Шифре рачуна јавних прихода

број рачуна за уплату чине:
  • колона 1
  • повлака ("цртица")
  • колона 2 и 3 (заједно као један број)
  • повлака ("цртица")
  • колона 4

Број рачуна је тада у формату: 840-711111843-52 нпр.

Шифри плаћања из табеле се додаје испред цифра 1 за готовинско односно цифра 2 за безготовинско плаћање.

(позив на број, по општинама - табела)

званичан правилник - План рачуна за уплату јавних прихода - сајт Министарства финансија

Ознака Трезора Конто Ознака рачуна Контролни број Опис Шифра плаћања Обавезан позив на број
(број након кога иде повлака) (број испред кога иде повлака) Издавалац позива на број
840 1 848 16 Обједињена наплата за регистрацију моторних возила 53
840 4 848 37 Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку и самоопорезивањем, осим на приходе од самосталне делатности 54 ПУ
840 711111 843 52 Порез на зараде 53 ПУ
840 711121 843 25 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 711122 843 32 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 711123 843 39 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 53 ПУ
840 711131 843 95 Порез на приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине 53 ПУ
840 711141 843 68 Порез на дивиденде и уделе у добити 53 ПУ
840 711142 843 75 Порез на приходе од камате 53 ПУ
840 711143 843 82 Порез на приходе од непокретности 53 ПУ
840 711144 843 89 Порез на капиталне добитке 53 ПУ
840 711145 843 96 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 711146 843 06 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 711147 843 13 Порез на земљиште 53 ЛПА
840 711148 843 20 Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 711149 843 27 Порез на приходе од издавања сопствених непокретности и порез на приходе од капитала по другом основу 53 ПУ
840 711151 843 41 Порез на добитке од игара на срећу 53 ПУ
840 711161 843 14 Порез на приходе од осигурања лица 53 ПУ
840 711171 843 84 Годишњи порез на доходак грађана 53 ПУ
840 711181 843 57 Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине 53 ЛПА
840 711182 843 64 Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града 53 ЛПА
840 711183 843 71 Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства 53 ЛПА
840 711184 843 78 Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу 53 ЛПА
840 711185 843 85 Самодопринос на вредност имовине 53 ЛПА
840 711191 843 30 Порез на остале приходе 53 ПУ
840 711192 843 37 Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом 53 ПУ
840 711193 843 44 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 53 ПУ
840 711194 843 51 Порез по одбитку за приходе по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма 53 ПУ
840 711195 843 58 Порез по одбитку на накнаду исплаћену по основу промета секундарних сировина и отпада 53 ПУ
840 711211 843 73 Порез на добит правних лица 53 ПУ
840 711212 843 80 Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на дивиденде које се исплаћују резидентима 53 ПУ
840 711213 843 87 Порез на добит правних лица који се обрачунава и наплаћује као порез по одбитку на дивиденде које се исплаћују нерезидентима 53 ПУ
840 711214 843 94 Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на камате које се исплаћују нерезидентима 53 ПУ
840 711215 843 04 Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на ауторске накнаде које се исплаћују нерезидентима 53 ПУ
840 711216 843 11 Порез на добит правних лица који се обрачунава на капиталне добитке које остваре нерезиденти 53 ПУ
840 711217 843 18 Порез на добит правних лица који се обрачунава на накнаде по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари које се исплаћују нерезидентима 53 ПУ
840 711218 843 25 Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на приходе које остварују нерезидентна правна лица, по основу вишка стечајне масе, односно расподеле ликвидационог остатка 53 ПУ
840 711219 843 32 Порез на добит правних лица који се обрачунава на приходе које остварује нерезидентно правно лице из јурисдикције са преференцијалним пореским системом 53 ПУ
840 711221 843 46 Порез на добит правних лица по одбитку на накнаде од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, које се исплаћују нерезидентима 53 ПУ
840 712111 843 68 Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 ПУ
840 712112 843 75 Порез на фонд зарада осталих запослених 53 ПУ
840 712113 843 82 Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине 53 ПУ
840 713111 843 84 Посебан порез на необрађено обрадиво пољопривредно земљиште 53
840 713121 843 57 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 53 ЛПА
840 713122 843 64 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 53 ЛПА
840 713311 843 29 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 713411 843 50 Порез на финансијске трансакције 53 ПУ
840 713421 843 23 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 713422 843 30 Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 713423 843 37 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 713424 843 44 Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 713425 843 51 Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини 53 ПУ
840 713426 843 58 Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица 53 ПУ
840 713611 843 92 Порез на акције на име и уделе 53 ЛПА
840 714111 843 03 Порез на промет дуванских прерађевина, алкохолних пића и кафе 53 ПУ
840 714112 843 10 Порез на додату вредност 53 ПУ
840 714113 843 17 Порез на додату вредност при увозу 53
840 714114 843 24 Порез на додату вредност за промет добара са територије АП Косово и Метохија на територију Републике ван територије АП Косово и Метохија 53
840 714121 843 73 Порез на промет производа (општи режим) 53 ПУ
840 714122 843 80 Порез на промет лекова са посебне листе 53 ПУ
840 714123 843 87 Порез на промет осталих лекова, медицинских средстава, ортопедских помагала и слично 53 ПУ
840 714124 843 94 Порез на промет производа остварен при увозу 53
840 714125 843 04 Такса на продајну цену робе у слободним царинским продавницама 53
840 714126 843 11 Накнада за сакупљање, коришћење и промет заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива 53
840 714127 843 18 Средства Црвеног крста Србије по члану 15. Закона о Црвеном крсту Србије током "Недеље Црвеног крста" од 8. до 15. маја и "Недеље солидарности" од 14. до 21. септембра 53
840 714128 843 25 Средства Црвеног крста Србије по члану 16. Закона о Црвеном крсту Србије од сваке продате карте за манифестације међународног карактера (културне, забавне, спортске и слично) током целе календарске године 53
840 714129 843 32 Порез на промет нових моторних возила 53 ПУ
840 714131 843 46 Порез на промет услуга промета производа на велико 53 ПУ
840 714132 843 53 Порез на промет комуналних услуга 53 ПУ
840 714133 843 60 Порез на промет финансијских услуга (камате за дате кредите и позајмице, банкарске и друге услуге, услуге платног промета, берзанске услуге и услуге осигурања и реосигурања) 53 ПУ
840 714134 843 67 Порез на промет угоститељских и туристичких услуга 53 ПУ
840 714135 843 74 Порез на промет услуга организовања приредби и естрада 53 ПУ
840 714136 843 81 Порез на промет услуга приређивања игара на срећу 53 ПУ
840 714137 843 88 Порез на промет услуга од приређивања игара на срећу помоћу аутомата, који се плаћа у паушалном износу 53 ПУ
840 714138 843 95 Порез на промет услуга у годишњем паушалном износу, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 714139 843 05 Порез на промет осталих услуга 53 ПУ
840 714141 843 19 Порез на премије неживотних осигурања 53 ПУ
840 714421 843 39 Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима 53 ЛПА
840 714431 843 12 Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 53 ЛПА
840 714442 843 89 Средства остварена на основу издвајања осигуравајућих друштава у висини 5% од наплаћене премије осигурања од пожара и других опасности у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације 53
840 714443 843 96 Средства правних лица која за осигурање од пожара своје имовине оснивају властите осигуравајуће фондове у висини 3% од премије осигурања од пожара у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације 53
840 714444 843 06 Средства остварена на основу издвајања осигуравајућих друштава у висини 5% од прихода наплаћеног обавезног осигурања транспорта опасних материја у друмском, железничком, речном и ваздушном саобраћају у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације 53
840 714445 843 13 Средства наплаћена од привредних субјеката на годишњем нивоу, који се баве производњом, прерадом, ускладиштењем, дистрибуцијом и продајом запаљивих течности, експлозивних материја и гасова, по основу укупних инсталационих капацитета ускладиштења и главне мерне регулационе станице на магистралном гасоводу у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације 53
840 714446 843 20 Средства остварена на основу издвајања надлежног органа за послове цивилног ваздухопловства, намењена, за потребе службе за трагање и спасавање у случају удеса ваздухоплова у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације 53
840 714447 843 27 Средства остварена по основу 1% прихода од продаје улазница за спортске догађаје, по пријављеном догађају Министарству унутрашњих послова у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације 53
840 714448 843 34 Средства у износу 10% од уплаћене премије осигурања усева и плодова за финансирање система одбране од града 53
840 714511 843 87 Порез на употребу моторних возила 53
840 714512 843 94 Посебна такса за регистрацију одређених моторних возила 53
840 714513 843 04 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 53
840 714514 843 11 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила 53
840 714516 843 25 Годишња накнада за остала возила на моторни погон 53
840 714517 843 32 Посебна накнада за регистрацију одређених возила 53
840 714521 843 60 Порез на употребу мобилног телефона 53
840 714522 843 67 Порез на употребу пловних објеката-пловила 53
840 714523 843 74 Порез на употребу ваздухоплова и летелица 53
840 714524 843 81 Порез на регистровано оружје 53 ПУ
840 714525 843 88 Накнада за ванредни превоз 53
840 714531 843 33 Такса за приказивање филмова на телевизији и у средствима јавног превоза 53
840 714532 843 40 Такса за контролну маркицу за видео касете 53
840 714533 843 47 Средства за увођење, функционисање и унапређење система за праћење, контролу и регулисање саобраћаја - видео надзор на путевима од 1,2% бруто премије осигурања од аутоодговорности 53
840 714536 843 68 Посебна накнада на цигарете из члана 70. став 2. Закона о дувану 53
840 714543 843 20 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 53
840 714544 843 27 Накнада за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте при стављању у промет 53
840 714545 843 34 Накнада за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте при увозу 53
840 714546 843 41 Накнада за коришћење рибарског подручја 53
840 714547 843 48 Накнада за загађивање животне средине 53
840 714548 843 55 Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе 53
840 714549 843 62 Накнада за емисије СО2, НО2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад 53
840 714551 843 76 Концесиона накнада 53
840 714552 843 83 Боравишна такса 53
840 714553 843 90 Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе 53 ЛПА
840 714562 843 56 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 53
840 714563 843 63 Концесиона накнада за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова, које јединице локалне самоуправе закључе у складу са законом 53
840 714564 843 70 Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава 53
840 714571 843 22 Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња 53 ЛПА
840 714572 843 29 Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре") 53 ЛПА
840 714573 843 36 Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије 53 ЛПА
840 714574 843 43 Комунална такса за држање и коришћење пловних постројења, пловних направа и других објеката на води, осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају 53 ЛПА
840 714575 843 50 Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве 53 ЛПА
840 714576 843 57 Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води 53 ЛПА
840 714581 843 92 Посебна накнада за употребу државног пута, његовог дела или путног објекта (путарина) 53
840 714583 843 09 Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу 53
840 714584 843 16 Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са државног пута 53
840 714585 843 23 Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству 53
840 714591 843 65 Посебна накнада за употребу општинског пута и улице, његовог дела или путног објекта (путарина) која припада управљачима тих путева и улица 53
840 714592 843 72 Накнада за прикључење прилазног пута на општински пут и улицу, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 53
840 714593 843 79 Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица 53
840 714594 843 86 Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 53
840 714595 843 93 Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред општинског пута и улице, односно на другом земљишту које користе управљачи тих путева и улица 53
840 714596 843 03 Накнада за прекомерно коришћење општинског пута и улице, његовог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 53
840 714597 843 10 Накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 53
840 714598 843 17 Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица 53
840 714599 843 24 Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева и улица 53
840 715111 843 19 Царинске таксе 53
840 715121 843 89 Царинске дажбине 53
840 715191 843 94 Посебна дажбина на увоз пољопривредних и прехрамбених производа 53
840 715192 843 04 Дажбина за царинско евидентирање 53
840 715193 843 11 Дажбина за држање роба у царинским магацинима и стовариштима 53
840 716111 843 35 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 53 ЛПА
840 716112 843 42 Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 53 ЛПА
840 716211 843 56 Средства прикупљена за време "Дечије недеље" 53
840 716221 843 29 Средства остварена продајом доплатне поштанске марке "Борба против рака" 53
840 716222 843 36 Средства остварена продајом доплатне поштанске марке "Борба против СИДЕ" 53
840 716223 843 43 Средства остварена продајом доплатне поштанске марке "Изградња Спомен-храма Светог Саве" 53
840 716224 843 50 Средства остварена продајом доплатне поштанске марке "Европско атлетско првенство у дворани 2017" 53
840 716225 843 57 Средства остварена продајом доплатне поштанске марке "Школа без насиља" 53
840 716226 843 64 Средства остварена продајом доплатне поштанске марке "КРОВ 2019" 53
840 716227 843 71 Средства остварена продајом доплатне поштанске марке "Првенство Европе у рвању за сениоре, Нови Сад 2017" 53
840 716228 843 78 Средства остварена продајом доплатне поштанске марке "Народна библиотека Србије на врачарском платоу 1973-2013" 53
840 716229 843 85 Средства остварена продајом доплатне поштанске марке "75 година бициклистичке трке кроз Србију" 53
840 717111 843 51 Акциза на моторни бензин 53 ПУ
840 717112 843 58 Акциза на дизел - горива 53 ПУ
840 717113 843 65 Акциза на све врсте моторног бензина и све врсте дизел-горива који су продати купцима са територије АП Косово и Метохија 53 ПУ
840 717114 843 72 Акциза на остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°Ц 53 ПУ
840 717115 843 79 Акциза на течни нафтни гас 53 ПУ
840 717116 843 86 Акциза на оловни бензин 53 ПУ
840 717117 843 93 Акциза на безоловни бензин 53 ПУ
840 717118 843 03 Акциза на гасна уља 53 ПУ
840 717119 843 10 Акциза на керозин 53 ПУ
840 717121 843 24 Акциза при увозу моторног бензина 53
840 717122 843 31 Акциза при увозу дизел-горива 53
840 717123 843 38 Акциза при увозу лож уља 53
840 717124 843 45 Акциза при увозу осталих деривата нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°Ц 53
840 717125 843 52 Акциза при увозу течног нафтног гаса 53
840 717126 843 59 Акциза при увозу оловног бензина 53
840 717127 843 66 Акциза при увозу безоловног бензина 53
840 717128 843 73 Акциза при увозу гасних уља 53
840 717129 843 80 Акциза при увозу керозина 53
840 717131 843 94 Акциза на адитиве и екстендере за безоловни бензин 53 ПУ
840 717132 843 04 Акциза на адитиве и екстендере за гасна уља 53 ПУ
840 717133 843 11 Акциза на адитиве и екстендере за керозин 53 ПУ
840 717134 843 18 Акциза на адитиве и екстендере за течни нафтни гас 53 ПУ
840 717141 843 67 Акциза при увозу адитива и екстендера за безоловни бензин 53
840 717142 843 74 Акциза при увозу адитива и екстендера за гасна уља 53
840 717143 843 81 Акциза при увозу адитива и екстендера за керозин 53
840 717144 843 88 Акциза при увозу адитива и екстендера за течни нафтни гас 53
840 717151 843 40 Акциза на биогорива и биотечности произведене у земљи 53 ПУ
840 717152 843 47 Акциза на биогорива и биотечности из увоза 53
840 717211 843 72 Акциза на цигарете групе А 53 ПУ
840 717212 843 79 Акциза на цигарете групе Б 53 ПУ
840 717213 843 86 Акциза на цигарете групе Ц 53 ПУ
840 717214 843 93 Акциза на цигарете произведене у земљи 53 ПУ
840 717215 843 03 Акциза на остале дуванске прерађевине 53 ПУ
840 717221 843 45 Акциза при увозу цигарета групе А 53
840 717222 843 52 Акциза на цигарете из увоза 53
840 717223 843 59 Акциза при увозу осталих дуванских прерађевина 53
840 717231 843 18 Акциза на течности за пуњење електронских цигарета произведених у земљи 53 ПУ
840 717232 843 25 Акциза на течности за пуњење електронских цигарета при увозу 53
840 717311 843 93 Акциза на пиво 53 ПУ
840 717312 843 03 Акциза на природну ракију и вињак 53 ПУ
840 717313 843 10 Акциза на нискоалкохолна пића 53 ПУ
840 717314 843 17 Акциза на жестока алкохолна пића и ликере 53 ПУ
840 717315 843 24 Акциза на ракије од воћа, грожђа, специјалне ракије 53 ПУ
840 717316 843 31 Акциза на ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина 53 ПУ
840 717317 843 38 Акциза на остала алкохолна пића 53 ПУ
840 717321 843 66 Акциза при увозу пива 53
840 717322 843 73 Акциза при увозу природне ракије и вињака 53
840 717323 843 80 Акциза на нискоалкохолна пића из увоза 53
840 717324 843 87 Акциза при увозу жестоких алкохолних пића и ликера 53
840 717325 843 94 Акциза при увозу вискија, xина, коњака и осталих алкохолних пића 53
840 717326 843 04 Акциза при увозу ракија од воћа, грожђа и специјалних ракија 53
840 717327 843 11 Акциза при увозу ракија од житарица и осталих пољопривредних сировина 53
840 717411 843 17 Акциза при увозу освежавајућих безалкохолних пића 53
840 717511 843 38 Акциза при увозу кафе (сирова, пржена, млевена и екстракт кафе) 53
840 717512 843 45 Акциза при увозу непржене кафе 53
840 717513 843 52 Акциза при увозу пржене кафе 53
840 717514 843 59 Акциза при увозу љуспица и опни од кафе 53
840 717515 843 66 Акциза при увозу екстракта, есенција и концентрата од кафе 53
840 717516 843 73 Акциза при увозу кафе из члана 14. став 1. тач. 5) до 8) Закона о акцизама 53
840 717521 843 11 Акциза на кафу произведену у земљи 53 ПУ
840 717611 843 59 Посебна такса за изравнање пореског оптерећења за робу која се упућује на територију АП Косово и Метохија 53
840 717612 843 66 Такса за добра која се допремају са територије АП Косово и Метохија, а на која се плаћа акциза 53
840 717613 843 73 Акциза на електричну енергију за крајњу потрошњу 53 ПУ
840 719111 843 83 Једнократни порез по основу привилеговане исплате замрзнуте старе девизне штедње и штедње у пирамидалним банкама у износу већем од 10.000 ДЕМ по штедном улогу, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719211 843 07 Једнократни порез по основу коришћења средстава примарне и сиве емисије новца у финансијским трансакцијама, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719221 843 77 Једнократни порез по основу куповине девиза по званичном курсу Народне банке Југославије у ситуацији када је тржишни курс био виши, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719231 843 50 Једнократни порез по основу изношења девиза по основу авансног плаћања увоза који касније није реализован, односно по основу фактурисаних, а неизвршених услуга, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719241 843 23 Једнократни порез по основу увоза и извоза производа на режиму контингента или квоте, остварен коришћењем посебних погодности за добијање контингента, односно квоте, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719251 843 93 Једнократни порез по основу коришћења средстава правног лица на која нису плаћене прописане јавне дажбине (коришћење средстава непредатог пазара, других средстава од наплаћених потраживања која нису приказана као приход и др.), по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719261 843 66 Једнократни порез по основу снабдевања робних резерви и куповине из робних резерви под привилегованим условима (без јавне лицитације, односно непосредном погодбом), по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719262 843 73 Једнократни порез по основу располагања буџетским средствима, средствима организација за обавезно социјално осигурање, средствима јавних фондова и средствима јавних предузећа и јавних установа супротно прописима, односно утврђеној намени, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719263 843 80 Једнократни порез по основу коришћења средстава јавних прихода депонованих по камати нижој од камате која би се у тренутку депоновања могла постићи на тржишту, за пласман по вишој каматној стопи, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719264 843 87 Једнократни порез по основу ненаменског коришћења средстава додељених по основу дневница солидарности, средстава остварених од посебне таксе на пословне трансакције, доприноса солидарности на пословне трансакције за отклањање последица земљотреса у Колубарском округу и других јавних прихода са сличном наменом, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719265 843 94 Једнократни порез по основу коришћења средстава по основу Зајма за привредни развој Србије, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719311 843 28 Једнократни порез по основу коришћења кредита за стицање пословног простора или других непокретности, односно опреме, под условима повољнијим за дужника од тржишних, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719321 843 98 Једнократни порез по основу пословања јавним средствима или средствима друштвених, мешовитих, односно државних предузећа или њихово коришћење од стране физичког или правног лица, по основу трансферисања тих средстава у иностранство на рачун тога лица или на рачун другог физичког или правног лица, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719331 843 71 Једнократни порез по основу коришћења средстава депонованих од стране грађана у пирамидалним банкама и штедионицама као позајмица, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719411 843 49 Једнократни порез по основу злоупотреба у приватизацији предузећа од стране директора и чланова органа управљања или чланова њихових породица, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719412 843 56 Једнократни порез по основу откупа стана (станова) укупне површине веће од 90 метара квадратних од стране изабраног, постављеног или именованог функционера, функционера политичке странке, директора или члана органа управљања правног лица у државној, друштвеној или мешовитој својини са претежним учешћем друштвеног капитала, осим ако одговарајућим општим актом није било предвиђено право на стан веће површине, у којем се случају као припадајућа узима тако предвиђена површина, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719413 843 63 Једнократни порез по основу коришћења кредита по посебним погодностима за куповину, односно за откуп стана (станова), по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719414 843 70 Једнократни порез по основу изградње репрезентативног стамбеног, односно пословног објекта, чија је укупна површина већа од прописане и дозвољене, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719415 843 77 Једнократни порез по основу куповине градског грађевинског или пољопривредног земљишта које је било у друштвеној својини од стране изабраног, постављеног или именованог лица, односно функционера локалне самоуправе, те чланова његове породице, када је на лицитацији учествовало само једно лице, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719511 843 70 Једнократни порез по основу увоза и дистрибуције акцизних производа без плаћања царина, других увозних дажбина, акциза, других пореза на потрошњу и пореза на промет, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 719611 843 91 Једнократни порез по различитим основама, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 721111 843 18 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених на терет запослених код правних лица 53 ПУ
840 721112 843 25 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за запослене код физичких лица на терет запослених 53 ПУ
840 721113 843 32 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених који су у радном односу код приватних послодаваца (самосталних делатности) на терет запослених 53 ПУ
840 721114 843 39 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица на продуженом осигурању 53
840 721115 843 46 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за докуп стажа 53
840 721116 843 53 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених који обављају послове преко омладинских задруга на терет задругара 53 ПУ
840 721117 843 60 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених који остварују накнаду по основу ауторског права, уговора о делу и других новчаних накнада на терет примаоца накнаде 53 ПУ
840 721118 843 67 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање на терет запослених- за војне осигуранике 53 ПУ
840 721119 843 74 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника који остварују накнаду по основу ауторског права, уговора о делу и других новчаних накнада на терет примаоца накнаде 53 ПУ
840 721121 843 88 Допринос за здравствено осигурање запослених на терет запослених 53 ПУ
840 721122 843 95 Допринос за здравствено осигурање запослених на терет запослених - за војне осигуранике 53 ПУ
840 721131 843 61 Допринос за осигурање за случај незапослености на терет запослених 53 ПУ
840 721211 843 39 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених на терет послодавца који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 ПУ
840 721212 843 46 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених на терет послодавца - правног лица које се не финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 ПУ
840 721213 843 53 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за запослене код физичких лица на терет послодавца 53 ПУ
840 721214 843 60 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених који су у радном односу код приватних послодаваца (предузетника) на терет послодавца 53 ПУ
840 721215 843 67 Додатни допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених на исплаћена лична примања и друге приходе запослених, којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем који плаћа послодавац 53 ПУ
840 721216 843 74 Додатни допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених на исплаћена лична примања и друге приходе запослених, којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем који плаћа послодавац који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 ПУ
840 721217 843 81 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање лица на породиљском одсуству који плаћа исплатилац накнаде зараде, односно плате 53 ПУ
840 721218 843 88 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених који обављају послове преко омладинских задруга на терет послодавца 53 ПУ
840 721219 843 95 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника- на терет послодавца, додатни допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника на исплаћена лична примања и друге приходе војних осигураника, којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем који плаћа послодавац и допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника на породиљском одсуству који плаћа исплатилац накнаде зараде, односно плате 53 ПУ
840 721221 843 12 Допринос за здравствено осигурање запослених на терет послодавца који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 ПУ
840 721222 843 19 Допринос за здравствено осигурање запослених на терет послодавца који се не финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 ПУ
840 721223 843 26 Допринос за здравствено осигурање лица на породиљском одсуству који плаћа исплатилац накнаде зараде, односно плате 53 ПУ
840 721224 843 33 Допринос за здравствено осигурање за лица која остварују друге приходе на терет послодавца који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 ПУ
840 721225 843 40 Допринос за здравствено осигурање за лица која остварују друге приходе на терет послодавца који се не финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 ПУ
840 721226 843 47 Допринос за здравствено осигурање запослених на терет послодавца - за војне осигуранике 53 ПУ
840 721231 843 82 Допринос за осигурање за случај незапослености на терет послодавца који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 ПУ
840 721232 843 89 Допринос за осигурање за случај незапослености на терет послодавца који се не финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 ПУ
840 721233 843 96 Допринос за осигурање од незапослености лица на породиљском одсуству који плаћа исплатилац накнаде, односно плате 53 ПУ
840 721311 843 60 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица којима се обезбеђују права за случај инвалидности и телесног оштећења проузрокованих повредом на раду или професионалном болешћу 53 ПУ
840 721312 843 67 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање лица која се баве пољопривредом (пољопривредник, члан домаћинства пољопривредника и мешовитог домаћинства, носилац или члан регистрованог пољопривредног газдинства), по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 721313 843 74 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која у складу са законом самостално обављају привредну или другу делатност, свештеника и верских службеника, ако нису обавезно осигурани по основу запослења и лица која су оснивачи, односно власници привредних друштава који у њима раде, по решењу Пореске управе, као и лица која су оснивачи, односно чланови привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос 53 ПУ
840 721314 843 81 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава који су у радном односу у привредном друштву чији су оснивач, односно члан 53 ПУ
840 721315 843 88 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање осигураника самосталних делатности, који обављају послове по основу уговора о делу, ауторских уговора, односно других уговора 53 ПУ
840 721316 843 95 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника који остварују накнаду по основу ауторског права, патената и техничких унапређења, уговора о делу и других уговора 53 ПУ
840 721317 843 05 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање лица којима је обавеза плаћања доприноса утврђена од стране пензијског фонда у поступку утврђивања својства осигураника пољопривредника по члану 63. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 53
840 721318 843 12 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање лица којима је обавеза плаћања доприноса утврђена од стране пензијског фонда у поступку утврђивања својства осигураника самосталних делатности по члану 63. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 53
840 721319 843 19 Додатни допринос за пензијско и инвалидско осигурање за стаж осигураника са увећаним трајањем лица која обављају самосталну делатност, по решењу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 53
840 721321 843 33 Допринос за здравствено осигурање пољопривредника који се баве пољопривредом ако нису запослени или не обављају самосталну делатност као основно занимање, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 721322 843 40 Допринос за здравствено осигурање других физичких лица која су власници, имаоци права коришћења или плодоуживања пољопривредног или шумског земљишта 53
840 721323 843 47 Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно чланова привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос 53 ПУ
840 721324 843 54 Допринос за здравствено осигурање лица која остварују приходе од ауторских права, патената или техничких унапређења 53 ПУ
840 721325 843 61 Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно чланова привредног друштва, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 721331 843 06 Допринос за осигурање за случај незапослености лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно чланова привредног друштва, по решењу Пореске управе, као и лица која су оснивачи, односно чланови привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос 53 ПУ
840 721332 843 13 Допринос за осигурање за случај незапослености осигураника који остварују приходе од ауторских права, патената и техничких унапређења 53 ПУ
840 721341 843 76 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање самоопорезивањем лица која се баве пољопривредом (пољопривредник, члан домаћинства пољопривредника и мешовитог домаћинства, носилац или члан регистрованог пољопривредног газдинства) 53 ПУ
840 721342 843 83 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање самоопорезивањем за лица која, у складу са законом, самостално обављају привредну или другу делатност 53 ПУ
840 721351 843 49 Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, а порез плаћају самоопорезивањем 53 ПУ
840 721361 843 22 Допринос за осигурање за случај незапослености самоопорезивањем лица која самостално обављају делатност 53 ПУ
840 721411 843 81 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за осигуранике запослене, за лица којима се накнадно утврђује стаж осигурања по решењу Републичког фонда за ПИО 53
840 721412 843 88 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за добровољно осигурање 53
840 721413 843 95 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених за лица која се укључују у обавезно осигурање 53
840 721414 843 05 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање по члану 120. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који за обвезнике, обуставом 1/3 месечног износа пензије, уплаћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање за осигуранике самосталних делатности, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 721415 843 12 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање по члану 13. Закона о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за поједине категорије осигураника - запослених, који за осигуранике уплаћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање за осигуранике самосталних делатности 53
840 721416 843 19 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање по члану 120. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који за обвезнике, обуставом 1/3 месечног износа пензије, уплаћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање за осигуранике пољопривреднике, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 721417 843 26 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање по члану 120. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који за обвезнике самосталне делатности, обуставом 1/3 месечног износа пензије, уплаћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 721418 843 33 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање по члану 120. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који за обвезнике пољопривреднике, обуставом 1/3 месечног износа пензије, уплаћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 721419 843 40 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која, у складу са законом самостално обављају привредну или другу делатност, свештеника и верских службеника, а обавезно су осигурани по другом основу, по решењу Пореске управе 53 ПУ
840 721421 843 54 Приходи по основу неуплаћеног доприноса за здравствено осигурање по судским решењима 53
840 721431 843 27 Допринос за здравствено осигурање страних држављана на школовању или стручном усавршавању 53
840 721432 843 34 Допринос за здравствено осигурање лица која се укључују у обавезно здравствено осигурање 53
840 731121 843 54 Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа Републике 53
840 731131 843 27 Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа АП Војводина 53
840 731132 843 34 Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа АП Косово и Метохија 53
840 731141 843 97 Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова 53
840 731151 843 70 Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина 53
840 731161 843 43 Текуће донације од иностраних држава у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 53
840 731162 843 50 Текуће донације од иностраних држава у корист Републичког фонда за ПИО 53
840 731165 843 71 Текуће донације од иностраних држава у корист Националне службе за запошљавање 53
840 731166 843 78 Текуће донације од иностраних држава у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 53
840 731221 843 75 Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа Републике 53
840 731231 843 48 Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа АП Војводина 53
840 731232 843 55 Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа АП Косово и Метохија 53
840 731241 843 21 Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова 53
840 731251 843 91 Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општина 53
840 731261 843 64 Капиталне донације од иностраних држава у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 53
840 731262 843 71 Капиталне донације од иностраних држава у корист Републичког фонда за ПИО 53
840 731265 843 92 Капиталне донације од иностраних држава у корист Националне службе за запошљавање 53
840 731266 843 02 Капиталне донације од иностраних држава у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 53
840 732121 843 70 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа Републике 53
840 732131 843 43 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа АП Војводина 53
840 732132 843 50 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа АП Косово и Метохија 53
840 732141 843 16 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова 53
840 732151 843 86 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина 53
840 732161 843 59 Текуће донације од међународних организација у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 53
840 732162 843 66 Текуће донације од међународних организација у корист Републичког фонда за ПИО 53
840 732165 843 87 Текуће донације од међународних организација у корист Националне службе за запошљавање 53
840 732166 843 94 Текуће донације од међународних организација у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 53
840 732221 843 91 Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа Републике 53
840 732231 843 64 Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа АП Војводина 53
840 732232 843 71 Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа АП Косово и Метохија 53
840 732241 843 37 Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова 53
840 732251 843 10 Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина 53
840 732261 843 80 Капиталне донације од међународних организација у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 53
840 732262 843 87 Капиталне донације од међународних организација у корист Републичког фонда за ПИО 53
840 732265 843 11 Капиталне донације од међународних организација у корист Националне службе за запошљавање 53
840 732266 843 18 Капиталне донације од међународних организација у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 53
840 732311 843 42 Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа Републике 53
840 732321 843 15 Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводина 53
840 732322 843 22 Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Косово и Метохија 53
840 732331 843 85 Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова 53
840 732341 843 58 Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина 53
840 732351 843 31 Текуће помоћи од ЕУ у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 53
840 732352 843 38 Текуће помоћи од ЕУ у корист Републичког фонда за ПИО 53
840 732353 843 45 Текуће помоћи од ЕУ у корист Националне службе за запошљавање 53
840 732356 843 66 Текуће помоћи од ЕУ у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 53
840 732411 843 63 Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа Републике 53
840 732421 843 36 Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводина 53
840 732422 843 43 Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Косово и Метохија 53
840 732431 843 09 Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова 53
840 732441 843 79 Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина 53
840 732451 843 52 Капиталне помоћи од ЕУ у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 53
840 732452 843 59 Капиталне помоћи од ЕУ у корист Републичког фонда за ПИО 53
840 732453 843 66 Капиталне помоћи од ЕУ у корист Националне службе за запошљавање 53
840 732456 843 87 Капиталне помоћи од ЕУ у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 53
840 733121 843 86 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа Републике 53
840 733131 843 59 Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина 53
840 733132 843 66 Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Косово и Метохија 53
840 733133 843 73 Текући трансфери од градова у корист АП Војводина 53
840 733134 843 80 Текући трансфери од градова у корист АП Косово и Метохија 53
840 733135 843 87 Текући трансфери од општина у корист АП Војводина 53
840 733136 843 94 Текући трансфери од општина у корист АП Косово и Метохија 53
840 733141 843 32 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова 53
840 733142 843 39 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова 53
840 733143 843 46 Функционални трансфери од Републике у корист нивоа градова 53
840 733144 843 53 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова 53
840 733145 843 60 Функционални трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова 53
840 733146 843 67 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова 53
840 733147 843 74 Текући трансфери од општина у корист нивоа градова 53
840 733148 843 81 Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова 53
840 733151 843 05 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 53
840 733152 843 12 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина 53
840 733153 843 19 Функционални трансфери од Републике у корист нивоа општина 53
840 733154 843 26 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 53
840 733155 843 33 Функционални трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина 53
840 733156 843 40 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина 53
840 733157 843 47 Текући трансфери од градова у корист нивоа општина 53
840 733158 843 54 Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина 53
840 733161 843 75 Текући трансфери од других нивоа власти у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 53
840 733162 843 82 Текући трансфери од других нивоа власти у корист Републичког фонда за ПИО запослених 53
840 733163 843 89 Текући трансфери од других нивоа власти у корист Републичког фонда за ПИО пољопривредника 53
840 733164 843 96 Текући трансфери од других нивоа власти у корист Републичког фонда за ПИО самосталних делатности 53
840 733165 843 06 Текући трансфери од других нивоа власти у корист Националне службе за запошљавање 53
840 733166 843 13 Текући трансфери по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за поједине категорије осигураника - запослених обезбеђен у буџету Републике 53
840 733167 843 20 Текући трансфери по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање запослених за покриће разлике до најнижег износа пензије утврђене у члану 76. и члану 207. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 53
840 733168 843 27 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника за покриће разлике до најнижег износа пензије сагласно члану 76. и члану 207. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 53
840 733169 843 34 Текући трансфери од других нивоа власти у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 53
840 733221 843 10 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа Републике 53
840 733231 843 80 Капитални трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина 53
840 733232 843 87 Капитални трансфери од Републике у корист нивоа АП Косово и Метохија 53
840 733233 843 94 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од градова у корист нивоа АП Војводина 53
840 733234 843 04 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од градова у корист нивоа АП Косово и Метохија 53
840 733235 843 11 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од општина у корист нивоа АП Војводина 53
840 733236 843 18 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од општина у корист нивоа АП Косово и Метохија 53
840 733241 843 53 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова 53
840 733242 843 60 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова 53
840 733243 843 67 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од општина у корист нивоа градова 53
840 733251 843 26 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 53
840 733252 843 33 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина 53
840 733253 843 40 Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина 53
840 733261 843 96 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 53
840 733262 843 06 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист Републичког фонда за ПИО 53
840 733265 843 27 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист Националне службе за запошљавање 53
840 733266 843 34 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 53
840 741121 843 20 Приходи буџета Републике од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака 53
840 741122 843 27 Приходи буџета Републике од камата на средства корисника буџета укључена у депозит банака 53
840 741131 843 90 Камате на средства консолидованог рачуна трезора АП Војводина укључена у депозит банака 53
840 741132 843 97 Камате на средства консолидованог рачуна трезора АП Косово и Метохија укључена у депозит банака 53
840 741141 843 63 Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака 53
840 741142 843 70 Приходи од камата на средства корисника буџета града која су укључена у депозит пословне банке са којом надлежни орган града закључи уговор о депоновању средстава по виђењу 53
840 741151 843 36 Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака 53
840 741152 843 43 Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу 53
840 741161 843 09 Камате на средства Републичког фонда за здравствено осигурање 53
840 741162 843 16 Камате на средства Републичког фонда за ПИО 53
840 741165 843 37 Камате на средства Националне службе за запошљавање 53
840 741166 843 44 Камате на средства Фонда за социјално осигурање војних осигураника 53
840 741211 843 68 Дивиденде СЦГ 53
840 741212 843 75 Вишак прихода по завршном рачуну НБС 53
840 741221 843 41 Дивиденде буџета Републике 53
840 741222 843 48 Вишак прихода над расходима јавне агенције 53
840 741223 843 55 Вишак прихода над расходима Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 53
840 741224 843 62 Вишак прихода над расходима Републичке радиодифузне агенције 53
840 741231 843 14 Дивиденде буџета АП Војводина 53
840 741232 843 21 Дивиденде буџета АП Косово и Метохија 53
840 741241 843 84 Дивиденде буџета градова 53
840 741251 843 57 Дивиденде буџета општина 53
840 741261 843 30 Дивиденде Републичког фонда за здравствено осигурање 53
840 741262 843 37 Дивиденде Републичког фонда за ПИО 53
840 741265 843 58 Дивиденде Националне службе за запошљавање 53
840 741266 843 65 Дивиденде Фонда за социјално осигурање војних осигураника 53
840 741411 843 13 Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања Републике Србије 53
840 741412 843 20 Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања аутономне покрајине 53
840 741413 843 27 Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања градова 53
840 741414 843 34 Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања општина 53
840 741511 843 34 Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина 53
840 741512 843 41 Накнада за искрчену шуму 53
840 741516 843 69 Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине 53
840 741517 843 76 Накнада за примењена геолошка истраживања 53
840 741521 843 07 Накнада за коришћење шумског земљишта кад се даје у закуп 53
840 741522 843 14 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини 53
840 741523 843 21 Накнада за умањену вредност вишегодишњих засада 53
840 741524 843 28 Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи 53
840 741525 843 35 Накнада за ловну карту 53
840 741526 843 42 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 53
840 741528 843 56 Накнада за промену намене шума и шумског земљишта 53
840 741529 843 63 Средства остварена отуђењем шума и шумског земљишта у државној својини 53
840 741531 843 77 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 53 ЛПА
840 741532 843 84 Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 53
840 741533 843 91 Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења 53 ЛПА
840 741534 843 98 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 53 ЛПА
840 741535 843 08 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 53
840 741536 843 15 Приходи остварени по основу давања у закуп станова намењених за решавање стамбених потреба избеглица 53
840 741537 843 22 Приходи остварени по основу давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије 53
840 741538 843 29 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 53
840 741541 843 50 Комунална такса за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе 53 ЛПА
840 741542 843 57 Накнада за коришћење природног лековитог фактора 53 ЛПА
840 741551 843 23 Накнада за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса 53
840 741561 843 93 Накнада за коришћење ваздухопловног простора 53
840 741562 843 03 Накнада за коришћење вода 53
840 741563 843 10 Накнада за испуштену воду 53
840 741564 843 17 Накнада за загађивање вода 53
840 741565 843 24 Накнада за одводњавање од физичких лица 53
840 741566 843 31 Накнада за одводњавање од правних лица 53
840 741567 843 38 Накнада за коришћење водних објеката и система 53
840 741571 843 66 Накнада за коришћење радио фреквенција и ТВ канала 53
840 741572 843 73 Средства у износу од 1,5% од укупно остварене месечне претплате Радиодифузне установе за развој домаће кинематографије 53
840 741581 843 39 Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута 53
840 741582 843 46 Накнада за коришћење делова земљишног појаса јавног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута 53
840 741591 843 12 Накнада за производе који после употребе постају посебни токови отпада 53
840 741592 843 19 Накнада за загађивање животне средине у подручјима од посебног државног интереса у области заштите животне средине 53
840 741593 843 26 Накнада за амбалажу или упакован производ који после употребе постаје амбалажни отпад 53
840 741594 843 33 Накнада за компензацијске мере 53
840 741595 843 40 Накнада за пружање стручних услуга Фонда за заштиту животне средине 53
840 742121 843 36 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа Републике 53
840 742122 843 43 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе државни органи и организације и установе - јавне службе које се финансирају из буџета Републике 53
840 742123 843 50 Приходи од давања у закуп станова које користе ратни војни инвалиди и породице палих бораца 53
840 742124 843 57 Накнада за лабораторијске анализе узорака хране и хране за животиње узетих током службених контрола 53
840 742125 843 64 Накнада за утврђивање испуњености услова за обављање производње и преглед пошиљки приликом увоза, односно извоза грожђа, шире, вина и других производа 53
840 742126 843 71 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике 53 ЛПА
840 742127 843 78 Накнада за упис у регистар сорти пољопривредног биља 53
840 742128 843 85 Приходи од давања у закуп непокретности чији је корисник Министарство одбране 53
840 742129 843 92 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Фонда за реституцију 53 ЛПА
840 742131 843 09 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист буџета АП Војводина 53
840 742132 843 16 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе органи АП Војводина 53
840 742133 843 23 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист буџета АП Косово и Метохија 53
840 742134 843 30 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе органи АП Косово и Метохија 53
840 742135 843 37 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у покрајинској својини које користе органи АП Војводина 53
840 742136 843 44 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у покрајинској својини које користе органи АП Косово и Метохија 53
840 742137 843 51 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист аутономне покрајине 53 ЛПА
840 742141 843 79 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова 53
840 742142 843 86 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета 53
840 742143 843 93 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова 53
840 742144 843 03 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова 53 ЛПА
840 742145 843 10 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета 53
840 742146 843 17 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова 53
840 742151 843 52 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина 53
840 742152 843 59 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 53
840 742153 843 66 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина 53
840 742154 843 73 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина 53 ЛПА
840 742155 843 80 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 53
840 742156 843 87 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина 53
840 742161 843 25 Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 53
840 742162 843 32 Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист Републичког фонда за ПИО 53
840 742165 843 53 Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист Националне службе за запошљавање 53
840 742166 843 60 Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 53
840 742213 843 98 Конзуларне таксе 53
840 742221 843 57 Републичке административне таксе 53
840 742222 843 64 Накнада за издавање и продужење уверења о здравственом стању животиња 53
840 742223 843 71 Накнада за извршене ветеринарско - санитарне прегледе 53
840 742224 843 78 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Републике 53
840 742225 843 85 Накнада за обележавање и евиденцију животиња 53
840 742226 843 92 Средства од наплаћених трошкова за утврђивање испуњености прописаних услова из заштите на раду 53
840 742227 843 02 Трошкови управног поступка 53
840 742228 843 09 Трошкови за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду 53
840 742229 843 16 Трошкови пореског поступка 53 ПУ
840 742231 843 30 Административне таксе у корист нивоа АП Војводина 53
840 742232 843 37 Административне таксе у корист нивоа АП Косово и Метохија 53
840 742233 843 44 Такса за озакоњење објеката у корист аутономне покрајине 53
840 742241 843 03 Градске административне таксе 53
840 742242 843 10 Такса за озакоњење објеката у корист градова 53
840 742251 843 73 Општинске административне таксе 53
840 742252 843 80 Накнада за обавезни здравствени преглед биља 53
840 742253 843 87 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 53
840 742254 843 94 Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова 53 ЛПА
840 742255 843 04 Такса за озакоњење објеката у корист општина 53
840 742261 843 46 Таксе у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 53
840 742266 843 81 Таксе у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 53
840 742271 843 19 Републичке судске таксе 53
840 742272 843 26 Трошкови заступања у судским и управним поступцима 53
840 742281 843 89 Накнада за дозволу за посебне игре на срећу у играчницама 53
840 742282 843 96 Накнада за одобрење за посебне игре на срећу на аутоматима 53
840 742283 843 06 Накнада за одобрење за посебне игре на срећу - клађење 53
840 742284 843 13 Накнада за приређивање класичних игара на срећу 53
840 742285 843 20 Накнада за приређивање посебних игара на срећу у играчницама 53
840 742286 843 27 Накнада за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима 53
840 742287 843 34 Накнада за приређивање посебних игара на срећу - клађење 53
840 742288 843 41 Накнада за приређивање наградне игре у роби и услугама 53
840 742289 843 48 Накнада за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације 53
840 742291 843 62 Накнада за давање дозволе за обављање малопродаје дуванских производа 53
840 742292 843 69 Накнада за давање дозволе за обављање осталог промета дуванских производа 53
840 742293 843 76 Накнада за одобрење за игре на срећу преко средстава електронске комуникације 53
840 742294 843 83 Средства у износу од 30% наплаћене награде јавних бележника 53
840 742295 843 90 Накнада за упис у Регистар чланова Коморе социјалне заштите, за издавање и обнављање лиценце и за издавање легитимације и уверења 53
840 742312 843 15 Приходи Војске Србије од споредне продаје добара и услуга 53
840 742313 843 22 Приходи Војске Србије од специфичне делатности 53
840 742314 843 29 Приходи које својом делатношћу остваре установе културе 53
840 742315 843 36 Приходи које својом делатношћу остваре заводи за извршење кривичних санкција 53
840 742321 843 78 Приходи републичких органа и организација 53
840 742322 843 85 Накнада за коришћење података и документације геолошких истраживања 53
840 742324 843 02 Трошкови поступка санитарних и здравствених инспектора по захтеву странке 53
840 742325 843 09 Трошкови полагања стручног испита за здравствене раднике, трошкови доделе назива примаријус и други трошкови 53
840 742326 843 16 Приходи од продаје пригодног кованог новца 53
840 742327 843 23 Трошкови полагања стручних испита за обављање послова у области безбедности и здравља на раду 53
840 742328 843 30 Накнада нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја 53
840 742329 843 37 Такса за вршење техничког надзора бродова унутрашње пловидбе 53
840 742331 843 51 Приходи које својом делатношћу остваре органи АП Војводина 53
840 742332 843 58 Приходи које својом делатношћу остваре органи АП Косово и Метохија 53
840 742341 843 24 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова 53
840 742351 843 94 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина 53
840 742361 843 67 Приходи организација за обавезно социјално осигурање од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 53
840 742362 843 74 Приходи Републичког фонда за здравствено осигурање од средстава за издавање здравствених картица 53
840 742366 843 05 Приходи Фонда за социјално осигурање војних осигураника од средстава за издавање здравствених картица 53
840 743121 843 52 Приходи од новчаних казни за кривична дела 53
840 743122 843 59 Трошкови кривичног поступка и паушал код судова 53
840 743123 843 66 Приходи од новчаних казни које Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности изриче органима јавне власти у поступку административног извршења својих решења 53
840 743124 843 73 Приходи од новчаних казни за кривична дела којима је нанета штета шумама 53
840 743221 843 73 Приходи од новчаних казни за привредне преступе 53
840 743222 843 80 Приходи од новчаних казни за привредне преступе установљене прописима о здравственој заштити животиња 53
840 743223 843 87 Приходи од новчаних казни за привредне преступе или прекршаје установљене прописима о шумама и прописима којима се уређује обезбеђивање репродуктивног материјала шумског дрвећа и приходи од новчаних казни за привредне преступе или прекршаје установљене другим законом, ако је кажњивим делом нанета штета шуми 53
840 743224 843 94 Новчани износ мере заштите конкуренције 53
840 743225 843 04 Приходи од новчаних казни за привредне преступе или прекршаје установљене прописима о јавним набавкама 53
840 743321 843 94 Приходи од новчаних казни за прекршаје 53
840 743322 843 04 Приходи од новчаних казни за прекршаје у области рада (по пријавама инспекције рада) 53
840 743323 843 11 Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче инспекција рада (мандатне казне) 53
840 743324 843 18 Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 53
840 743325 843 25 Разлика у цени уплаћена по решењима надлежних републичких органа 53
840 743326 843 32 Приходи од новчаних казни за прекршаје које изричу републички инспекцијски органи 53
840 743327 843 39 Приходи од новчаних казни за прекршаје установљене прописима о здравственој заштити животиња 53
840 743328 843 46 Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче републички орган управе надлежан за послове јавних прихода 53 ПУ
840 743329 843 53 Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене Законом о ванредним ситуацијама и законима који уређују област заштите од пожара, експлозивних и опасних материја 53
840 743331 843 67 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа АП Војводина 53
840 743332 843 74 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа АП Косово и Метохија 53
840 743341 843 40 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку 53
840 743342 843 47 Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова 53
840 743343 843 54 Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче градски орган управе надлежан за изворне јавне приходе 53 ЛПА
840 743351 843 13 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку 53 ЛПА
840 743353 843 27 Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина 53
840 743354 843 34 Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче општински орган управе надлежан за изворне јавне приходе 53 ЛПА
840 743421 843 18 Приходи од пенала у корист нивоа Републике 53
840 743422 843 25 Приходи од пенала у корист Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом 53 ПУ
840 743423 843 32 Процесни пенал из Закона о заштити конкуренције 53
840 743441 843 61 Приходи од пенала у корист нивоа градова 53
840 743521 843 39 Одузета имовинска корист и средства добијена продајом одузетих предмета у прекршајном, кривичном и другом поступку 53
840 743522 843 46 Средства од продаје одузете робе, наплаћених трошкова за утврђивање услова за обављање делатности и од мандатних казни које изричу тржишни инспектори 53
840 743523 843 53 Новчана казна за царинске преступе и средства остварена од продаје одузете робе 53
840 743524 843 60 Средства од продаје одузете робе у пореском поступку 53 ПУ
840 743525 843 67 Новчана средства добијена продајом трајно одузете имовине 53
840 743526 843 74 Одузета имовинска корист и средства добијена продајом у поступцима за утврђивање одговорности за кажњива дела из члана 82. став 2. тачка 1) Закона о шумама 53
840 743921 843 26 Трошкови принудне наплате јавних прихода 53 ПУ
840 743922 843 33 Трошкови поступка пред органима за прекршаје 53
840 743923 843 40 Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате 53 ПУ
840 743924 843 47 Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе 53 ЛПА
840 743925 843 54 Приходи од примене начела опортунитета наплате у кривичном поступку 53
840 743926 843 61 Приходи по прекршајним налозима које издаје републички орган управе надлежан за послове јавних прихода 53
840 743927 843 68 Новчана казна у фиксном износу на основу прекршајног налога по Закону о заштити података о личности 53
840 743929 843 82 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике 53
840 743951 843 42 Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова 53 ЛПА
840 744121 843 68 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа Републике 53
840 744122 843 75 Приходи по основу донација за санацију штета од елементарних непогода 53
840 744131 843 41 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа АП Војводина 53
840 744132 843 48 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа АП Косово и Метохија 53
840 744141 843 14 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 53
840 744142 843 21 Текући добровољни трансфери за одлагање кривичног гоњења у корист нивоа градова 53
840 744151 843 84 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 53
840 744161 843 57 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 53
840 744162 843 64 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист Републичког фонда за ПИО 53
840 744165 843 85 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист Националне службе за запошљавање 53
840 744166 843 92 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 53
840 744221 843 89 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа Републике 53
840 744231 843 62 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа АП Војводина 53
840 744232 843 69 Капитални добровољни трансфери у корист нивоа АП Косово и Метохија 53
840 744241 843 35 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 53
840 744251 843 08 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 53
840 744261 843 78 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 53
840 744262 843 85 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист Републичког фонда за ПИО 53
840 744265 843 09 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист Националне службе за запошљавање 53
840 744266 843 16 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 53
840 745111 843 14 Средства по основу разлике за уплату нето прихода запосленог код исплатиоца прихода у јавном сектору 53
840 745112 843 21 Средства по основу разлике за уплату нето прихода запосленог код свих исплатилаца прихода у јавном сектору, на основу решења Пореске управе 53 ПУ
840 745113 843 28 Средства по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 53
840 745121 843 84 Укинути приходи буџета Републике 53 ПУ
840 745122 843 91 Закупнина за стан у државној својини 53
840 745123 843 98 Део добити јавног предузећа и других облика организовања 53
840 745124 843 08 Уплата средстава по основу више обрачунатих зарада према Закону о утврђивању максималне зараде у јавном сектору у корист буџета Републике Србије 53
840 745125 843 15 Приходи од Агенције за осигурање депозита по основу наплаћених потраживања 53
840 745126 843 22 Средства на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији 53 ПУ
840 745127 843 29 Приходи од преузетих потраживања из стечајне масе од банака над којима је завршен стечајни поступак 53
840 745128 843 36 Остали приходи буџета Републике 53
840 745131 843 57 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина 53
840 745132 843 64 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Косово и Метохија 53
840 745133 843 71 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа АП Војводина 53
840 745134 843 78 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа АП Косово и Метохија 53
840 745135 843 85 Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа АП Војводина 53
840 745136 843 92 Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа АП Косово и Метохија 53
840 745137 843 02 Закупнина за стан у покрајинској својини у корист нивоа АП Војводина 53
840 745138 843 09 Закупнина за стан у покрајинској својини у корист нивоа АП Косово и Метохија 53
840 745139 843 16 Приходи АП Војводина од Агенције за осигурање депозита по основу наплаћених потраживања 53
840 745141 843 30 Остали приходи у корист нивоа градова 53
840 745142 843 37 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова 53
840 745143 843 44 Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова 53
840 745144 843 51 Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова 53
840 745145 843 58 Уплата средстава по основу више обрачунатих зарада према Закону о утврђивању максималне зараде у јавном сектору у корист буџета града 53
840 745151 843 03 Остали приходи у корист нивоа општина 53
840 745152 843 10 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина 53
840 745153 843 17 Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина 53
840 745154 843 24 Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина 53
840 745155 843 31 Уплата средстава по основу више обрачунатих зарада према Закону о утврђивању максималне зараде у јавном сектору у корист буџета општине 53
840 745161 843 73 Мешовити и неодређени приходи у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 53
840 745162 843 80 Мешовити и неодређени приходи у корист Републичког фонда за ПИО 53
840 745165 843 04 Мешовити и неодређени приходи у корист Националне службе за запошљавање 53
840 745166 843 11 Средства од 5% бруто премије осигурања од аутоодговорности 53
840 745167 843 18 Мешовити и неодређени приходи у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 53
840 772111 843 58 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године 53
840 772112 843 65 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета АП Војводина из претходне године 53
840 772113 843 72 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године 53
840 772114 843 79 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године 53
840 772121 843 31 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ 53
840 772122 843 38 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета АП Војводина из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ 53
840 772123 843 45 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета АП Косово и Метохија из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ 53
840 772124 843 52 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ 53
840 772125 843 59 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ 53
840 781111 843 08 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 53
840 781311 843 50 Допринос за здравствено осигурање незапослених лица који плаћа Национална служба за запошљавање 53
840 781312 843 57 Допринос за здравствено осигурање корисника пензија и корисника других новчаних накнада који плаћа Републички фонд за ПИО запослених 53
840 781313 843 64 Трансфери од Републичког фонда за ПИО пољопривредника у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 53
840 781314 843 71 Трансфери од Републичког фонда за ПИО самосталних делатности у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 53
840 781315 843 78 Допринос за здравствено осигурање корисника новчаних накнада из члана 224. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 53 ПУ
840 781316 843 85 Допринос за здравствено осигурање за лица која остварују накнаду зараде за време привремене спречености за рад (боловање) по прописима о здравственом осигурању, који плаћа Републички фонд за здравствено осигурање 53 ПУ
840 781317 843 92 Допринос за здравствено осигурање који плаћа Национална служба за запошљавање по члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 53 ПУ
840 781318 843 02 Допринос за здравствено осигурање корисника војне пензије који плаћа Републички фонд за ПИО војних осигураника 53
840 781321 843 23 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање незапослених који уплаћује Национална служба за запошљавање 53
840 781322 843 30 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених који примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање) по прописима о здравственом осигурању, који уплаћује Републички фонд за здравствено осигурање 53 ПУ
840 781323 843 37 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање који плаћа Национална служба за запошљавање по члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 53 ПУ
840 781324 843 44 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника који примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање) 53 ПУ
840 781331 843 93 Трансфери од организација за обавезно социјално осигурање у корист Републичког фонда за ПИО пољопривредника 53
840 781341 843 66 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која су престала да обављају самосталну делатност, док остварују новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању 53
840 781342 843 73 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за физичка лица која, у складу са законом самостално обављају привредну и другу делатност као основно занимање док примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање) по прописима о здравственом осигурању коју плаћа Републички фонд за здравствено осигурање или док су на породиљском одсуству 53 ПУ
840 781351 843 39 Трансфери од организација за обавезно социјално осигурање у корист Националне службе за запошљавање 53 ПУ
840 781352 843 46 Допринос за случај незапослености који плаћа Национална служба за запошљавање по члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 53 ПУ
840 781361 843 12 Трансфери од организација за обавезно социјално осигурање у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 53
840 811121 843 73 Примања од продаје непокретности у државној својини, осим непокретности које користе органи АП 90
840 811122 843 80 Примања од откупа станова у државној својини 90
840 811123 843 87 Примања од продаје непокретности Војске Србије 90
840 811124 843 94 Примања од продаје станова у државној својини које користе државни органи и организације 90
840 811125 843 04 Примања остварена по основу продаје станова намењених за решавање стамбених потреба избеглица 90
840 811126 843 11 Примања од откупа станова и гаража које користи Министарство одбране 90
840 811131 843 46 Примања од продаје непокретности у државној својини које користе органи АП Војводина 90
840 811132 843 53 Примања од продаје непокретности у државној својини које користе органи АП Косово и Метохија 90
840 811133 843 60 Примања од продаје станова у корист нивоа територијалних аутономија 90
840 811134 843 67 Примања од отплате станова у корист нивоа територијалних аутономија 90
840 811135 843 74 Примања по основу обавеза за социјално становање у корист нивоа територијалних аутономија 90
840 811141 843 19 Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова 90
840 811142 843 26 Примања од продаје станова у корист нивоа градова 90
840 811143 843 33 Примања од отплате станова у корист нивоа градова 90
840 811144 843 40 Примања по основу обавеза за социјално становање у корист нивоа градова 90
840 811151 843 89 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина 90
840 811152 843 96 Примања од продаје станова у корист нивоа општина 90
840 811153 843 06 Примања од отплате станова у корист нивоа општина 90
840 811154 843 13 Примања по основу обавеза за социјално становање у корист нивоа општина 90
840 811161 843 62 Примања од продаје непокретности у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 90
840 811162 843 69 Примања од продаје непокретности у корист Републичког фонда за ПИО 90
840 811165 843 90 Примања од продаје непокретности у корист Националне службе за запошљавање 90
840 811166 843 97 Примања од продаје непокретности у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 90
840 811171 843 35 Примања од продаје непокретности у покрајинској својини које користе органи АП Војводина 90
840 811172 843 42 Примања од продаје непокретности у покрајинској својини које користе органи АП Косово и Метохија 90
840 812121 843 89 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа Републике 90
840 812122 843 96 Примања од продаје покретних ствари које користи Министарство одбране и Војска Србије 90
840 812131 843 62 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа АП Војводина 90
840 812132 843 69 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа АП Косово и Метохија 90
840 812141 843 35 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова 90
840 812151 843 08 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина 90
840 812161 843 78 Примања од продаје покретних ствари у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 90
840 812162 843 85 Примања од продаје покретних ствари у корист Републичког фонда за ПИО 90
840 812165 843 09 Примања од продаје покретних ствари у корист Националне службе за запошљавање 90
840 812166 843 16 Примања од продаје покретних ствари у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 90
840 813121 843 08 Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа Републике 90
840 813131 843 78 Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа АП Војводина 90
840 813132 843 85 Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа АП Косово и Метохија 90
840 813141 843 51 Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова 90
840 813151 843 24 Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општина 90
840 813161 843 94 Примања од продаје осталих основних средстава у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 90
840 813162 843 04 Примања од продаје осталих основних средстава у корист Републичког фонда за ПИО 90
840 813165 843 25 Примања од продаје осталих основних средстава у корист Националне службе за запошљавање 90
840 813166 843 32 Примања од продаје осталих основних средстава у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 90
840 821121 843 39 Примања од продаје робних резерви у корист буџета Републике 90
840 821131 843 12 Примања од продаје робних резерви у корист нивоа АП Војводина 90
840 821132 843 19 Примања од продаје робних резерви у корист нивоа АП Косово и Метохија 90
840 821141 843 82 Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова 90
840 821166 843 63 Примања од продаје робних резерви у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 90
840 822121 843 55 Примања од продаје залиха производње у корист нивоа Републике 90
840 822131 843 28 Примања од продаје залиха производње у корист нивоа АП Војводина 90
840 822132 843 35 Примања од продаје залиха производње у корист нивоа АП Косово и Метохија 90
840 822141 843 98 Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градова 90
840 822151 843 71 Примања од продаје залиха производње у корист нивоа општина 90
840 822161 843 44 Примања од продаје залиха производње у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 90
840 822162 843 51 Примања од продаје залиха производње у корист Републичког фонда за ПИО 90
840 822165 843 72 Примања од продаје залиха производње у корист Националне службе за запошљавање 90
840 822166 843 79 Примања од продаје залиха производње у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 90
840 823121 843 71 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа Републике 90
840 823131 843 44 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа АП Војводина 90
840 823132 843 51 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа АП Косово и Метохија 90
840 823141 843 17 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова 90
840 823151 843 87 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина 90
840 823166 843 95 Примања од продаје робе за даљу продају у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 90
840 831121 843 05 Примања од продаје драгоцености у корист буџета Републике 90
840 831131 843 75 Примања од продаје драгоцености у корист нивоа АП Војводина 90
840 831132 843 82 Примања од продаје драгоцености у корист нивоа АП Косово и Метохија 90
840 831141 843 48 Примања од продаје драгоцености у корист нивоа градова 90
840 831151 843 21 Примања од продаје драгоцености у корист нивоа општина 90
840 831161 843 91 Примања од продаје драгоцености у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 90
840 831162 843 98 Примања од продаје драгоцености у корист Републичког фонда за ПИО 90
840 831165 843 22 Примања од продаје драгоцености у корист Националне службе за запошљавање 90
840 831166 843 29 Примања од продаје драгоцености у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 90
840 841121 843 68 Примања од продаје земљишта у корист нивоа Републике 90
840 841131 843 41 Примања од продаје земљишта у корист нивоа територијалних аутономија 90
840 841141 843 14 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова 90
840 841151 843 84 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 90
840 841166 843 92 Примања од продаје земљишта у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 90
840 842121 843 84 Примања од продаје подземних блага у корист нивоа Републике 90
840 842166 843 11 Примања од продаје подземних блага у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 90
840 843121 843 03 Примања од продаје шума и вода у корист нивоа Републике 90
840 843166 843 27 Примања од продаје шума и вода у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 90
840 911121 843 24 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа Републике 75
840 911131 843 94 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа АП Војводина 75
840 911132 843 04 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа АП Косово и Метохија 75
840 911141 843 67 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа градова 75
840 911151 843 40 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа општина 75
840 911161 843 13 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 75
840 911162 843 20 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист Републичког фонда за ПИО 75
840 911165 843 41 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист Националне службе за запошљавање 75
840 911166 843 48 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 75
840 911221 843 45 Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист нивоа Републике 70,71
840 911231 843 18 Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист нивоа АП Војводина 70,71
840 911232 843 25 Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист нивоа АП Косово и Метохија 70,71
840 911241 843 88 Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист нивоа градова 70,71
840 911251 843 61 Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист нивоа општина 70,71
840 911261 843 34 Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 70,71
840 911262 843 41 Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист Републичког фонда за ПИО 70,71
840 911265 843 62 Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист Националне службе за запошљавање 70,71
840 911266 843 69 Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 70,71
840 911321 843 66 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи у корист нивоа Републике 70,71
840 911366 843 90 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 70,71
840 911421 843 87 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа Републике 70,71
840 911431 843 60 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа АП Војводина 70,71
840 911432 843 67 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа АП Косово и Метохија 70,71
840 911441 843 33 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова 70,71
840 911451 843 06 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина 70,71
840 911461 843 76 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 70,71
840 911462 843 83 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист Републичког фонда за ПИО 70,71
840 911465 843 07 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист Националне службе за запошљавање 70,71
840 911466 843 14 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 70,71
840 911521 843 11 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист нивоа Републике 70,71
840 911531 843 81 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист нивоа АП Војводина 70,71
840 911532 843 88 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист нивоа АП Косово и Метохија 70,71
840 911541 843 54 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист нивоа градова 70,71
840 911551 843 27 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист нивоа општина 70,71
840 911561 843 97 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 70,71
840 911562 843 07 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист Републичког фонда за ПИО 70,71
840 911565 843 28 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист Националне службе за запошљавање 70,71
840 911566 843 35 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 70,71
840 911666 843 56 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 70,71
840 911766 843 77 Примања од домаћих финансијских деривата у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 70,71
840 911821 843 74 Примања од домаћих меница у корист нивоа Републике 75
840 911831 843 47 Примања од домаћих меница у корист нивоа АП Војводина 75
840 911832 843 54 Примања од домаћих меница у корист нивоа АП Косово и Метохија 75
840 911841 843 20 Примања од домаћих меница у корист нивоа градова 75
840 911851 843 90 Примања од домаћих меница у корист нивоа општина 75
840 911861 843 63 Примања од домаћих меница у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 75
840 911862 843 70 Примања од домаћих меница у корист Републичког фонда за ПИО 75
840 911865 843 91 Примања од домаћих меница у корист Националне службе за запошљавање 75
840 911866 843 98 Примања од домаћих меница у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 75
840 911921 843 95 Примања од исправке унутрашњег дуга у корист нивоа Републике 90
840 911931 843 68 Примања од исправке унутрашњег дуга у корист нивоа АП Војводина 90
840 911932 843 75 Примања од исправке унутрашњег дуга у корист нивоа АП Косово и Метохија 90
840 911941 843 41 Примања од исправке унутрашњег дуга у корист нивоа градова 90
840 911951 843 14 Примања од исправке унутрашњег дуга у корист нивоа општина 90
840 911961 843 84 Примања од исправке унутрашњег дуга у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 90
840 911962 843 91 Примања од исправке унутрашњег дуга у корист Републичког фонда за ПИО 90
840 911965 843 15 Примања од исправке унутрашњег дуга у корист Националне службе за запошљавање 90
840 911966 843 22 Примања од исправке унутрашњег дуга у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 90
840 912121 843 40 Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту у корист нивоа Републике 75
840 912166 843 64 Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 75
840 912221 843 61 Примања од задуживања од иностраних држава у корист нивоа Републике 70,71
840 912231 843 34 Примања од задуживања од иностраних држава у корист нивоа АП Војводина 70,71
840 912232 843 41 Примања од задуживања од иностраних држава у корист нивоа АП Косово и Метохија 70,71
840 912241 843 07 Примања од задуживања од иностраних држава у корист нивоа градова 70,71
840 912251 843 77 Примања од задуживања од иностраних држава у корист нивоа општина 70,71
840 912261 843 50 Примања од задуживања од иностраних држава у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 70,71
840 912262 843 57 Примања од задуживања од иностраних држава у корист Републичког фонда за ПИО 70,71
840 912265 843 78 Примања од задуживања од иностраних држава у корист Националне службе за запошљавање 70,71
840 912266 843 85 Примања од задуживања од иностраних држава у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 70,71
840 912321 843 82 Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа Републике 70,71
840 912331 843 55 Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа АП Војводина 70,71
840 912332 843 62 Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа АП Косово и Метохија 70,71
840 912341 843 28 Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова 70,71
840 912351 843 98 Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа општина 70,71
840 912361 843 71 Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 70,71
840 912362 843 78 Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист Републичког фонда за ПИО 70,71
840 912365 843 02 Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист Националне службе за запошљавање 70,71
840 912366 843 09 Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 70,71
840 912421 843 06 Примања од задуживања од иностраних пословних банака у корист нивоа Републике 70,71
840 912431 843 76 Примања од задуживања од иностраних пословних банака у корист нивоа АП Војводина 70,71
840 912432 843 83 Примања од задуживања од иностраних пословних банака у корист нивоа АП Косово и Метохија 70,71
840 912441 843 49 Примања од задуживања од иностраних пословних банака у корист нивоа градова 70,71
840 912451 843 22 Примања од задуживања од иностраних пословних банака у корист нивоа општина 70,71
840 912461 843 92 Примања од задуживања од иностраних пословних банака у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 70,71
840 912462 843 02 Примања од задуживања од иностраних пословних банака у корист Републичког фонда за ПИО 70,71
840 912465 843 23 Примања од задуживања од иностраних пословних банака у корист Националне службе за запошљавање 70,71
840 912466 843 30 Примања од задуживања од иностраних пословних банака у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 70,71
840 912521 843 27 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца у корист нивоа Републике 70,71
840 912531 843 97 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца у корист нивоа АП Војводина 70,71
840 912532 843 07 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца у корист нивоа АП Косово и Метохија 70,71
840 912541 843 70 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца у корист нивоа градова 70,71
840 912551 843 43 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца у корист нивоа општина 70,71
840 912561 843 16 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 70,71
840 912562 843 23 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца у корист Републичког фонда за ПИО 70,71
840 912565 843 44 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца у корист Националне службе за запошљавање 70,71
840 912566 843 51 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 70,71
840 912666 843 72 Примања од иностраних финансијских деривата у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 70,71
840 912921 843 14 Примања од исправке спољног дуга у корист нивоа Републике 70,71
840 912931 843 84 Примања од исправке спољног дуга у корист нивоа АП Војводина 70,71
840 912932 843 91 Примања од исправке спољног дуга у корист нивоа АП Косово и Метохија 70,71
840 912941 843 57 Примања од исправке спољног дуга у корист нивоа градова 70,71
840 912951 843 30 Примања од исправке спољног дуга у корист нивоа општина 70,71
840 912961 843 03 Примања од исправке спољног дуга у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 70,71
840 912962 843 10 Примања од исправке спољног дуга у корист Републичког фонда за ПИО 70,71
840 912965 843 31 Примања од исправке спољног дуга у корист Националне службе за запошљавање 70,71
840 912966 843 38 Примања од исправке спољног дуга у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 70,71
840 921121 843 87 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа Републике 75
840 921131 843 60 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа АП Војводина 75
840 921132 843 67 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа АП Косово и Метохија 75
840 921141 843 33 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа градова 75
840 921151 843 06 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа општина 75
840 921161 843 76 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 75
840 921162 843 83 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист Републичког фонда за ПИО 75
840 921165 843 07 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист Националне службе за запошљавање 75
840 921166 843 14 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 75
840 921221 843 11 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти у корист нивоа Републике 76,77
840 921231 843 81 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти у корист нивоа АП Војводина 76,77
840 921232 843 88 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти у корист нивоа АП Косово и Метохија 76,77
840 921241 843 54 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти у корист нивоа градова 76,77
840 921251 843 27 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти у корист нивоа општина 76,77
840 921261 843 97 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 76,77
840 921262 843 07 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти у корист Републичког фонда за ПИО 76,77
840 921265 843 28 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти у корист Националне службе за запошљавање 76,77
840 921266 843 35 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 76,77
840 921321 843 32 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама у корист нивоа Републике 76,77
840 921366 843 56 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 76,77
840 921421 843 53 Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама у корист нивоа Републике 76,77
840 921466 843 77 Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 76,77
840 921521 843 74 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа Републике 76,77
840 921531 843 47 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа АП Војводина 76,77
840 921532 843 54 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа АП Косово и Метохија 76,77
840 921541 843 20 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова 76,77
840 921551 843 90 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа општина 76,77
840 921566 843 98 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 76,77
840 921621 843 95 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа Републике 76,77
840 921631 843 68 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа АП Војводина 76,77
840 921632 843 75 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа АП Косово и Метохија 76,77
840 921641 843 41 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова 76,77
840 921651 843 14 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина 76,77
840 921661 843 84 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 76,77
840 921662 843 91 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист Републичког фонда за ПИО 76,77
840 921665 843 15 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист Националне службе за запошљавање 76,77
840 921666 843 22 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 76,77
840 921721 843 19 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи у корист нивоа Републике 76,77
840 921731 843 89 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи у корист нивоа АП Војводина 76,77
840 921732 843 96 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи у корист нивоа АП Косово и Метохија 76,77
840 921766 843 43 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 76,77
840 921821 843 40 Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи у корист нивоа Републике 76,77
840 921866 843 64 Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 76,77
840 921921 843 61 Примања од приватизације од продаје акција 75
840 921922 843 68 Примања од аукцијске приватизације 75
840 921923 843 75 Примања од продаје капитала у поступку приватизације у корист Буџетског фонда за реституцију 75
840 921924 843 82 Примања од супердивиденди 75
840 921931 843 34 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа АП Војводина 75
840 921932 843 41 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа АП Косово и Метохија 75
840 921941 843 07 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова 75
840 921951 843 77 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина 75
840 921961 843 50 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 75
840 921962 843 57 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист Републичког фонда за ПИО 75
840 921965 843 78 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист Националне службе за запошљавање 75
840 921966 843 85 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 75
840 922121 843 06 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа Републике 75
840 922131 843 76 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа АП Војводина 75
840 922132 843 83 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа АП Косово и Метохија 75
840 922141 843 49 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа градова 75
840 922151 843 22 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа општина 75
840 922161 843 92 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција, у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 75
840 922162 843 02 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција, у корист Републичког фонда за ПИО 75
840 922165 843 23 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција у корист Националне службе за запошљавање 75
840 922166 843 30 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција, у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 75
840 922221 843 27 Примања од отплате кредита датих страним владама у корист нивоа Републике 76,77
840 922266 843 51 Примања од отплате кредита датих страним владама у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 76,77
840 922321 843 48 Примања од отплате кредита датих међународним организацијама у корист нивоа Републике 76,77
840 922322 843 55 Примања од отплате кредита датих за премошћавање финансирања пројеката ЕУ у корист нивоа Републике 76,77
840 922366 843 72 Примања од отплате кредита датих међународним организацијама у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 76,77
840 922466 843 93 Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 76,77
840 922566 843 17 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 76,77
840 922666 843 38 Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 76,77
840 922721 843 35 Примања од продаје страних акција и осталог капитала у корист нивоа Републике 75
840 922731 843 08 Примања од продаје страних акција и осталог капитала у корист нивоа АП Војводина 75
840 922732 843 15 Примања од продаје страних акција и осталог капитала у корист нивоа АП Косово и Метохија 75
840 922741 843 78 Примања од продаје страних акција и осталог капитала у корист нивоа градова 75
840 922751 843 51 Примања од продаје страних акција и осталог капитала у корист нивоа општина 75
840 922761 843 24 Примања од продаје страних акција и осталог капитала у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 75
840 922762 843 31 Примања од продаје страних акција и осталог капитала у корист Републичког фонда за ПИО 75
840 922765 843 52 Примања од продаје страних акција и осталог капитала у корист Националне службе за запошљавање 75
840 922766 843 59 Примања од продаје страних акција и осталог капитала у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 75
840 1700 845 84 Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате 53 ПУ
840 1817 845 30 Средства остварена од продаје капитала у поступку приватизације 53
840 19541 845 35 Средства остварена од продаје акција Акционарског фонда 53
840 29550 845 64 Донације, помоћи и трансфери у корист нивоа Републике 53
840 31120 845 93 Приходи, односно примања установа културе 53
840 31121 845 03 Приходи завода за извршење кривичних санкција 53
840 31218 845 03 Приходи, односно примања установа социјалне заштите 53
840 31234 845 18 Републичка административна такса за издавање пореских уверења у електронском облику, које издаје Пореска управа 53 ПУ
840 45 845 42 Евиденциони рачун Управе царина за уплату камате за неблаговремено плаћен царински дуг 53
840 955 845 10 Евиденциони рачун Управе царина - Јавни приходи које обрачунава и наплаћује Управа царина 53
840 28 845 20 Евиденциони рачун Управе царина - Царинарница Београд 53
840 97 845 18 Евиденциони рачун Управе царина - Царинарница Краљево 53
840 349 845 36 Евиденциони рачун Управе царина - Царинарница Кладово 53
840 410 845 75 Евиденциони рачун Управе царина - Царинарница Сомбор 53
840 457 845 16 Евиденциони рачун Управе царина - Царинарница Суботица 53
840 1560 845 74 Евиденциони рачун Управе царина - Царинарница Нови Сад 53
840 1561 845 81 Евиденциони рачун Управе царина - Царинарница Димитровград 53
840 1563 845 95 Евиденциони рачун Управе царина - Царинарница Вршац 53
840 1564 845 05 Евиденциони рачун Управе царина - Царинарница Зрењанин 53
840 1565 845 12 Евиденциони рачун Управе царина - Царинарница Крагујевац 53
840 1566 845 19 Евиденциони рачун Управе царина - Царинарница Ниш и Приштина 53
840 19534 845 83 Евиденциони рачун Управе царина - Царинарница Шабац 53
840 29557 845 16 Евиденциони рачун Управе царина - Царинарница Ужице 53
840 29778 845 11 Евиденциони рачун Управе царина - Царинарница Крушевац 53

ближа појашњења:

Шифре општина (позив на број, по општини)

позив на број, по моделу 97
општина позив на број
Ада 77-201
Александровац 95-001
Алексинац 92-002
Алибунар 74-202
Апатин 71-203
Аранђеловац 89-003
Ариље 86-004
Бабушница 80-006
Бајина Башта 77-007
Барајево 68-010
Баточина 74-008
Бач 68-204
Бачка Паланка 65-205
Бачка Топола 62-206
Бачки Петровац 59-207
Бела Паланка 71-009
Бела Црква 53-209
Беочин 50-210
Бечеј 56-208
Блаце 29-023
Богатић 26-024
Бојник 23-025
Бољевац 20-026
Бор 17-027
Босилеград 14-028
Брус 11-029
Бујановац 08-030
Ваљево 68-107
Варварин 65-108
Велика Плана 62-109
Велико Градиште 59-110
Витина 08-321
Владимирци 53-112
Владичин Хан 56-111
Власотинце 50-113
Вождовац 41-019
Врање 47-114
Врачар 38-020
Врбас 57-240
Врњачка Бања 44-115
Вршац 54-241
Вучитрн 05-322
Гаџин Хан 78-039
Глоговац 59-304
Гњилане 56-305
Голубац 75-040
Гора 75-331
Горњи Милановац 72-041
Гроцка 62-012
Деспотовац 87-036
Дечани 68-301
Димитровград 84-037
Дољевац 81-038
Ђаковица 62-303
Жабаљ 48-243
Жабари 38-117
Жагубица 35-118
Житиште 45-244
Житорађа 32-119
Зајечар 41-116
Звездара 32-022
Звечан 78-330
Земун 35-021
Зрењанин 51-242
Зубин Поток 96-324
Ивањица 69-042
Инђија 44-212
Ириг 41-213
Исток 53-306
Јагодина 04-096
Кањижа 38-214
Качаник 50-307
Кикинда 35-215
Кладово 66-043
Клина 47-308
Кнић 63-044
Књажевац 60-045
Ковачица 32-216
Ковин 29-217
Косјерић 51-048
Косово Поље 84-328
Косовска Каменица 44-309
Косовска Митровица 41-310
Коцељева 57-046
Крагујевац 48-049
Краљево 45-050
Крупањ 42-051
Крушевац 39-052
Кула 26-218
Куршумлија 33-054
Кучево 36-053
Лазаревац 27-056
Лајковац 30-055
Лапово 26-121
Лебане 24-057
Лепосавић 38-311
Лесковац 21-058
Липљан 35-312
Лозница 18-059
Лучани 15-060
Лучани 15-060
Љиг 12-061
Љубовија 09-062
Мајданпек 06-063
Мајданпек 06-063
Мали Зворник 97-065
Мали Иђош 23-219
Мало Црниће 94-066
Медвеђа 91-067
Медиана 05-128
Мерошина 88-068
Мионица 85-069
Младеновац 82-070
Неготин 76-072
Нишка Бања 23-122
Нова Варош 70-074
Нова Црња 20-220
Нови Београд 59-013
Нови Бечеј 17-221
Нови Кнежевац 14-222
Нови Пазар 67-075
Нови Сад 11-223
Ново Брдо 81-329
Обилић 87-327
Обреновац 56-014
Опово 05-225
Ораховац 32-313
Осечина 64-076
Оџаци 08-224
Палилула 53-015
Палилула (Ниш) 08-127
Пантелеј 14-125
Панчево 02-226
Параћин 61-077
Петроварадин 36-247
Петровац на Млави 58-078
Пећ 29-314
Пећинци 96-227
Пирот 55-079
Пландиште 93-228
Подујево 26-315
Пожаревац 52-080
Пожега 49-081
Прешево 46-082
Прибој на Лиму 43-083
Призрен 20-317
Пријепоље 40-084
Приштина 23-316
Прокупље 37-085
Ражањ 28-088
Раковица 29-120
Рача 34-086
Рашка 31-087
Рековац 25-089
Рума 90-229
Савски венац 50-016
Свилајнац 98-097
Сврљиг 95-098
Сента 84-231
Сечањ 87-230
Сјеница 19-091
Смедерево 16-092
Смедеревска Паланка 13-093
Сокобања 10-094
Сомбор 81-232
Сопот 47-017
Србица 17-318
Србобран 78-233
Сремска Митровица 75-234
Сремски Карловци 27-250
Стара Пазова 72-235
Стари град 44-018
Страгари 20-123
Суботица 69-236
Сува Река 14-319
Сурдулица 07-095
Сурчин 17-124
Темерин 63-238
Тител 60-239
Топола 86-101
Трговиште 83-102
Трстеник 80-103
Тутин 77-104
Ћићевац 02-032
Ћуприја 96-033
Уб 74-105
Ужице 89-100
Урошевац 11-320
Црвени крст 11-126
Црна Трава 05-031
Чајетина 90-035
Чачак 93-034
Чока 47-211
Чукарица 65-011
Шабац 92-099
Шид 66-237
Штимље 93-325
Штрпце 90-326

Званичан шифарник општина - сајт Завода за интелектуалну својину