Шифре девизних плаћања

Шифре и описи попуњавања ЛОРО дознаке - приликом девизног прилива, рецимо
Опис Прилив Одлив
1. ТРАНСАКЦИЈЕ ИЗМЕЂУ РЕЗИДЕНАТА И НЕРЕЗИДЕНАТА
ТЕКУЋИ РАЧУН - РОБА
Трансакције по основу размене робе између резидената и нерезидената
Роба
- све наплате, односно плаћања извоза и увоза робе (пре и после извршеног извоза и увоза робе) у складу са општим системом трговине који примењује Републички завод за статистику, а који обухвата:
а) слободно циркулирајуће подручје, просторије за унутрашњу прераду или индустријске слободне зоне,
б) просторије за царинско складиштење,
- наплата, односно плаћање превозницима робе продате у лукама и на аеродромима ако је при извозу, односно увозу попуњена царинска декларација,
- камата за неблаговремено плаћање/наплату увоза/извоза робе,
- затезне камате, разлике у цени, курсне разлике, пенали по основу извоза и увоза робе,
- наплате извоза, односно плаћање увоза робе без царинске декларације: извоз, односно увоз књига, стручне литературе, стандардизовани софтверски пакети, видео и аудио записи на чврстим медијима са правом да се користе без временског ограничења и сл.,
- плаћања штете (неосигуране) при извозу и увозу робе,
- наплате и плаћања повезани с робом која је намењена оплемењивању,
- наплате и плаћања повезани с робом која је намењена поправкама.
Не укључује:
- накнаде за послове посредовања, тј. разлику у цени између купљене и продате робе код директног реекспорта и превоза (укључено у 310 - Заступничка и посредничка провизија),
- наплате, односно плаћања за дораду, прераду и оплемењивање робе (укључено у 315 - Оплемењивање робе),
- услуге поправки (укључено у 314 - Поправка робе),
- авансе по основу извођења инвестиционих радова у иностранству (укључено у 421 - Грађевински радови у иностранству).
112 112
Роба на територији Републике Србије - наплате, односно плаћања по спољнотрговинском послу за робу која не прелази царинску линију 712 712
Плаћање за робу купљену у иностранству која се не увози у земљу, а која се на основу уговора непосредно испоручује у другу државу или царинску територију
- плаћање за робу купљену у иностранству која се трајно лоцира у другој држави или царинској територији а остаје у власништву резидента,
- плаћање купљене робе која се набавља у иностранству и непосредно испоручује у иностранство, односно наплата по том послу.
312 312
Роба за снабдевање транспортних средстава
- наплате, односно плаћања по основу испоручене робе за снабдевање резидентних/нерезидентних превозних средстава (бродови, авиони, друмска возила, железничке композиције и сл.) горивом, храном и др. на страним/домаћим терминалима (пристаништима, аеродромима, железничким станицама и сл.) ако при извозу, односно увозу није била попуњена царинска декларација, без обзира на то да ли су плаћања, односно наплате извршене пре или после испоруке робе.
147 147
Отписи разлика на фактурисану вредност робе 650 650
Припис разлика на фактурисану вредност робе 651 651
Примљена покрића за лоро (извозне) акредитиве 514
ТЕКУЋИ РАЧУН - УСЛУГЕ
Ова категорија обухвата трансакције наплата и плаћања по основу размене услуга између резидената и нерезидената, укључујући и авансе и повраћаје по свим основима
Оплемењивање и поправке
Оплемењивање робе
- наплате за услуге дораде, прераде и оплемењивања робе (нпр. рафинисање нафте, дорадни послови у текстилној и металској индустрији, односно другим индустријама) која је у власништву нерезидента,
- плаћања за услуге дораде, прераде и оплемењивања робе (нпр. рафинисање нафте, дорадни послови у текстилној и металској индустрији, односно другим индустријама) која је у власништву резидента.
Не укључује:
- вредност робе која се дорађује, прерађује или оплемењује (укључено у 112 - Роба).
315 315
Поправка робе
Наплате, односно плаћања услуга поправки и сервисирања робе.
Не укључује:
- поправке које врше грађевинска и монтерска предузећа (укључено у 317 - Грађевински радови у иностранству),
- поправке рачунарске опреме (укључено у 302 - Рачунарске услуге),
- одржавање уређаја и опреме на аеродромима и у лукама (укључено у 248 - Ваздушни саобраћај - остало и 208 - Поморски саобраћај - остало),
- вредност робе која се поправља и уграђује (укључено у 112).
314 314
Транспорт
Поморски саобраћај
- Превоз путника 202 202
- Превоз робе 201 201
- Остало 208 208
Ваздушни саобраћај
- Превоз путника 242 242
- Превоз робе 241 241
- Остало 248 248
Друмски саобраћај
- Превоз путника 252 252
- Превоз робе 251 251
- Остало 258 258
Железнички саобраћај
- Превоз путника 222 222
- Превоз робе 221 221
- Остало 228 228
Речни саобраћај
- Превоз путника 232 232
- Превоз робе 231 231
- Остало 238 238
Превоз путника:
- превоз нерезидената у међународном саобраћају домаћим транспортним средствима,
- превоз резидената страним превозним средствима,
- превоз путника у земљи страним превозним средствима, укључујући све остале трошкове који настану при превозу путника (порез на додату вредност, трошкови вишка пртљага, превоз помагала за инвалиде, храна и пиће у превозним средствима и сл.).
Не укључује:
- превоз нерезидената домаћим превозним средствима унутар земље (укључено у 702 - Туристичке услуге).
Превоз робе:
- превоз робе и услуга утовара на превозно средство, односно истовара ако је уговором између власника робе и превозника договорено да превозник изврши и те услуге.
Остало:
- све врсте услуга у лукама, на аеродромима и другим терминалним линијама (карго, утовар, истовар, чување, складиштење, паковање, одржавања и чишћење опреме за транспорт, вуча и спасавање возила, као и провизије и марже агената за извршене услуге превоза робе и путника),
- све услуге које се плаћају преко контокорентног рачуна.
Не укључује:
- услуге изнајмљивања возила с посадом (укључено у 218 - Изнајмљивање возила с посадом на одређени период),
- експлоатационе трошкове транспортера (укључено у 219 - Остале услуге повезане с транспортом),
- остало складиштење робе (укључено у 319 - Складиштење),
- осигурање робе (укључено у 259 - Осигурање - премије),
- роба коју превозници нерезиденти набављају у лукама, пристаништима и аеродромима и која се третира као роба а не као услуга (укључено у 147 - Роба за снабдевање транспортних средстава),
- поправке на железничким постројењима, лукама и аеродромским постројењима (укључено у 317 - Грађевински радови у иностранству),
- курирске услуге (укључено у 249 - Поштанске и курирске услуге).
Остало
Услуге транспорта нафте, гаса и електричне енергије
- трошкови транспорта нафте и гаса цевоводима и транспорт електричне енергије.
Не укључује:
- вредност испоручене нафте, гаса и електричне енергије (укључено у 112 - Роба).
213 213
Шпедитерске услуге
- све услуге везане за послове шпедиције.
270 270
Изнајмљивање возила с посадом нерезидентима на одређени период
Не укључује:
- изнајмљивање возила без посаде (укључено у 490 - Закуп транспортних средстава без посаде),
- услуге финансијског закупа - лизинг (укључено у 575 или у 175 - Финансијски лизинг).
218 218
Остале услуге повезане с транспортом укључују:
- трошкове експлоатације,
- накнаде за путеве,
- транзитне таксе,
- таксе за прелет и др.
219 219
Поштанске и курирске услуге
Поштанске и курирске услуге
- поштанске услуге, које укључују услуге преузимања, транспорта и испоруке писама, новина, магазина, брошура и осталог штампаног материјала, изнајмљивања поштанских сандучића, као и услуге повезане с неиспорученом поштом, достављање пошиљака, курирске услуге и сл.,
- услуге које се плаћају преко контокорентног рачуна.
249 249
Међународна поштанска упутница
- пребијања међусобних дуговања и потраживања са иностраним поштанским управама по основу преноса средстава међународном поштанском упутницом.
271 271
Туризам
Откуп/продаја ефективног страног новца - нерезиденти
- откуп, односно продаја ефективног страног новца од нерезидената, односно нерезидентима.
Не укључује:
- откуп, односно продају ефективног страног новца од резидената (укључено у 796 или у 700 - Откуп, односно продаја ефективног страног новца од резидената физичких лица).
701 701
Откуп/продаја чекова - нерезиденти
- откуп, односно продаја чекова од нерезидената, односно нерезидентима.
Не укључује:
- откуп, односно продају чекова од резидената (укључено у 795 - Откуп, односно продаја чекова од резидената физичких лица).
699 699
Продаја, односно куповина домаће валуте у иностранству
- продаја ефективних динара у иностранству и њихов реоткуп од иностранства.
707 707
Плаћања у иностранству за продате чекове страних издавалаца - 341
Туристичке услуге
Плаћања у корист резидената или нерезидената правних и физичких лица која пружају туристичке услуге:
- услуге туристичких агенција,
- услуге смештаја - хотела и других смештајних објеката,
- услуге ресторана,
- организација излета,
- услуге превоза које превозници резиденти пружају нерезидентима у земљи,
- услуге туристичке анимације и др.
702 895
Остало - туристичке услуге
- остало: продаја робе и других услуга туристима, дозволе за лов и риболов.
705 702
Службена путовања у иностранству
- трошкови у вези са службеним путовањима резидената у иностранству ради обављања свих врста пословних делатности.
Не укључује:
- вредност продате или купљене робе, услуга и сл. које резиденти на службеним путовањима могу закључити у име предузећа и за предузеће (укључено у 112 - Роба или припадајућа услуга).
- 340
Накнада (рефундација) од нерезидента за настале трошкове службеног путовања резидента у иностранству 343 -
Накнада за плаћене трошкове које је нерезидент остварио током службеног боравка у нашој земљи 342 -
Туристичке услуге - здравствене услуге
- трошкови и накнаде лечења у болницама, лечилиштима и рехабилитационим центрима,
- трошкови медицинских третмана и др.
401 804
Туристичке услуге - школовање
- укупни трошкови школовања (стипендије и школарине),
- трошкови специјализације,
- остали трошкови у вези с школовањем.
812 812
Платне картице
- плаћања за изравнање стања на контокорентном рачуну: измирење салда на рачуну платне картице.
Укључује:
- плаћања по платним картицама за робу и услуге које резидент купује/користи на путовањима у иностранству,
- наплате по платним картицама за робу и услуге које нерезиденти купују/користе на путовањима у Републици Србији (у даљем тексту: Република).
532 132
Инвестициони радови (грађевински радови, изградња и монтажа)
Грађевински радови у иностранству
Грађевински радови које резиденти обављају у иностранству у трајању до годину дана, а укључују:
- припрему локације,
- грађевинске радове на високоградњи или нискоградњи,
- услуге градње и монтаже,
- куповину опреме и робе у иностранству од стране резидента за рад на пројектима,
- услуге изнајмљивања грађевинске опреме или опреме за рушење, заједно са особљем,
- грађевинске поправке.
Не укључује:
- грађевинске радове које огранци резидентног, односно нерезидентног предузећа изводе у иностранству, односно земљи (укључено у 635 - Трансакције између матичног правног лица резидента и његовог огранка у иностранству/земљи),
- припреме локације за рударство, вађење нафте и плина (укључено у 306 - Пољопривреда, рударство и услуге прераде на терену),
- исплату добити од извршених грађевинских радова (укључено у 420 - Добит по основу грађевинских радова у иностранству).
317 317
Грађевински радови у иностранству
- аванси по основу инвестиционих радова: аванси, односно приливи по привременим ситуацијама и обрачунима (односе се на предузећа која морају одвојено водити рачуноводство за пословну јединицу или плаћају порез у држави у којој обављају инвестициону делатност),
- плаћања у иностранству по основу извођења инвестиционих радова.
Не укључује:
- исплате добити од извршених инвестиционих (грађевинских) радова (укључено у 420 - Добит по основу грађевинских радова у иностранству).
421 421
Грађевински радови у иностранству - за трошкове плаћене у динарима
- наплате по основу инвестиционих (грађевинских) радова у иностранству за трошкове плаћене у земљи у динарима (изузев робе).
422 -
Грађевински радови који се изводе у земљи
- наплате из иностранства на основу инвестиционих (грађевинских) радова које нерезиденти изводе у земљи у трајању до годину дана,
- сва плаћања, укључујући и авансе, по основу инвестиционих (грађевинских) радова које нерезиденти изводе у земљи у трајању до годину дана
475 475
Осигурање
Осигурање - премије
- наплате и плаћања премија осигурања и преноса по основу осигурања живота које нерезиденти власници полиса плаћају резидентним друштвима за осигурање;
- наплате и плаћања код страног друштва за осигурање по основу следећих осигурања: (а) осигурања инвестиционих радова у иностранству које изводе домаћа привредна друштва, као и опреме за извођење ових радова ако је то предвиђено уговором о извођењу тих радова, односно прописима земље у којој се радови изводе; (б) осигурања иностраних кредита, ради осигурања враћања тих кредита, ако је то, на захтев даваоца кредита, предвиђено уговором; (в) осигурања бродова у изградњи или ремонту ако је то изричито предвиђено уговором са страним купцем, односно наручиоцем; (г) осигурања прекоморских бродова од одговорности возара за штете учињене трећим лицима и њиховој имовини; (д) осигурања робе која се извози из Републике, односно увози у Републику ако се превоз те робе не врши на ризик домаћег правног или физичког лица; (ђ) осигурања код страног друштва за осигурање имовине домаћих привредних друштава у власништву домаћих лица или заједничком власништву са страним лицима, основаних за обављање делатности у иностранству, као и осигурања запослених у тим привредним друштвима - ако то прописи стране земље захтевају, односно ако је то актом о оснивању тих друштава изричито предвиђено; (е) осигурања које предлагач за добијање дозволе надлежног органа у Републици за клиничко испитивање лекова и медицинских средстава, односно за стављање у промет медицинских средстава страних произвођача, у складу са законом којим се уређују лекови и медицинска средства, може уговорити са страним друштвима за осигурање у случају настанка штете као последице примене тих лекова, односно медицинских средстава, под условом да је уговором о осигурању прихваћена надлежност домаћих судова и других органа да одлучују о захтевима за накнаду штете; (ж) осигурања страних лица која се налазе у Републици и чија се имовина може осигурати код страног друштва за осигурање, осим ако је за ту имовину и та лица прописано обавезно осигурање у Републици.
Не укључује:
- трансакције по основу међусобног рефундирања штета између резидентног и нерезидентног осигуравача (укључено у 260 или у 261 - трансфери по основу осигурања);
- потраживања резидента по основу полисе нерезидента (укључено у 260 или у 261 - трансфери по основу осигурања)
- потраживања нерезидента на основу полисе резидента (укључено у 260 или у 261 - трансфери по основу осигурања);
- накнаде штете из комерцијалних односа (укључено у 892 - Порези и накнаде - држава или у 893 - Порези и накнаде - остали сектори).
259 259
Провизије друштава за осигурање и добровољних пензијских фондова 264 264
Провизије реосигуравача 267 267
Реосигурање - премије 268 268
Реосигурање - накнаде штете 269 269
Уплата доприноса у добровољне пензијске фондове у Републици
- наплате и плаћања које нерезиденти врше по основу пензијског доприноса у добровољне пензијске фондове у Републици.
807 807
Финансијске услуге
Финансијске услуге, осим осигурања и услуга добровољних пензијских фондова
Све услуге финансијског посредовања и додатне услуге које резиденти пружају нерезидентима, односно које нерезиденти пружају резидентима, а укључују и:
а) провизије и трошкове повезане с финансијским трансакцијама, и то:
- с примањем депозита,
- са акредитивима, гаранцијама и сл.,
- с финансијским лизингом,
- с факторингом,
- с пословима куповине дуговања и потраживања оствареног из спољнотрговинског пословања резидента,
- с кредитним пословима,
- са исплатом штета између резидентног и нерезидентног осигуравача,
- с клириншким плаћањима,
- с девизним трансакцијама;
б) услуге:
- финансијског саветовања,
- управљања финансијском имовином,
- повезане с пословањем платним картицама,
- одређивања кредитног рејтинга;
в) друге услуге.
400 400
Провизија на трансакције хартијама од вредности и накнаде за управљање финансијском активом
Провизије и трошкови повезани са:
- пословањем хартијама од вредности,
- трансакцијама финансијским дериватима,
- дилерским и брокерским услугама,
- наплатама и плаћањима који се претежно односе на накнаде за управљање финансијском активом: заједничким фондовима, холдинг компанијама, трастовима (укључује накнаде директорима, кастодионима, банкама, рачуновођама, адвокатима и сл.) и др.
Не укључује:
- исплате камата на улагања у обвезнице и менице (укључено у 430 - Исплата камате на улагање у дужничке хартије од вредности) и улагања у инструменте тржишта новца (укључено у 431 - Исплата камате на улагање у инструменте тржишта новца).
403 403
Права индустријске својине
Права индустријске својине (патенти и робни жигови)
Накнаде и друге таксе за коришћење:
- патената и регистрованих робних марки (речи, симболи, дизајн или њихова комбинација),
- ауторских права,
- права на индустријске процесе и дизајн и сл.,
- дозвола за регистровање производа,
- других права.
Не укључује:
- куповину и продају патената и лиценци (укључено у 770 - Купопродаја патента, лиценци и друге нематеријалне имовине).
301 301
Франшиза
Накнаде и друге таксе за коришћење франшизе.
410 410
Накнаде за лиценце за коришћење производа који су заштићени ауторским правима:
Накнаде и друге таксе за коришћење:
- лиценци за дистрибуцију и/или репродукцију оригинала или прототипова, као и права везаних за ове производе (штампање књига, производња рачунарских програма, звучних записа и сл., накнаде за живо извођење уметничких дела, те за њихово телевизијско, кабловско или сателитско емитовање).
412 412
Телекомуникационе, рачунарске и информационе услуге
Услуге у вези с комуникацијама
Телекомуникационе услуге
- пренос звука,
- пренос информација телефоном или телексом,
- телеграми,
- кабловски или сателитски пренос,
- коришћење СWИФТ - а,
- доприноси за гледање сателитских програма,
- изнајмљивање телекомуникационих капацитета (сателита и сл.),
- електронска пошта и сл.
245 245
Рачунарске услуге
Услуге повезане с хардвером, софтвером, базама података и сл., а обављају се између резидената и нерезидената.
Укључује:
- продају/куповину, развој, продукцију, испоруку и документовање посебних нестандардизованих рачунарских програма (укључујући и оперативне системе направљене по наруџбини),
- продају/куповину стандардизованих рачунарских програма који нису прибављени преко чврстих медија, односно који су преузети преко Интернета,
- прибављање стандардизованих рачунарских програма са ограниченим трајањем права коришћења преко чврстих медија (дискета или диск),
- активности повезане с базама података,
- израду рачунарских програма,
- саветовања у области рачунарства,
- поправку рачунарске опреме и сл.
Не укључује:
- трошкове рачунарске обуке (укључено у 816 - Услуге из области образовања и науке),
- накнаде за ауторска права (укључено у 301 - Права индустријске својине (патенти и робни жигови), накнаде за лиценце (укључено у 412 - Накнаде за лиценце).
302 302
Информационе услуге
Услуге везане за медије, претплате и сл., а обављају се између резидената и нерезидената.
Укључује:
- накнаде за услуге новинских кућа,
- накнаде које се плаћају слободним новинарима или фотографима,
- куповину и продају ексклузивних информација, друге информационе услуге.
309 309
Остале пословне услуге
Истраживање и развој
- фундаментална и примењена истраживања,
- лабораторијске и друге услуге,
- пројекти и елаборати,
- археолошка истраживања,
- котизације за стручне и научне скупове,
- рефундација трошкова организације стручних семинара и сл.
Укључује:
- рефундацију трошкова.
303 303
Правне и рачуноводствене услуге
- правна саветовања и заступања (адвокатске услуге),
- услуге судских вештачења,
- рачуноводствена саветовања,
- ревизија,
- саветодавни послови у области пореза,
- и сл.
Укључује:
- рефундацију трошкова.
304 304
Пословни консалтинг
- консултантске услуге у вези са управљањем пословним пројектима и организацијом,
- управљање фирмом, тржиштем, људским ресурсима и производњом,
- предузетнички и пословни консалтинг,
- односи са јавношћу,
- котизације за пословне скупове,
- рефундација трошкова организације пословних скупова и сл.
Укључује:
- рефундацију трошкова.
305 305
Пропаганда и испитивање тржишта
- услуге рекламних агенција,
- оглашавање у медијима,
- испитивање јавног мњења,
- трошкови организације сајамских изложби,
- презентација производа у иностранству,
- испитивање тржишта и сл.
300 300
Архитектонске, инжењерске и друге техничке услуге
- архитектонске и грађевинске услуге пројектовања,
- надгледање извођења пројеката,
- геодетске услуге,
- услуге техничке контроле производа,
- откуп конкурсне и аукцијске документације и др.
316 316
Контрола квалитета и квантитета робе
- техничко тестирање робе,
- анализе и издавање цертификата и др.
280 280
Пољопривреда, рударство и услуге прераде на терену
- пољопривредне услуге (жетва, обрада усева, узгој и вакцинисање животиња, као и услуге повезане с ловом, риболовом и шумарством),
- рударске услуге (услуге производње нафте и гаса, рударски инжењеринг и геолошка мерења),
- услуге прераде отпадака,
- услуге деконтаминације и асанације и др.
306 306
Складиштење
Не укључује:
- складиштења на железничким станицама, аеродромима и лукама (укључено у Транспорт - остало).
319 319
Оперативни лизинг опреме
Обухвата све врсте оперативног закупа опреме:
- купопродаја права на коришћење прекограничног капацитета на интерконективним везама овлашћених оператера у промету електричне енергије.
Не укључује:
- финансијски лизинг - закуп (укључено у 575/175 - Финансијски лизинг);
- изнајмљивање телекомуникационих капацитета (сателита и сл.) (укључено у 245 - Телекомуникационе услуге).
489 489
Закуп транспортних средстава без посаде
- бродова,
- авиона,
- моторних возила, укључујући рентакар услуге,
- железничких контејнерских вагона, платформи итд.,
- осталих возила.
Не укључује:
- продају моторних возила на лизинг (укључено у 575/175 - Финансијски лизинг).
490 490
Заступничка и посредничка провизија
Провизија за услуге које се обављају између резидената и нерезидената у трговању робом и услугама:
- провизије агентима, заступницима и посредницима,
- провизије трговцима,
- купопродаја месечне терцијарне резерве електричне енергије
- провизије робним брокерима,
- провизије дилерима и комисионарима,
- услуге вештачења везане за трговину и сл.
Не укључује:
- накнаду за коришћење патената (укључено у 301 - Патенти и робни жигови);
- накнаду за лиценце (укључено у 412 - Накнаде за лиценце);
- брокерске услуге (укључено у 403 - Провизије на трансакције хартијама од вредности);
- посредовање у осигурању (укључено у 259 - Осигурање - премија).
310 310
Остале услуге
- услуге чувања и тражења,
- фотографске услуге,
- услуге чишћења,
- услуге паковања робе,
- комуналне услуге,
- услуге обраде тендерске документације,
- услуге превођења и објављивања стручних и научних чланака (тантијеме),
- друге услуге.
307 307
Личне услуге и услуге из области културе и рекреације
Аудио - визуелне услуге
- накнаде за извршене услуге које се односе на производњу филмова, радијских и телевизијских програма, као и музичку продукцију,
- дистрибутивна права на аудио - визуелне производе (филмске и телевизијске програме),
- телевизијско право преноса спортских, концертних и сличних догађаја и др.
409 409
Остале пословне услуге - здравствене услуге
- накнаде хонорара лекара и другог медицинског особља.
Укључује:
- рефундацију трошкова.
814 814
Услуге из области образовања и науке
- плаћање трошкова обуке (преко курсева, Интернета, телевизије),
- накнаде хонорара наставника и професора.
Укључује:
- рефундацију трошкова.
816 816
Услуге из области културе
- услуге музеја, библиотека, позоришта и оркестара,
- чланарине културним организацијама,
- организовање модних ревија,
- услуге културних центара при амбасадама,
- накнада хонорара глумаца, продуцената, уметника, музичара и новинара,
- друге услуге из области културе.
Укључује:
- рефундацију трошкова.
765 765
Спорт и рекреација
- котизације за међународне спортске манифестације,
- чланарине у међународним спортским организацијама,
- међународни трансфери професионалних спортиста,
- хонорари спортистима и др.
Укључује:
- рефундацију трошкова.
760 760
Роба и услуге Владе
Роба и услуге Владе
Приходи и расходи за робу и услуге запослених у амбасадама, конзулатима, војним организацијама и другим
Владиним канцеларијама у иностранству, као и чланова њихових породица.
Укључује:
- канцеларијски материјал, возила, комуналне услуге, закуп просторија, одржавање, личне трошкове и др.,
- службену репрезентацију,
- дозволе које Влада издаје,
- заједничке војне аранжмане и мировне трупе (као што су трупе Уједињених нација),
- регулаторне услуге - одржавање реда,
- повраћај неутрошених средстава која су претходно пренета на рачуне дипломатско - конзуларних представништава Републике у иностранству,
- накнаде за плаћене или наплаћене услуге које Влада пружа а које не могу бити укључене у остале категорије услуга (нпр. издавање одређених потврда и цертификата и др.).
Не укључује:
- плате и накнаде запослених (укључено у 600 - Плате и друге накнаде).
721 721
ТЕКУЋИ РАЧУН - РАЧУН ПРИМАРНОГ ДОХОТКА
Доходак од рада
Плате и друге накнаде:
- стално или привремено запосленим резидентима и нерезидентима у домаћим амбасадама, државним институцијама и другим представништвима у иностранству,
- стално или привремено запосленим резидентима у страним дипломатским и другим представништвима и међународним организацијама у Републици,
- стално или привремено запосленим резидентима и нерезидентима код нерезидената у иностранству, односно резидената у Републици у периоду до годину дана,
- запосленим приграничним и сезонским радницима.
600 600
Доходак од капитала
Приходи - директна улагања
- исплаћена добит од учешћа у капиталу, ако је у питању директна инвестиција.
578 160
Закуп земљишта, некретнина и пословног простора
- плаћања по основу закупа земљишта, некретнина и пословног простора између резидента и нерезидента,
- наплата закупнине и др. коју резидент врши по основу уложеног капитала у непокретности у иностранству,
- плаћање закупнине и др. нерезиденту по основу уложеног капитала у непокретности у земљи.
Укључује:
- плаћања по основу права коришћења шума, ловишта, вода, рудника и др., када нерезидент/резидент не формира правно лице за обављање тих делатности у земљи/иностранству.
320 320
Добит по основу грађевинских радова у иностранству 420 -
Приходи - портфолио улагања
- исплаћена добит од учешћа у власничком капиталу мањем од 10%.
326 326
Камате по дужничким хартијама од вредности
Исплата камате на улагања у дужничке хартије од вредности 430 430
Исплата камате на улагања у инструменте тржишта новца 431 431
Камате
Камата на дугорочне кредите или зајмове између резидента и нерезидента
Укључује:
- камату на дугорочне комерцијалне, финансијске и робне кредите или зајмове између резидената и нерезидената у девизама,
- камату по основу субординираних кредита или зајмова између резидента и нерезидента у девизама,
- камату по дугорочним кредитима или зајмовима у динарима које међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције чији су оснивачи стране државе одобравају резидентима,
- камату по дугорочним кредитима у динарима које банке одобравају нерезидентима.
510 110
Камата на краткорочне кредите или зајмове између резидента и нерезидента
Укључује:
- камату по основу краткорочних комерцијалних, робних и финансијских кредита и зајмова, као и по основу банкарских кредитних линија у девизама између банке и стране банке,
- камату по краткорочним кредитима или зајмовима у динарима које међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције чији су оснивачи стране државе одобравају резидентима,
- камату по краткорочним кредитима у динарима које банке одобравају нерезидентима.
511 111
Камата на краткорочне орочене банкарске депозите у девизама
- отплата и наплата камате по краткорочним ороченим банкарским депозитима у девизама између банке и стране банке, с роком отплате, односно наплате до дванаест месеци.
418 418
Камата на депозите по виђењу и орочене депозите 512 512
Камате по основу финансијског лизинга 513 113
Други трошкови по основу кредита датих иностранству, односно узетих из иностранства 528 128
Плаћање затезне камате 529 129
ТЕКУЋИ РАЧУН - РАЧУН СЕКУНДАРНОГ ДОХОТКА
Помоћ и поклони - јавни сектор
- помоћ и поклони јавном сектору, односно помоћ јавног сектора (уз сагласност надлежног органа).
802 801
Помоћ и поклони - остали сектори
- плаћање између резидената и нерезидената у виду новчаних поклона, помоћи, наследства, алиментација и др.,
- спонзорисања спортских и културних манифестација и сл.,
- редовна наплата чланарина верских, хуманитарних, научних и културних организација,
- наплате новчаних добитака од игара на срећу.
767 767
Стране донације за међународне учеснике у пројектима
- пријем средстава страних донација у којима је координатор из Републике, као и пренос примљених средстава по основу донација партнерима других земаља по уговору о донацији.
822 822
Текући јавни трансфери
- редовни трансфери државних институција међународним организацијама, и обрнуто,
- чланарине и други трансфери међународним организацијама,
- накнада за страну техничку помоћ,
- чланарине и други трансфери по основу међународне полицијске сарадње.
803 803
Порези и накнаде - држава
Наплате и плаћања по основу пореза, накнада, судских депозита, кауција, казни, такси и награда, наплате и плаћања по основу судских пресуда и решења, као и наплате и плаћања који произлазе из договора између резидента и нерезидента и др.
Укључује:
- повраћај преплаћених износа по наведеним основима.
892 892
Порези и накнаде - остали сектори
Наплате и плаћања по основу пореза, накнада, судских депозита, кауција, казни, такси и награда, наплате и плаћања по основу судских пресуда и решења, као и наплате и плаћања који произлазе из договора између резидента и нерезидента и др.
Укључује:
- повраћај преплаћених износа по наведеним основима.
893 893
Девизне дознаке из иностранства у корист резидената физичких лица - исплаћено у динарима 780 -
Девизне дознаке физичких лица
- девизне дознаке физичких лица из иностранства у корист девизних рачуна резидената физичких лица у Републици,
- плаћања у иностранство с девизних рачуна резидената физичких лица,
- плаћања (умерене дознаке) која нерезиденти (резиденти) физичка лица која бораве у Републици, односно иностранству дуже од годину дана врше резидентима (нерезидентима), најчешће као плаћања између чланова породице и др.
781 894
Девизне дознаке радника
- девизне дознаке радника из иностранства у корист правних лица - организација за социјално осигурање по основу пензијског осигурања радника и здравствене заштите њихових породица,
- уплате у корист девизних рачуна наведених радника.
782 -
Ренте, пензије, инвалиднине и друга социјална примања - држава
- уплате доприноса за социјално осигурање које обављају нерезиденти у корист социјалних фондова у Републици, као и исплате из тих фондова пензија и других социјалних давања нерезидентима које врше социјални фондови у Републици.
800 800
Ренте, пензије, инвалиднине и друга социјална примања - остали сектори
- уплате доприноса за социјално осигурање у корист страних фондова или држава, као и исплата пензија и других социјалних давања из тих фондова.
806 806
Трансфери по основу осигурања
- наплата код које су уговарач осигурања код страног осигуравача и корисник резиденти,
- плаћање код ког су уговарач осигурања код домаћег осигуравача и корисник нерезиденти.
Укључује:
- трансакције по основу међусобног рефундирања штета између резидентног и нерезидентног осигуравача,
- потраживања по основу полисе.
Не укључује:
- провизије повезане с трансакцијама по прелазним рачунима за исплату штета између резидентног и нерезидентног осигуравача (укључено у 400 - Финансијске услуге, осим осигурања).
260 260
Трансфери по основу осигурања
- наплата код које је уговарач осигурања код страног осигуравача нерезидент а корисник резидент,
- плаћање код ког је уговарач осигурања код домаћег осигуравача резидент а корисник нерезидент.
Укључује:
- трансакције по основу међусобног рефундирања штета између резидентног и нерезидентног осигуравача;
- потраживања по основу полисе.
Не укључује:
- провизије повезане с трансакцијама по прелазним рачунима,
- за исплату штета између резидентног и нерезидентног осигуравача (укључено у 400 - Финансијске услуге, осим осигурања.
261 261
КАПИТАЛНИ И ФИНАНСИЈСКИ РАЧУН
Капитални трансфери
Капитални трансфери - јавни сектор
Трансфери јавног сектора нерезидентима и трансфери нерезидената јавном сектору (трансфери новца који повећавају фиксни капитал у земљи: нпр. новчане субвенције за инвестиционе пројекте и међувладине одштете плаћене на нивоу влада, концесије за природна богатства, шуме, изворе и др.).
Не укључује:
- концесије за инфраструктуру и сл. (укључено у 557/157 - Директне инвестиције - улагање нерезидената у Републику).
901 901
Капитални рачун - продаја, односно куповина непроизводне и нефинансијске имовине
Купопродаја патената, лиценци и друге нематеријалне имовине
Укључује:
- плаћање накнаде за концесије, Интернет домене, "гудвил" и сл.
770 770
Продаја непокретности страним дипломатским представништвима, односно куповина непокретности од тих представништава 771 771
Финансијски рачун
Директне инвестиције
Директне инвестиције - улагање нерезидената у Републику
Трансакције које су резултат куповине и продаје акција или власничког удела у основном капиталу резидента правног лица, као и остале трансакције чија је сврха повећање удела нерезидента у постојећем резиденту правном лицу:
- уплата оснивачког удела (оснивање правног лица, огранка и сл.),
- докапитализација,
- уплате у сврху покрића губитка,
- концесије за инфраструктуру и др.
Укључује:
- појединачна плаћања испод 10% учешћа у власничком капиталу ако се она врше с намером повећања већ постојећег директног улога или се том уплатом стичу управљачка права.
557 157
Продаја власничког удела у другом домаћем предузећу
- наплата коју остварује резидент правно лице од нерезидента за продати власнички удео у другом резиденту правном лицу,
- плаћање у корист нерезидента за продати власнички удео у другом резиденту правном лицу.
666 666
Уплата страног капитала оснивача која не повећава основни капитал
Укључује:
- допунску уплату средстава оснивача која не повећава основни капитал, односно враћање допунске уплате оснивачу.
560 560
Заједничко улагање (јоинт вентуре) - трансакције нерезидената по пословним подухватима заједничког улагања у Републици
- уплата и повраћај средстава по основу заједничког улагања (јоинт вентуре) - уговор којим два или више лица удружују своју имовину и/или рад ради стварања унапред одређеног пословног подухвата, а који се раздужује после његовог испуњења, с тим да уговарачи пропорционално свом учешћу или договору деле добитак, односно сносе губитак.
607 607
Трансакције између матичног правног лица, нерезидента и његовог огранка у земљи
Не укључује:
- оснивање предузећа (укључено у 557/157 - Директне инвестиције - улагање нерезидената у Републику).
635
Продаја, односно куповина непокретности у Републици
Укључује:
- "тајм шер" уговоре с периодом закупа преко 90 година.
538 138
Директне инвестиције - улагања резидената у иностранство
- учешће домаћег капитала у страној банци и правном лицу, сва улагања у акције страних правних лица и банака, односно смањење удела у капиталу.
Укључује:
- појединачна плаћања испод 10% учешћа у власничком капиталу ако се она врше с намером повећања већ постојећег директног улога или се тим плаћањем стичу управљачка права.
579 179
Заједничко улагање (јоинт вентуре) - трансакције резидената по пословним подухватима заједничког улагања у иностранству
- уплата и повраћај средстава по основу заједничког улагања (јоинт вентуре) - уговор којим два или више лица удружују своју имовину и/или рад ради стварања унапред одређеног пословног подухвата, а који се раздужује после његовог испуњења, с тим да уговарачи пропорционално свом учешћу или договору деле добитак, односно сносе губитак.
608 608
Трансакције између матичног правног лица резидента и његовог огранка у иностранству (као и други његов облик организовања који није привредно друштво)
Не укључује:
- оснивање предузећа (укључено у 579/179 - Директне инвестиције - улагање резидената у иностранство).
635
Продаја, односно куповина непокретности у иностранству
Укључује:
- "тајм шер" уговоре с периодом закупа преко 90 година.
539 139
Портфолио улагања
Портфолио улагања резидената
- трансакције које су резултат портфолио улагања (не прелазе 10% власништва).
Не укључује:
- појединачна плаћања испод 10% учешћа у власничком капиталу ако се она врше с намером повећања већ постојећег директног улога или се тим плаћањем стичу управљачка права (укључено у 579/179 - Директне инвестиције - улагање резидената у иностранство).
519 519
Портфолио улагања нерезидената
- трансакције које су резултат портфолио улагања (не прелазе 10% власништва).
Укључује:
- продају домаћих хартија од вредности које резиденти издају у иностранству а гласе на страну валуту.
Не укључује:
- појединачна плаћања испод 10% учешћа у власничком капиталу ако се она врше с намером повећања већ постојећег директног улога или се том уплатом стичу управљачка права (укључено у 557/157 - Директне инвестиције - улагање нерезидената у Републику).
518 518
Улагања у дужничке хартије од вредности које обухватају дугорочне и краткорочне дужничке хартије од вредности
Продаја, односно куповина дугорочних дужничких хартија од вредности које су издали нерезиденти
Укључује:
- улагања резидената у дужничке дугорочне хартије од вредности које издају државе чланице Европске уније, ОЕЦД - а, међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције чији су оснивачи стране државе
540 540
Продаја, односно куповина других дужничких дугорочних хартија од вредности чији рејтинг и земљу издаваоца прописује Народна банка Србије. 549 549
Продаја, односно куповина дугорочних дужничких хартија од вредности које су издали резиденти. 541 541
Наплата по основу продаје домаћих хартија од вредности које гласе на страну валуту а издају се у иностранству. 902 -
Плаћања по основу куповине домаћих хартија од вредности које гласе на страну валуту, издају се у иностранству, а купују их резиденти. - 902
Продаја, односно куповина краткорочних дужничких хартија од вредности које издају нерезиденти. 542 542
Продаја, односно куповина краткорочних дужничких хартија од вредности које издају резиденти. 543 543
Финансијски деривати
Примљена уплата од нерезидента за нето поравнања по основу опције коју су издали нерезиденти, али не за стварну куповину/продају инструмента на коју опција гласи, као и прилив по основу продаје опције у току трајања опције, односно плаћање премије нерезиденту за куповину опције коју су издали нерезиденти.
Укључује:
- прилив и одлив по основу вараната.
547 547
Примљена уплата премије од нерезидента од продаје опције коју су издали домаћи издаваоци, односно плаћање нерезиденту за нето поравнања за продату опцију домаћег издаваоца, али не и за стварну продају инструмента на коју опција гласи.
Укључује:
- прилив и одлив по основу вараната.
548 548
Прилив, односно одлив из нето поравнања форвард инструмената које су издали нерезиденти (форwард, футуре, сwап и др.).
Укључује:
- валутни и каматни форвард (цурренцy форwард, интерест рате форwард);
- валутни и каматни своп (фореигн еxцханге сwап, интерест рате сwап);
- унакрсни валутни своп (цросс цурренцy интерест рате сwап);
- код фјучерса - одлив по основу уплате иницијалне маргине (инитиал маргин) и маргине варијације (вариатион маргин), односно прилив по основу повлачења средстава изнад иницијалне маргине.
742 742
Прилив, односно одлив из нето поравнања форвард инструмената које су издали резиденти (форwард, футуре, сwап и др.).
Укључује:
- код фјучерса - прилив и одлив по основу уплате иницијалне маргине (инитиал маргин) и маргине варијације (вариатион маргин).
743 743
Остала улагања - кредити и финансијски лизинг (главница)
Дугорочни кредити или зајмови узети из иностранства
- коришћење дугорочних кредита или зајмова узетих из иностранства (с роком отплате дужим од годину дана), као и отплата главнице по том основу.
Укључује:
- коришћење дугорочних финансијских и субординираних кредита или зајмова у девизама и отплату главнице по том основу,
- коришћење дугорочних кредита или зајмова у динарима које међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције чији су оснивачи стране државе одобравају резидентима, као и отплату главнице по том основу,
- отплату главнице по дугорочним комерцијалним и робним кредитима или зајмовима у девизама.
521 121
Краткорочни кредити или зајмови узети из иностранства
- коришћење краткорочних кредита или зајмова узетих из иностранства (с роком отплате до годину дана), као и отплата главнице по том основу.
Укључује:
- коришћење краткорочних финансијских кредита или зајмова у девизама и отплату главнице по том основу,
- коришћење краткорочних кредита или зајмова у динарима које међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције чији су оснивачи стране државе одобравају резидентима, као и отплату главнице по том основу,
- отплату главнице по краткорочним комерцијалним и робним кредитима или зајмовима у девизама,
- отплату главнице по краткорочним банкарским кредитним линијама у девизама које банка узима од стране банке.
522 123
Краткорочни орочени банкарски депозити у девизама
- коришћење краткорочних орочених банкарских депозита у девизама с роком отплате, односно наплате до дванаест месеци између банке и стране банке, који се користе тако што банка кредитор уплаћује средства на рачун банке дужника, као и отплата, односно наплата главнице по том основу.
Укључује:
- узимање депозита од стране банке и отплату главнице по том основу,
- давање депозита страној банци и наплату главнице по том основу.
618 118
Дугорочни кредити или зајмови дати иностранству
- коришћење дугорочних кредита или зајмова датих нерезидентима (с роком наплате дужим од годину дана), као и наплата главнице по том основу.
Укључује:
- коришћење дугорочних финансијских и субординираних кредита или зајмова у девизама и наплату главнице по том основу,
- коришћење дугорочних кредита у динарима које банка одобрава нерезиденту уплатом на рачун платне картице тог нерезидента и наплату главнице по том основу,
- наплату главнице по дугорочним кредитима у динарима које банка одобрава нерезиденту,
- наплату главнице по дугорочним комерцијалним и робним кредитима или зајмовима у девизама.
517 166
Субординирани кредити узети из иностранства 520 120
Субординирани кредити дати иностранству 619 119
Краткорочни кредити или зајмови дати иностранству
- коришћење краткорочних кредита или зајмова датих нерезидентима (с роком наплате до годину дана), као и наплата главнице по том основу.
Укључује:
- коришћење краткорочних финансијских кредита или зајмова у девизама и наплату главнице по том основу,
- коришћење краткорочних кредита у динарима које банка одобрава уплатом на рачун нерезидента и наплату главнице по том основу,
- наплату главнице по краткорочним кредитима у динарима које банка одобрава нерезиденту,
- наплату главнице по краткорочним комерцијалним и робним кредитима или зајмовима у девизама,
- наплату главнице по краткорочним банкарским кредитним линијама у девизама које банка одобрава страној банци.
523 169
Синдицирани кредити или зајмови у девизама које резидент узима из иностранства преко банке агента у Републици
- уплата удела страног кредитора за учешће у синдицираном финансијском или робном кредиту или зајму у девизама који група страних кредитора преко банке агента у Републици одобрава резиденту, као и повраћај тих средстава,
- куповина потраживања од нерезидента - учесника у синдицираном кредиту или зајму у девизама који група страних кредитора одобрава резиденту преко банке агента у Републици и продаја таквог потраживања нерезиденту ако је купац или продавац банка.
526 126
Синдицирани кредити или зајмови у девизама које резидент узима из иностранства преко банке агента у иностранству
- уплата удела резидентних банака за учешће у синдицираном финансијском или робном кредиту или зајму у девизама који група страних кредитора преко банке агента у иностранству одобрава резиденту, као и повраћај тих средстава,
- куповина потраживања од нерезидента - учесника у синдицираном финансијском или робном кредиту или зајму у девизама који група страних кредитора одобрава резиденту преко банке агента у иностранству и продаја таквог потраживања нерезиденту ако је купац или продавац банка.
535 135
Синдицирани кредити или зајмови у девизама који се одобравају нерезиденту преко банке агента у Републици
- уплата удела страног кредитора за учешће у синдицираном финансијском или робном кредиту или зајму у девизама који група страних кредитора одобрава нерезиденту преко банке агента у Републици, као и повраћај тих средстава,
- куповина потраживања од нерезидента - учесника у синдицираном финансијском или робном кредиту или зајму у девизама који група страних кредитора одобрава нерезиденту преко банке агента у Републици и продаја таквог потраживања нерезиденту ако је купац или продавац банка.
537 137
Синдицирани кредити или зајмови у девизама који се одобравају нерезиденту преко банке агента у иностранству
- уплата удела резидентних банака за учешће у синдицираном финансијском или робном кредиту или зајму у девизама који група страних кредитора одобрава нерезиденту преко банке агента у иностранству, као и повраћај тих средстава,
- куповина потраживања од нерезидента - учесника у синдицираном финансијском или робном кредиту или зајму у девизама који група страних кредитора одобрава нерезиденту преко банке агента у иностранству и продаја таквог потраживања нерезиденту ако је купац или продавац банка.
536 136
Гаранције по кредиту између два нерезидента у иностранству
- наплата и плаћање по активираној гаранцији овлашћене банке која је издата по кредиту између два нерезидента у иностранству.
534 134
Јемство по кредиту између два нерезидента у иностранству
- наплата и плаћање по активираном јемству резидента правног лица које је дато по кредиту између два нерезидента у иностранству.
544 144
Финансијски лизинг
- давање, односно отплате по основу финансијског лизинга (закуп једнак економском веку робе, уз могућност куповине робе после истека закупа).
Не укључује:
- плаћање за коришћење опреме, возила и других превозних средстава по основу оперативног закупа - лизинг (укључено у 490 - Закуп транспортних средстава без посаде).
575 175
Наплаћена лоро гаранција за послове између резидената; намирење наплаћене лоро гаранције за послове између резидената 525 125
Намирење плаћене ностро гаранције и других облика обезбеђења за послове између нерезидената; плаћање по активираној ностро гаранцији и другим облицима обезбеђења за послове између нерезидената 545 345
Плаћања и наплате резидената преко стране институције електронског новца по основу електронске купопродаје робе и услуга, а која се не обављају преко платних картица домаћих издавалаца 837 237
Финансијски рачун - депозити
Ефективни страни новац и чекови - нерезиденти
- полагање ефективног страног новца и динара, као и чекова на текуће рачуне и депозите нерезидената,
- подигнути ефективни страни новац и динари, као и издати чекови с текућих рачуна и улога нерезидената.
898 898
Орочени депозити нерезидената
- повећање, односно смањење орочених депозита нерезидената (страних банака и других нерезидената).
504 104
Депозити страних банака
- повећање, односно смањење депозита на рачунима страних банака и других финансијских организација у страној валути и динарима (рачуни 5007 и 4007).
501 101
Депозити других страних лица, укључујући и физичка лица
- повећање, односно смањење депозита на рачунима страних лица у страној валути и динарима (рачуни 5007 и 4007).
502 102
Краткорочни депозити домаћих банака
- смањење, односно повећање краткорочних депозита код страних банака.
505 105
Плаћања с динарских рачуна нерезидената у земљи
- плаћање трошкова у земљи са рачуна 4007 за комуналне услуге, чишћење и куповину у малопродајним објектима и др.
Не укључује:
- плаћања с рачуна нерезидената за робу и услуге у земљи која се сматрају спољнотрговинским послом и сл.
704 -
Примљена покрића за чекове
- примљена покрића за чекове, односно чекови достављени на наплату у иностранству и коришћење покрића за лоро чекове.
515 115
Примљена покрића за подигнути ефективни страни новац
- примљена покрића за подигнути ефективни страни новац с штедних књижица нерезидената код домаћих банака, односно подигнути ефективни страни новац с штедних књижица страних банака.
508 108
Смањење, односно повећање домаћег капитала у међународним финансијским организацијама (депозити у међународним финансијским организацијама)
Не укључује:
- чланарине међународним финансијским организацијама (укључено у 803 - Текући јавни трансфери).
580 180
Купопродаја девиза и динара између банке и нерезидентне банке 888 888
2. ТРАНСАКЦИЈЕ ИЗМЕЂУ РЕЗИДЕНАТА И НЕУТРАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ
Уговорена продаја и куповина потраживања и дуговања настала по основу спољнотрговинског и кредитног посла резидента 845 145
Подизање и полагање ефективног страног новца резидената физичких лица с благајне по основу личног преноса средстава плаћања из/у иностранство преко банке, као и исплата уплаћених средстава плаћања из иностранства, укључујући и тзв. брзи трансфер новца 805 805
Откуп, односно продаја ефективног страног новца од резидената физичких лица 796 700
Откуп, односно продаја чекова од резидената физичких лица 795 795
Депоновање, односно подизање ефективног страног новца и путничких чекова на рачуне и штедне улоге резидената у страној валути 797 897
Откуп девиза с девизног рачуна резидента - физичког лица
- откуп девиза на основу уговора који је закључен с банком о отварању и вођењу девизног рачуна, у коме је уговорено да банка на основу налога тог резидента може да откупи девизе с његовог рачуна.
793
Откупљивање девизних средстава с рачуна нерезидената и продаја девизних средстава нерезидентима 703 703
Преноси с девизних и динарских рачуна нерезидената с рачуна једне банке на девизне и динарске рачуне нерезидената у другој банци, као и пренос средстава у девизама с девизног рачуна резидента код једне банке на девизни рачун резидента код друге банке 503 103
Пренос с рачуна у иностранству на рачуне у Републици, односно дотације девизних рачуна у иностранству 530 130
Плаћања за изравнање стања на контокорентном рачуну: измирење салда на рачуну дугорочне производне кооперације 533 133
Пренос покрића за конфирмиране акредитиве и гаранције, односно враћање неискоришћеног покрића за конфирмиране акредитиве и гаранције 411 411
Продаја и куповина ефективног страног новца у иностранству: пренос ефективног страног новца на рачун у иностранству (на терет рачуна 050 а у корист рачуна 051), дотација рачуна 051 ефективним страним новцем купљеним у иностранству (на терет рачуна 051 а у корист рачуна 050) 552 152
Неизвршене исплате по наплатама из иностранства кад нису испуњени услови за извршење наплате (рачун 509), односно повраћај тих средстава у иностранство 909 109
Пренос девиза преко рачуна у иностранству између Народне банке Србије и овлашћених банака
НАПОМЕНА: при дотацији рачуна 050 за Народну банку Србије банка користи шифру 155, а Народна банка
Србије шифру 555; при дотацији рачуна 050 банке - банка користи шифру 555, а Народна банка Србије шифру 155.
555 155
Пренос с рачуна 050 на други рачун 050 у оквиру једне банке:
- кад се користи шифра 561, обавезно мора постојати и одлив с шифром 161 и истим подацима, односно када се користи шифра 161 обавезно мора постојати и прилив с шифром 561 и истим подацима.
561 161
Пренос с рачуна 051 на други рачун 051 у оквиру једне банке:
- кад се користи шифра 583, обавезно мора постојати и одлив с шифром 183 и истим подацима, односно када се користи шифра 183, обавезно мора постојати и прилив с шифром 583 и истим подацима - пренос ефективе између трезора.
583 183
Пренос с рачуна 050 једне банке на рачун 050 друге банке:
- банка која прима средства користи шифру 562, а банка која преноси средства шифру 162.
НАПОМЕНА: ако је једна од банака Народна банка Србије, није дозвољено користити ту шифру, већ шифру 155 или 555.
562 162
Пренос у земљи на основу преноса ефективног страног новца:
- пренос ефективног страног новца између банака преко збирних центара (коришћење шифре дозвољено је само на рачуну 051).
НАПОМЕНА: банка која преноси средства користи шифру 163, а банка која прима средства шифру 563.
563 163
Откуп ефективног страног новца и чекова од овлашћених мењача и продаја ефективног страног новца и чекова овлашћеним мењачима 572 573
Полагање, односно подизање ефективног страног новца које врши овлашћени мењач 576 176
Пренос између девизних рачуна у Републици
НАПОМЕНА: за задужење рачуна с кога се врши пренос користи се основ 165, а за одобрење рачуна на који се врши пренос - основ 565.
565 165
Исплата по основу девизне штедње (тзв. стара девизна штедња) - обвезнице и ефективни страни новац - 900
Купопродаја девиза:
- продаја једне валуте и куповина друге.
577 177
Повраћај украденог ефективног страног новца, односно пљачка и крађа ефективног страног новца 198 198
Пренос средстава из банке прилива на банку исплате 569 -
Замена страних валута за евро 568 168
Конверзија 567 167
Наплате, плаћања, уплате и исплате између резидената који се могу вршити у Републици у ефективном страном новцу у складу с прописом Народне банке Србије
Не укључује:
- наплате, плаћања, уплате и исплате између резидената и нерезидента који се могу вршити у Републици у ефективном страном новцу: навести шифру основног посла из овог прилога
808 808
Откуп и продаја ефективног страног новца између Народне банке Србије и овлашћених банака по основу привременог платног промета с Косовом и Метохијом, као и хуманитарне помоћи и донација 899 899
Уплата Народној банци Србије из иностранства по основу обавезе СР Југославије, односно државне заједнице Србија и Црна Гора за које је Народна банка Србије агент 912 -
Откуп и продаја ефективног страног новца које Народна банка Србије врши овлашћеним банкама на
Међубанкарском девизном тржишту
910 910
Коришћење и отплата синдицираних кредита које резидент узима из иностранства преко банке агента у Републици 913 913
Рачунска неусклађеност (отворене ставке) и погрешна књижења 599 199
Међубанкарски клиринг (нето обрачун) међународних плаћања које врши Народна банка Србије 914 914
Трансфери миграната
- преноси средстава повезани с миграцијом појединаца из једне привреде у другу.
768 768
Промена статуса
- преноси између рачуна резидената и нерезидената због промене статуса.
640 640
Донације у хуманитарне, научне и културне сврхе између резидената у девизама у Републици 645 645
Шифарник инструмената плаћања
Шифра Назив
1 дознаке, кредитна писма и чекови
2* сторно дознака, кредитних писама и чекова
3 коришћење акредитива
4* сторно коришћења акредитива
5 ефектива
6* сторно ефективе

* - користи се код повраћаја

извор: УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ на сајту Параграфа