Šifre dinarskih plaćanja

Klasifikacija prema obliku plaćanja (prva cifra)
broj opis namena
1 Gotovinski gotovinske uplate na račun i isplate sa računa (u kešu)
2 Bezgotovinski prenos (plaćanje i drugi transferi) sa jednog računa na drugi račun (bez keša)
3 Obračunski obračunska plaćanja
9 Preknjižavanje povraćaj po osnovu više ili pogrešno uplaćenih sredstava (povraćaj)
Klasifikacija prema osnovu plaćanja (druga i treća cifra)

napomena: P = transakcija ulazi u poresku osnovicu kod primene Zakona o porezu na finansijske transakcije (na srpskom - sistem proverava da li ste prvo platili porez, pre puštanja transakcije)

P broj opis namena
Transakcije po osnovu prometa robe i usluga
P 20 Promet robe i usluga međufazna potrošnja plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzćima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge
P 21 Promet robe i usluga finalna potrošnja plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplata obaveza javniim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge,(uključujući plaćanje svih provizija i naknada), izuzev za investicije – finalna potrošnja
22 Usluge javnih preduzeća uplate javnim preduzećima propisanih obaveza
P 23 Investicije u objekte i opremu plaćanja po osnovu izgradnje objekata i nabavke opreme (nabavna cena, doprema, montaža i dr.)
P 24 Investicije – ostalo plaćanja po osnovu investicija, osim investicija u objekte i opremu
25 Zakupnine zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini, naknade za druge usluge koje imaju karakter javnih prihoda
P 26 Zakupnine zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari na koje se plaća porez prema zakonu
27 Subvencije, regresi i premije sa posebnih računa isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa konsolidovanog računa trezora, odnosno fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
P 28 Subvencije, regresi i premije sa ostalih računa isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa ostalih računa
31 Carine i druge uvozne dažbine uplata, naplata, prenos sa računa i obračun po osnovu izmirenja carina i drugih uvoznih dažbina (carine i drugi javni prihodi koje Uprava carina naplati objedinjeno na svoj evidentni račun)
Transakcije raspodele
40 Zarade i druga primanja zaposlenih naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, a koja od prvog dana pa sve vreme trajanja sprečenosti tereti sredstva poslodavca; naknada zarade za slučaj privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti ili povrede van rada, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog propisane mere obavezne izolacije, zbog nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, zbog određivanja za pratioca bolesnog lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje; naknada zarade za vreme plaćenog odsustva za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kog je došlo bez krivice zaposlenog prema članu 116. Zakona o radu
41 Neoporeziva primanja zaposlenih, socijalna i druga davanja izuzeta od oporezivanja neoporeziva primanja zaposlenih po osnovu: naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnice i naknade troškova prevoza i smeštaja za službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, dnevne naknade pripadnika Vojske Srbije, solidarne pomoći za slučaj bolesti, rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, novogodišnjih i božićnih poklona deci zaposlenog i jubilarne nagrade zaposlenog; socijalna i druga davanja izuzeta iz oporezivanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, izuzev naknade troškova volontiranja
42 Naknade zarada na teret poslodavca naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, a koja od prvog dana pa sve vreme trajanja sprečenosti tereti sredstva poslodavca; naknada zarade za slučaj privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti ili povrede van rada, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog propisane mere obavezne izolacije, zbog nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, zbog određivanja za pratioca bolesnog lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje; naknada zarade za vreme plaćenog odsustva za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kog je došlo bez krivice zaposlenog prema članu 116. Zakona o radu
P 44 Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga isplata članovima zadruge sa računa zadruge
45 Penzije iznos penzija koji se isplaćuje penzionerima ili prenosi na njihove tekuće račune u banci i drugoj finansijskoj organizaciji, osim isplata u gotovom novcu
46 Obustave od penzija i zarada obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrativne i druge obustave
47 Druga socijalna davanja (nadoknade) naknade koje se isplaćuju sa računa fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem (socijalno osiguranje-dečiji dodatak, naknade za bolovanje i drugu sprečenost, naknade nezaposlenima, primanja invalida, borački dodatak i sl., socijalna pomoć)
P 48 Prihodi od vlasništva kamate, dividende, renta, prihodi po osnovu kamata, prihodi po osnovu polisa osiguranja
P 49 Zarade po drugim osnovama zarade po ugovoru o delu, po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, po osnovu imovinskih prava i stipendija
53 Uplata tekućih prihoda Uplata tekućih prihoda, i to:poreza, doprinosa, taksi, naknada i dr.
(recimo - dobit doo, porez na dividendu...)
54 Uplata poreza i doprinosa po odbitku Uplata tekućih prihoda, i to:poreza, doprinosa, taksi, naknada i dr.
(recimo - doprinosi putem objedinjene naplate)
57 Povraćaj više naplaćenih ili pogre- šno naplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava sa uplatnog računa tekućeg prihoda u korist poreskog obveznika, na ime više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
58 Preknjižavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava sa jednog uplatnog računa tekućeg prihoda u korist drugog, a na ime više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
Transferi
P 60 Premije osiguranja i nadoknada štete premija osiguranja, reosiguranje, nadoknada štete
61 Raspored tekućih prihoda raspored poreza, doprinosa i drugih tekućih prihoda uplaćenih korisnicima
62 Transferi u okviru državnih organa prenos u okviru računa i podračuna trezora, prenos sredstava budžetskim korisnicima, isplate po socijalnom programu Vlade
63 Ostali transferi prenos u okviru istog pravnog lica i drugi transferi, raspored zajedničkog prihoda
64 Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava iz budžeta na uplatni račun tekućeg prihoda s kog je potrebno izvršiti povraćaj sredstava koja će se vratiti obvezniku
65 Uplata pazara uplata dnevnog pazara
P 66 Isplata gotovine sve gotovinske isplate sa računa pravnog lica i preduzetnika
Finansijske transakcije
70 Kratkoročni krediti prenos sredstava po osnovu odobrenih kratkoročnih kredita
71 Dugoročni krediti prenos sredstava po osnovu odobrenih dugoročnih kredita
72 Aktivna kamata plaćanje kamate po kreditima
P 73 Polaganje oročenih depozita
75 Ostali plasmani kupoprodaja vlasničkih hartija od vrednosti, kupovina kapitala u postupku privatizacije u smislu zakona kojim se uređuje privatizacija i kupovina udela iz Akcijskog fonda Republike Srbije, međubankarski plasmani (hartije, krediti)
76 Otplata kratkoročnih kredita
77 Otplata dugoročnih kredita
P 78 Povraćaj oročenih depozita
P 79 Pasivna kamata plaćanje kamate po depozitima i drugim novčanim polozima
P 80 Eskont hartija od vrednosti
81 Pozajmice osnivača za likvidnost uplata pozajmice osnivača-fizičkog lica pravnom licu
P 82 Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču povraćaj pozajmice pravnog lica osnivaču-fizičkom licu
83 Naplata čekova građana
84 Platne kartice
85 Menjački poslovi
86 Kupoprodaja deviza
P 87 Donacije i sponzorstva plaćanje iz sredstava banaka i drugih pravnih lica po osnovu interne regulative
88 Donacije donacije iz međunarodnih ugovora
89 Transakcije po nalogu građana
P 90 Druge transakcije