35.025
доприноси за незапосленост 0,75% од бруто износа
допринос за ПИО 24% од бруто износа за 2023
допринос за здравствено 10,3% од бруто износа
пореско ослобођење неопорезиви износ за зараде - , 21.712 за 2023; 19.300 за 2022
порез на зараде 10% на износ изнад неопорезивог нивоа
доприноси - збирно пио, здравствено и незапосленост
порез и доприноси пио, здравствено, незапосленост и порез на зараду
месечна НЕТО плата износ који се сматра нето платом
месечна добит пре опорезивања износ добити изнад плате
месечни порез на добит износ пореза на добит
месечна добит након опорезивања нето месечна добит предузетништва
месечни лични прилив месечно остаје у џепу
месечно отишло држави збир месечних издатака ка држави
годишња плата годишња нето плата
годишњи порези и доприноси годишњи пио, здравствено и незапосленост
годишња опорезована (нето) добит годишња НЕТО добит (изнад плате)
годишњи порез на добит годишњи порез на добит
годишњи нето прилив оно што годишње остане у џепу
годишњи трошкови годишњи трошак пословања
годишње отишло држави годишњи издатак држави
 

Табела обрачуна годишњег (екстра)пореза за физичка лица:

Физичка лица која имају годишње приходе веће од утврђеног лимита (који се сваке године у фебруару прогласи за претходну годину) дужна су да плате додатни - екстра порез. У збир годишњих прихода улазе сва примања по основу зарада, добити, као и све закупнине (ако издаје простор или возило), и још много тога. (комплетан списак - ускоро)

Да бисте проверили евентуалну обавезу по основи годишњег пореза, за предузетника који исплаћује личну зараду (ЛЗП) - прекопирајте износ из табеле изнад, поље "годишњи нето прилив - годишње остане у џепу", и кликните дугме испод табеле "Израчунај"

 • једноставним збиром из две табеле, поља "годишње отишло држави" из прве табеле и поља "износ годишњег додатног пореза" - добија се комплетан износ пореза који предузетник годишње даје држави, у име свих пореза и доприноса
 • нису сви предузетници обвезници плаћања пореза на годишњи доходак грађана; само они који прелазе рачунски лимит (који зависи и од броја издржаваних чланова породице, рецимо)
 • лимит за 2020ту је 2.987.424,00рсд; 2019ту је износио 2.729.304,00рсд; за 2018ту је износио 2.470.644,00рсд, у фебруару сваке године буде позната информација за претходну годину, у фебруару сваке године ће тек бити познат износ за претходну.
врста износ објашњење
Остварени лични доходак Унети износ "годишње остаје у џепу"
Број издржаваних чланова породице унети број чланова породице које издржавате
Неопорезиви износ за 2022гу; 3.268.224 за 2021ву; 2.987.424 за 2020ту; 2.729.304 за 2019ту; 2.470.644 за 2018-ту
Износ преко кога се плаћа 15% пореза за 2022гу; 6.536.448 за 2021ву; 5.974.848за 2020ту; 5.458.608 за 2019ту; 4.941.288 за 2018-ту
Доходак за опорезивање износ на који ће бити обрачунат порез
Доходак за опорезивање за млађе од 40 износ на који ће бити обрачунат порез за млађе од 40
Лични одбици износ који је дозвољено одбити - за 2022гу; 435763 за 2021ву; 398.323 за 2020ту; 363.907 за 2019ту; 329.419,00 за 2018-ту
укупан лични одбитак збир личног одбитка и одбитка за чланове породице
Лични одбитак за издржаване чланове породице износ који је могуће одбити на име издржаваних чланова породице - 185.969 по члану
опорезиви приход 10% објашњење
основица на коју се плаћа порез 10% објашњење
основица на коју се плаћа порез 10% - млађи од 40 објашњење млађи од 40
Износ пореза 10% износ пореза
основица на коју се плаћа порез 15% објашњење
Износ пореза 15% износ пореза
Износ годишњег додатног пореза - 40 и старији Износ годишњег пореза на зараду изнад лимита - 40 и старији
основица на коју се плаћа порез 15 - млађи од 40% објашњење за млађе од 40
Износ пореза 15% - млађи од 40 износ пореза за млађе од 40
Износ годишњег додатног пореза - млађи од 40 Износ годишњег пореза на зараду изнад лимита за млађе од 40
 

40 година лимит = број година који имате на дан 31.12. за годину за коју се рачуна порез (дакле ако ове године обрачунавате порез - колико сте имали дана 31.12. прошле године)

Табела обрачуна пореза на добит - дивиденду из власништва над правним лицима (доо)

врста износ објашњење
укупна годишња добит - пре опорезивања Унети износ годишње бруто добити
порез на добит износ пореза на добит
добит након опорезивања износ нето добити, пре исплате
порез на дивиденду износ пореза који је потребно платити на исплату дивиденде
нето дивиденда износ дивиденде - годишње колико остаје у џепу
збирни порези износ пореза - годишње колико је дато држави
 

Напомена

 • нето дивиденда је ослобођена плаћања годишњег пореза на зараду физичких лица - тј не улази у обрачун.