Šifre računa javnih prihoda

broj računa za uplatu čine:
  • kolona 1
  • povlaka ("crtica")
  • kolona 2 i 3 (zajedno kao jedan broj)
  • povlaka ("crtica")
  • kolona 4

Broj računa je tada u formatu: 840-711111843-52 npr.

Šifri plaćanja iz tabele se dodaje ispred cifra 1 za gotovinsko odnosno cifra 2 za bezgotovinsko plaćanje.

(poziv na broj, po opštinama - tabela)

zvaničan pravilnik - Plan računa za uplatu javnih prihoda - sajt Ministarstva finansija

Oznaka Trezora Konto Oznaka računa Kontrolni broj Opis Šifra plaćanja Obavezan poziv na broj
(broj nakon koga ide povlaka) (broj ispred koga ide povlaka) Izdavalac poziva na broj
840 1 848 16 Objedinjena naplata za registraciju motornih vozila 53
840 4 848 37 Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku i samooporezivanjem, osim na prihode od samostalne delatnosti 54 PU
840 711111 843 52 Porez na zarade 53 PU
840 711121 843 25 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 711122 843 32 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 711123 843 39 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem 53 PU
840 711131 843 95 Porez na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine 53 PU
840 711141 843 68 Porez na dividende i udele u dobiti 53 PU
840 711142 843 75 Porez na prihode od kamate 53 PU
840 711143 843 82 Porez na prihode od nepokretnosti 53 PU
840 711144 843 89 Porez na kapitalne dobitke 53 PU
840 711145 843 96 Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 711146 843 06 Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 711147 843 13 Porez na zemljište 53 LPA
840 711148 843 20 Porez na prihode od nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 711149 843 27 Porez na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti i porez na prihode od kapitala po drugom osnovu 53 PU
840 711151 843 41 Porez na dobitke od igara na sreću 53 PU
840 711161 843 14 Porez na prihode od osiguranja lica 53 PU
840 711171 843 84 Godišnji porez na dohodak građana 53 PU
840 711181 843 57 Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice i opštine 53 LPA
840 711182 843 64 Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji grada 53 LPA
840 711183 843 71 Samodoprinos iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva 53 LPA
840 711184 843 78 Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću 53 LPA
840 711185 843 85 Samodoprinos na vrednost imovine 53 LPA
840 711191 843 30 Porez na ostale prihode 53 PU
840 711192 843 37 Porez na neprijavljeni prihod utvrđen unakrsnom procenom 53 PU
840 711193 843 44 Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka 53 PU
840 711194 843 51 Porez po odbitku za prihode po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa 53 PU
840 711195 843 58 Porez po odbitku na naknadu isplaćenu po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada 53 PU
840 711211 843 73 Porez na dobit pravnih lica 53 PU
840 711212 843 80 Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na dividende koje se isplaćuju rezidentima 53 PU
840 711213 843 87 Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava i naplaćuje kao porez po odbitku na dividende koje se isplaćuju nerezidentima 53 PU
840 711214 843 94 Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na kamate koje se isplaćuju nerezidentima 53 PU
840 711215 843 04 Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima 53 PU
840 711216 843 11 Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na kapitalne dobitke koje ostvare nerezidenti 53 PU
840 711217 843 18 Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na naknade po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari koje se isplaćuju nerezidentima 53 PU
840 711218 843 25 Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica, po osnovu viška stečajne mase, odnosno raspodele likvidacionog ostatka 53 PU
840 711219 843 32 Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom 53 PU
840 711221 843 46 Porez na dobit pravnih lica po odbitku na naknade od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, koje se isplaćuju nerezidentima 53 PU
840 712111 843 68 Porez na fond zarada zaposlenih koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 PU
840 712112 843 75 Porez na fond zarada ostalih zaposlenih 53 PU
840 712113 843 82 Porez na fond zarada lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine 53 PU
840 713111 843 84 Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište 53
840 713121 843 57 Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige 53 LPA
840 713122 843 64 Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige 53 LPA
840 713311 843 29 Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 713411 843 50 Porez na finansijske transakcije 53 PU
840 713421 843 23 Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 713422 843 30 Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 713423 843 37 Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 713424 843 44 Porez na prenos apsolutnih prava u ostalim slučajevima, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 713425 843 51 Porez na prenos apsolutnih prava na intelektualnoj svojini 53 PU
840 713426 843 58 Porez na prenos apsolutnih prava kod prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica 53 PU
840 713611 843 92 Porez na akcije na ime i udele 53 LPA
840 714111 843 03 Porez na promet duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i kafe 53 PU
840 714112 843 10 Porez na dodatu vrednost 53 PU
840 714113 843 17 Porez na dodatu vrednost pri uvozu 53
840 714114 843 24 Porez na dodatu vrednost za promet dobara sa teritorije AP Kosovo i Metohija na teritoriju Republike van teritorije AP Kosovo i Metohija 53
840 714121 843 73 Porez na promet proizvoda (opšti režim) 53 PU
840 714122 843 80 Porez na promet lekova sa posebne liste 53 PU
840 714123 843 87 Porez na promet ostalih lekova, medicinskih sredstava, ortopedskih pomagala i slično 53 PU
840 714124 843 94 Porez na promet proizvoda ostvaren pri uvozu 53
840 714125 843 04 Taksa na prodajnu cenu robe u slobodnim carinskim prodavnicama 53
840 714126 843 11 Naknada za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva 53
840 714127 843 18 Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 15. Zakona o Crvenom krstu Srbije tokom "Nedelje Crvenog krsta" od 8. do 15. maja i "Nedelje solidarnosti" od 14. do 21. septembra 53
840 714128 843 25 Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 16. Zakona o Crvenom krstu Srbije od svake prodate karte za manifestacije međunarodnog karaktera (kulturne, zabavne, sportske i slično) tokom cele kalendarske godine 53
840 714129 843 32 Porez na promet novih motornih vozila 53 PU
840 714131 843 46 Porez na promet usluga prometa proizvoda na veliko 53 PU
840 714132 843 53 Porez na promet komunalnih usluga 53 PU
840 714133 843 60 Porez na promet finansijskih usluga (kamate za date kredite i pozajmice, bankarske i druge usluge, usluge platnog prometa, berzanske usluge i usluge osiguranja i reosiguranja) 53 PU
840 714134 843 67 Porez na promet ugostiteljskih i turističkih usluga 53 PU
840 714135 843 74 Porez na promet usluga organizovanja priredbi i estrada 53 PU
840 714136 843 81 Porez na promet usluga priređivanja igara na sreću 53 PU
840 714137 843 88 Porez na promet usluga od priređivanja igara na sreću pomoću automata, koji se plaća u paušalnom iznosu 53 PU
840 714138 843 95 Porez na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 714139 843 05 Porez na promet ostalih usluga 53 PU
840 714141 843 19 Porez na premije neživotnih osiguranja 53 PU
840 714421 843 39 Komunalna taksa za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima 53 LPA
840 714431 843 12 Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.) 53 LPA
840 714442 843 89 Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava u visini 5% od naplaćene premije osiguranja od požara i drugih opasnosti u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije 53
840 714443 843 96 Sredstva pravnih lica koja za osiguranje od požara svoje imovine osnivaju vlastite osiguravajuće fondove u visini 3% od premije osiguranja od požara u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije 53
840 714444 843 06 Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava u visini 5% od prihoda naplaćenog obaveznog osiguranja transporta opasnih materija u drumskom, železničkom, rečnom i vazdušnom saobraćaju u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije 53
840 714445 843 13 Sredstva naplaćena od privrednih subjekata na godišnjem nivou, koji se bave proizvodnjom, preradom, uskladištenjem, distribucijom i prodajom zapaljivih tečnosti, eksplozivnih materija i gasova, po osnovu ukupnih instalacionih kapaciteta uskladištenja i glavne merne regulacione stanice na magistralnom gasovodu u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije 53
840 714446 843 20 Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja nadležnog organa za poslove civilnog vazduhoplovstva, namenjena, za potrebe službe za traganje i spasavanje u slučaju udesa vazduhoplova u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije 53
840 714447 843 27 Sredstva ostvarena po osnovu 1% prihoda od prodaje ulaznica za sportske događaje, po prijavljenom događaju Ministarstvu unutrašnjih poslova u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije 53
840 714448 843 34 Sredstva u iznosu 10% od uplaćene premije osiguranja useva i plodova za finansiranje sistema odbrane od grada 53
840 714511 843 87 Porez na upotrebu motornih vozila 53
840 714512 843 94 Posebna taksa za registraciju određenih motornih vozila 53
840 714513 843 04 Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina 53
840 714514 843 11 Godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila 53
840 714516 843 25 Godišnja naknada za ostala vozila na motorni pogon 53
840 714517 843 32 Posebna naknada za registraciju određenih vozila 53
840 714521 843 60 Porez na upotrebu mobilnog telefona 53
840 714522 843 67 Porez na upotrebu plovnih objekata-plovila 53
840 714523 843 74 Porez na upotrebu vazduhoplova i letelica 53
840 714524 843 81 Porez na registrovano oružje 53 PU
840 714525 843 88 Naknada za vanredni prevoz 53
840 714531 843 33 Taksa za prikazivanje filmova na televiziji i u sredstvima javnog prevoza 53
840 714532 843 40 Taksa za kontrolnu markicu za video kasete 53
840 714533 843 47 Sredstva za uvođenje, funkcionisanje i unapređenje sistema za praćenje, kontrolu i regulisanje saobraćaja - video nadzor na putevima od 1,2% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 53
840 714536 843 68 Posebna naknada na cigarete iz člana 70. stav 2. Zakona o duvanu 53
840 714543 843 20 Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta 53
840 714544 843 27 Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte pri stavljanju u promet 53
840 714545 843 34 Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte pri uvozu 53
840 714546 843 41 Naknada za korišćenje ribarskog područja 53
840 714547 843 48 Naknada za zagađivanje životne sredine 53
840 714548 843 55 Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač i naknada za plastične polietilenske kese 53
840 714549 843 62 Naknada za emisije SO2, NO2, praškaste materije i proizvedeni ili odloženi otpad 53
840 714551 843 76 Koncesiona naknada 53
840 714552 843 83 Boravišna taksa 53
840 714553 843 90 Boravišna taksa, po rešenju nadležnog organa jedinice lokalne samouprave 53 LPA
840 714562 843 56 Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine 53
840 714563 843 63 Koncesiona naknada za obavljanje komunalnih delatnosti i prihodi od drugih koncesionih poslova, koje jedinice lokalne samouprave zaključe u skladu sa zakonom 53
840 714564 843 70 Naknada za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje i drugih objekata i sredstava 53
840 714571 843 22 Komunalna taksa za držanje kućnih i egzotičnih životinja 53 LPA
840 714572 843 29 Komunalna taksa za držanje sredstava za igru ("zabavne igre") 53 LPA
840 714573 843 36 Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije 53 LPA
840 714574 843 43 Komunalna taksa za držanje i korišćenje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju 53 LPA
840 714575 843 50 Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve 53 LPA
840 714576 843 57 Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi 53 LPA
840 714581 843 92 Posebna naknada za upotrebu državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (putarina) 53
840 714583 843 09 Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže i sl. na državnom putu 53
840 714584 843 16 Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta 53
840 714585 843 23 Naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu 53
840 714591 843 65 Posebna naknada za upotrebu opštinskog puta i ulice, njegovog dela ili putnog objekta (putarina) koja pripada upravljačima tih puteva i ulica 53
840 714592 843 72 Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put i ulicu, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53
840 714593 843 79 Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže i sl. na opštinskom putu i ulici, koja pripada upravljačima tih puteva i ulica 53
840 714594 843 86 Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53
840 714595 843 93 Naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje pored opštinskog puta i ulice, odnosno na drugom zemljištu koje koriste upravljači tih puteva i ulica 53
840 714596 843 03 Naknada za prekomerno korišćenje opštinskog puta i ulice, njegovog dela ili putnog objekta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53
840 714597 843 10 Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53
840 714598 843 17 Naknada za vanredni prevoz na opštinskom putu i ulici koja pripada upravljačima tih puteva i ulica 53
840 714599 843 24 Naknada za korišćenje delova zemljišnog pojasa opštinskog puta i ulice i drugog zemljišta koja pripada upravljačima tih puteva i ulica 53
840 715111 843 19 Carinske takse 53
840 715121 843 89 Carinske dažbine 53
840 715191 843 94 Posebna dažbina na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 53
840 715192 843 04 Dažbina za carinsko evidentiranje 53
840 715193 843 11 Dažbina za držanje roba u carinskim magacinima i stovarištima 53
840 716111 843 35 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru 53 LPA
840 716112 843 42 Komunalna taksa za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.) 53 LPA
840 716211 843 56 Sredstva prikupljena za vreme "Dečije nedelje" 53
840 716221 843 29 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Borba protiv raka" 53
840 716222 843 36 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Borba protiv SIDE" 53
840 716223 843 43 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save" 53
840 716224 843 50 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Evropsko atletsko prvenstvo u dvorani 2017" 53
840 716225 843 57 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Škola bez nasilja" 53
840 716226 843 64 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "KROV 2019" 53
840 716227 843 71 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Prvenstvo Evrope u rvanju za seniore, Novi Sad 2017" 53
840 716228 843 78 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Narodna biblioteka Srbije na vračarskom platou 1973-2013" 53
840 716229 843 85 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "75 godina biciklističke trke kroz Srbiju" 53
840 717111 843 51 Akciza na motorni benzin 53 PU
840 717112 843 58 Akciza na dizel - goriva 53 PU
840 717113 843 65 Akciza na sve vrste motornog benzina i sve vrste dizel-goriva koji su prodati kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija 53 PU
840 717114 843 72 Akciza na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C 53 PU
840 717115 843 79 Akciza na tečni naftni gas 53 PU
840 717116 843 86 Akciza na olovni benzin 53 PU
840 717117 843 93 Akciza na bezolovni benzin 53 PU
840 717118 843 03 Akciza na gasna ulja 53 PU
840 717119 843 10 Akciza na kerozin 53 PU
840 717121 843 24 Akciza pri uvozu motornog benzina 53
840 717122 843 31 Akciza pri uvozu dizel-goriva 53
840 717123 843 38 Akciza pri uvozu lož ulja 53
840 717124 843 45 Akciza pri uvozu ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C 53
840 717125 843 52 Akciza pri uvozu tečnog naftnog gasa 53
840 717126 843 59 Akciza pri uvozu olovnog benzina 53
840 717127 843 66 Akciza pri uvozu bezolovnog benzina 53
840 717128 843 73 Akciza pri uvozu gasnih ulja 53
840 717129 843 80 Akciza pri uvozu kerozina 53
840 717131 843 94 Akciza na aditive i ekstendere za bezolovni benzin 53 PU
840 717132 843 04 Akciza na aditive i ekstendere za gasna ulja 53 PU
840 717133 843 11 Akciza na aditive i ekstendere za kerozin 53 PU
840 717134 843 18 Akciza na aditive i ekstendere za tečni naftni gas 53 PU
840 717141 843 67 Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za bezolovni benzin 53
840 717142 843 74 Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za gasna ulja 53
840 717143 843 81 Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za kerozin 53
840 717144 843 88 Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za tečni naftni gas 53
840 717151 843 40 Akciza na biogoriva i biotečnosti proizvedene u zemlji 53 PU
840 717152 843 47 Akciza na biogoriva i biotečnosti iz uvoza 53
840 717211 843 72 Akciza na cigarete grupe A 53 PU
840 717212 843 79 Akciza na cigarete grupe B 53 PU
840 717213 843 86 Akciza na cigarete grupe C 53 PU
840 717214 843 93 Akciza na cigarete proizvedene u zemlji 53 PU
840 717215 843 03 Akciza na ostale duvanske prerađevine 53 PU
840 717221 843 45 Akciza pri uvozu cigareta grupe A 53
840 717222 843 52 Akciza na cigarete iz uvoza 53
840 717223 843 59 Akciza pri uvozu ostalih duvanskih prerađevina 53
840 717231 843 18 Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta proizvedenih u zemlji 53 PU
840 717232 843 25 Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta pri uvozu 53
840 717311 843 93 Akciza na pivo 53 PU
840 717312 843 03 Akciza na prirodnu rakiju i vinjak 53 PU
840 717313 843 10 Akciza na niskoalkoholna pića 53 PU
840 717314 843 17 Akciza na žestoka alkoholna pića i likere 53 PU
840 717315 843 24 Akciza na rakije od voća, grožđa, specijalne rakije 53 PU
840 717316 843 31 Akciza na rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina 53 PU
840 717317 843 38 Akciza na ostala alkoholna pića 53 PU
840 717321 843 66 Akciza pri uvozu piva 53
840 717322 843 73 Akciza pri uvozu prirodne rakije i vinjaka 53
840 717323 843 80 Akciza na niskoalkoholna pića iz uvoza 53
840 717324 843 87 Akciza pri uvozu žestokih alkoholnih pića i likera 53
840 717325 843 94 Akciza pri uvozu viskija, xina, konjaka i ostalih alkoholnih pića 53
840 717326 843 04 Akciza pri uvozu rakija od voća, grožđa i specijalnih rakija 53
840 717327 843 11 Akciza pri uvozu rakija od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina 53
840 717411 843 17 Akciza pri uvozu osvežavajućih bezalkoholnih pića 53
840 717511 843 38 Akciza pri uvozu kafe (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe) 53
840 717512 843 45 Akciza pri uvozu nepržene kafe 53
840 717513 843 52 Akciza pri uvozu pržene kafe 53
840 717514 843 59 Akciza pri uvozu ljuspica i opni od kafe 53
840 717515 843 66 Akciza pri uvozu ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe 53
840 717516 843 73 Akciza pri uvozu kafe iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) Zakona o akcizama 53
840 717521 843 11 Akciza na kafu proizvedenu u zemlji 53 PU
840 717611 843 59 Posebna taksa za izravnanje poreskog opterećenja za robu koja se upućuje na teritoriju AP Kosovo i Metohija 53
840 717612 843 66 Taksa za dobra koja se dopremaju sa teritorije AP Kosovo i Metohija, a na koja se plaća akciza 53
840 717613 843 73 Akciza na električnu energiju za krajnju potrošnju 53 PU
840 719111 843 83 Jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom ulogu, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719211 843 07 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719221 843 77 Jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719231 843 50 Jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719241 843 23 Jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719251 843 93 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koja nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.), po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719261 843 66 Jednokratni porez po osnovu snabdevanja robnih rezervi i kupovine iz robnih rezervi pod privilegovanim uslovima (bez javne licitacije, odnosno neposrednom pogodbom), po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719262 843 73 Jednokratni porez po osnovu raspolaganja budžetskim sredstvima, sredstvima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, sredstvima javnih fondova i sredstvima javnih preduzeća i javnih ustanova suprotno propisima, odnosno utvrđenoj nameni, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719263 843 80 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava javnih prihoda deponovanih po kamati nižoj od kamate koja bi se u trenutku deponovanja mogla postići na tržištu, za plasman po višoj kamatnoj stopi, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719264 843 87 Jednokratni porez po osnovu nenamenskog korišćenja sredstava dodeljenih po osnovu dnevnica solidarnosti, sredstava ostvarenih od posebne takse na poslovne transakcije, doprinosa solidarnosti na poslovne transakcije za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu i drugih javnih prihoda sa sličnom namenom, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719265 843 94 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava po osnovu Zajma za privredni razvoj Srbije, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719311 843 28 Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719321 843 98 Jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih, odnosno državnih preduzeća ili njihovo korišćenje od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719331 843 71 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama i štedionicama kao pozajmica, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719411 843 49 Jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719412 843 56 Jednokratni porez po osnovu otkupa stana (stanova) ukupne površine veće od 90 metara kvadratnih od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog funkcionera, funkcionera političke stranke, direktora ili člana organa upravljanja pravnog lica u državnoj, društvenoj ili mešovitoj svojini sa pretežnim učešćem društvenog kapitala, osim ako odgovarajućim opštim aktom nije bilo predviđeno pravo na stan veće površine, u kojem se slučaju kao pripadajuća uzima tako predviđena površina, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719413 843 63 Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita po posebnim pogodnostima za kupovinu, odnosno za otkup stana (stanova), po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719414 843 70 Jednokratni porez po osnovu izgradnje reprezentativnog stambenog, odnosno poslovnog objekta, čija je ukupna površina veća od propisane i dozvoljene, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719415 843 77 Jednokratni porez po osnovu kupovine gradskog građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta koje je bilo u društvenoj svojini od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog lica, odnosno funkcionera lokalne samouprave, te članova njegove porodice, kada je na licitaciji učestvovalo samo jedno lice, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719511 843 70 Jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 719611 843 91 Jednokratni porez po različitim osnovama, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 721111 843 18 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih kod pravnih lica 53 PU
840 721112 843 25 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret zaposlenih 53 PU
840 721113 843 32 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (samostalnih delatnosti) na teret zaposlenih 53 PU
840 721114 843 39 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica na produženom osiguranju 53
840 721115 843 46 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dokup staža 53
840 721116 843 53 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret zadrugara 53 PU
840 721117 843 60 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade 53 PU
840 721118 843 67 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenih- za vojne osiguranike 53 PU
840 721119 843 74 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade 53 PU
840 721121 843 88 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih 53 PU
840 721122 843 95 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih - za vojne osiguranike 53 PU
840 721131 843 61 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenih 53 PU
840 721211 843 39 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 PU
840 721212 843 46 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca - pravnog lica koje se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 PU
840 721213 843 53 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret poslodavca 53 PU
840 721214 843 60 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (preduzetnika) na teret poslodavca 53 PU
840 721215 843 67 Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac 53 PU
840 721216 843 74 Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 PU
840 721217 843 81 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate 53 PU
840 721218 843 88 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret poslodavca 53 PU
840 721219 843 95 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika- na teret poslodavca, dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika na isplaćena lična primanja i druge prihode vojnih osiguranika, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate 53 PU
840 721221 843 12 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 PU
840 721222 843 19 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 PU
840 721223 843 26 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate 53 PU
840 721224 843 33 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 PU
840 721225 843 40 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 PU
840 721226 843 47 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca - za vojne osiguranike 53 PU
840 721231 843 82 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 PU
840 721232 843 89 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 PU
840 721233 843 96 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade, odnosno plate 53 PU
840 721311 843 60 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću 53 PU
840 721312 843 67 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva), po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 721313 843 74 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja i lica koja su osnivači, odnosno vlasnici privrednih društava koji u njima rade, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos 53 PU
840 721314 843 81 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava koji su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač, odnosno član 53 PU
840 721315 843 88 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti, koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, odnosno drugih ugovora 53 PU
840 721316 843 95 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, patenata i tehničkih unapređenja, ugovora o delu i drugih ugovora 53 PU
840 721317 843 05 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica kojima je obaveza plaćanja doprinosa utvrđena od strane penzijskog fonda u postupku utvrđivanja svojstva osiguranika poljoprivrednika po članu 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53
840 721318 843 12 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica kojima je obaveza plaćanja doprinosa utvrđena od strane penzijskog fonda u postupku utvrđivanja svojstva osiguranika samostalnih delatnosti po članu 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53
840 721319 843 19 Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za staž osiguranika sa uvećanim trajanjem lica koja obavljaju samostalnu delatnost, po rešenju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje 53
840 721321 843 33 Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika koji se bave poljoprivredom ako nisu zaposleni ili ne obavljaju samostalnu delatnost kao osnovno zanimanje, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 721322 843 40 Doprinos za zdravstveno osiguranje drugih fizičkih lica koja su vlasnici, imaoci prava korišćenja ili plodouživanja poljoprivrednog ili šumskog zemljišta 53
840 721323 843 47 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos 53 PU
840 721324 843 54 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata ili tehničkih unapređenja 53 PU
840 721325 843 61 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 721331 843 06 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos 53 PU
840 721332 843 13 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti osiguranika koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja 53 PU
840 721341 843 76 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva) 53 PU
840 721342 843 83 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem za lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost 53 PU
840 721351 843 49 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, a porez plaćaju samooporezivanjem 53 PU
840 721361 843 22 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti samooporezivanjem lica koja samostalno obavljaju delatnost 53 PU
840 721411 843 81 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike zaposlene, za lica kojima se naknadno utvrđuje staž osiguranja po rešenju Republičkog fonda za PIO 53
840 721412 843 88 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dobrovoljno osiguranje 53
840 721413 843 95 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za lica koja se uključuju u obavezno osiguranje 53
840 721414 843 05 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 721415 843 12 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 13. Zakona o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika - zaposlenih, koji za osiguranike uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti 53
840 721416 843 19 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike poljoprivrednike, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 721417 843 26 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike samostalne delatnosti, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 721418 843 33 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike poljoprivrednike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 721419 843 40 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja, u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, a obavezno su osigurani po drugom osnovu, po rešenju Poreske uprave 53 PU
840 721421 843 54 Prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje po sudskim rešenjima 53
840 721431 843 27 Doprinos za zdravstveno osiguranje stranih državljana na školovanju ili stručnom usavršavanju 53
840 721432 843 34 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje 53
840 731121 843 54 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike 53
840 731131 843 27 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina 53
840 731132 843 34 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53
840 731141 843 97 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova 53
840 731151 843 70 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa opština 53
840 731161 843 43 Tekuće donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53
840 731162 843 50 Tekuće donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO 53
840 731165 843 71 Tekuće donacije od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53
840 731166 843 78 Tekuće donacije od inostranih država u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53
840 731221 843 75 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa Republike 53
840 731231 843 48 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina 53
840 731232 843 55 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53
840 731241 843 21 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa gradova 53
840 731251 843 91 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa opština 53
840 731261 843 64 Kapitalne donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53
840 731262 843 71 Kapitalne donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO 53
840 731265 843 92 Kapitalne donacije od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53
840 731266 843 02 Kapitalne donacije od inostranih država u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53
840 732121 843 70 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike 53
840 732131 843 43 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Vojvodina 53
840 732132 843 50 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53
840 732141 843 16 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova 53
840 732151 843 86 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština 53
840 732161 843 59 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53
840 732162 843 66 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO 53
840 732165 843 87 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53
840 732166 843 94 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53
840 732221 843 91 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike 53
840 732231 843 64 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Vojvodina 53
840 732232 843 71 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53
840 732241 843 37 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova 53
840 732251 843 10 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština 53
840 732261 843 80 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53
840 732262 843 87 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO 53
840 732265 843 11 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53
840 732266 843 18 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53
840 732311 843 42 Tekuće pomoći od EU u korist nivoa Republike 53
840 732321 843 15 Tekuće pomoći od EU u korist nivoa AP Vojvodina 53
840 732322 843 22 Tekuće pomoći od EU u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53
840 732331 843 85 Tekuće pomoći od EU u korist nivoa gradova 53
840 732341 843 58 Tekuće pomoći od EU u korist nivoa opština 53
840 732351 843 31 Tekuće pomoći od EU u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53
840 732352 843 38 Tekuće pomoći od EU u korist Republičkog fonda za PIO 53
840 732353 843 45 Tekuće pomoći od EU u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53
840 732356 843 66 Tekuće pomoći od EU u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53
840 732411 843 63 Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa Republike 53
840 732421 843 36 Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa AP Vojvodina 53
840 732422 843 43 Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53
840 732431 843 09 Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa gradova 53
840 732441 843 79 Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa opština 53
840 732451 843 52 Kapitalne pomoći od EU u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53
840 732452 843 59 Kapitalne pomoći od EU u korist Republičkog fonda za PIO 53
840 732453 843 66 Kapitalne pomoći od EU u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53
840 732456 843 87 Kapitalne pomoći od EU u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53
840 733121 843 86 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike 53
840 733131 843 59 Tekući transferi od Republike u korist nivoa AP Vojvodina 53
840 733132 843 66 Tekući transferi od Republike u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53
840 733133 843 73 Tekući transferi od gradova u korist AP Vojvodina 53
840 733134 843 80 Tekući transferi od gradova u korist AP Kosovo i Metohija 53
840 733135 843 87 Tekući transferi od opština u korist AP Vojvodina 53
840 733136 843 94 Tekući transferi od opština u korist AP Kosovo i Metohija 53
840 733141 843 32 Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa gradova 53
840 733142 843 39 Drugi tekući transferi od Republike u korist nivoa gradova 53
840 733143 843 46 Funkcionalni transferi od Republike u korist nivoa gradova 53
840 733144 843 53 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova 53
840 733145 843 60 Funkcionalni transferi od AP Vojvodina u korist nivoa gradova 53
840 733146 843 67 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa gradova 53
840 733147 843 74 Tekući transferi od opština u korist nivoa gradova 53
840 733148 843 81 Nenamenski transferi od AP Vojvodina u korist nivoa gradova 53
840 733151 843 05 Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa opština 53
840 733152 843 12 Drugi tekući transferi od Republike u korist nivoa opština 53
840 733153 843 19 Funkcionalni transferi od Republike u korist nivoa opština 53
840 733154 843 26 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština 53
840 733155 843 33 Funkcionalni transferi od AP Vojvodina u korist nivoa opština 53
840 733156 843 40 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa opština 53
840 733157 843 47 Tekući transferi od gradova u korist nivoa opština 53
840 733158 843 54 Nenamenski transferi od AP Vojvodina u korist nivoa opština 53
840 733161 843 75 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53
840 733162 843 82 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih 53
840 733163 843 89 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika 53
840 733164 843 96 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti 53
840 733165 843 06 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53
840 733166 843 13 Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika - zaposlenih obezbeđen u budžetu Republike 53
840 733167 843 20 Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije utvrđene u članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 53
840 733168 843 27 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije saglasno članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 53
840 733169 843 34 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53
840 733221 843 10 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike 53
840 733231 843 80 Kapitalni transferi od Republike u korist nivoa AP Vojvodina 53
840 733232 843 87 Kapitalni transferi od Republike u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53
840 733233 843 94 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od gradova u korist nivoa AP Vojvodina 53
840 733234 843 04 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od gradova u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53
840 733235 843 11 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa AP Vojvodina 53
840 733236 843 18 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53
840 733241 843 53 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova 53
840 733242 843 60 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa gradova 53
840 733243 843 67 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa gradova 53
840 733251 843 26 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština 53
840 733252 843 33 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa opština 53
840 733253 843 40 Kapitalni transferi od gradova u korist nivoa opština 53
840 733261 843 96 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53
840 733262 843 06 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO 53
840 733265 843 27 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53
840 733266 843 34 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53
840 741121 843 20 Prihodi budžeta Republike od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka 53
840 741122 843 27 Prihodi budžeta Republike od kamata na sredstva korisnika budžeta uključena u depozit banaka 53
840 741131 843 90 Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora AP Vojvodina uključena u depozit banaka 53
840 741132 843 97 Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora AP Kosovo i Metohija uključena u depozit banaka 53
840 741141 843 63 Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka 53
840 741142 843 70 Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta grada koja su uključena u depozit poslovne banke sa kojom nadležni organ grada zaključi ugovor o deponovanju sredstava po viđenju 53
840 741151 843 36 Prihodi budžeta opštine od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka 53
840 741152 843 43 Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta opštine uključena u depozite kod poslovnih banaka kod kojih ovlašćeni opštinski organ potpisuje ugovor o deponovanju sredstava po viđenju 53
840 741161 843 09 Kamate na sredstva Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53
840 741162 843 16 Kamate na sredstva Republičkog fonda za PIO 53
840 741165 843 37 Kamate na sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje 53
840 741166 843 44 Kamate na sredstva Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53
840 741211 843 68 Dividende SCG 53
840 741212 843 75 Višak prihoda po završnom računu NBS 53
840 741221 843 41 Dividende budžeta Republike 53
840 741222 843 48 Višak prihoda nad rashodima javne agencije 53
840 741223 843 55 Višak prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge 53
840 741224 843 62 Višak prihoda nad rashodima Republičke radiodifuzne agencije 53
840 741231 843 14 Dividende budžeta AP Vojvodina 53
840 741232 843 21 Dividende budžeta AP Kosovo i Metohija 53
840 741241 843 84 Dividende budžeta gradova 53
840 741251 843 57 Dividende budžeta opština 53
840 741261 843 30 Dividende Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53
840 741262 843 37 Dividende Republičkog fonda za PIO 53
840 741265 843 58 Dividende Nacionalne službe za zapošljavanje 53
840 741266 843 65 Dividende Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53
840 741411 843 13 Prihod od imovine koji pripada imaocima polise osiguranja Republike Srbije 53
840 741412 843 20 Prihod od imovine koji pripada imaocima polise osiguranja autonomne pokrajine 53
840 741413 843 27 Prihod od imovine koji pripada imaocima polise osiguranja gradova 53
840 741414 843 34 Prihod od imovine koji pripada imaocima polise osiguranja opština 53
840 741511 843 34 Naknada za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina 53
840 741512 843 41 Naknada za iskrčenu šumu 53
840 741516 843 69 Naknada za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina kada se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine 53
840 741517 843 76 Naknada za primenjena geološka istraživanja 53
840 741521 843 07 Naknada za korišćenje šumskog zemljišta kad se daje u zakup 53
840 741522 843 14 Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini 53
840 741523 843 21 Naknada za umanjenu vrednost višegodišnjih zasada 53
840 741524 843 28 Naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači 53
840 741525 843 35 Naknada za lovnu kartu 53
840 741526 843 42 Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta 53
840 741528 843 56 Naknada za promenu namene šuma i šumskog zemljišta 53
840 741529 843 63 Sredstva ostvarena otuđenjem šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini 53
840 741531 843 77 Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti 53 LPA
840 741532 843 84 Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima 53
840 741533 843 91 Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge oblike privremenog korišćenja 53 LPA
840 741534 843 98 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta 53 LPA
840 741535 843 08 Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom 53
840 741536 843 15 Prihodi ostvareni po osnovu davanja u zakup stanova namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica 53
840 741537 843 22 Prihodi ostvareni po osnovu davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije 53
840 741538 843 29 Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta 53
840 741541 843 50 Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne i bilo koje druge svrhe 53 LPA
840 741542 843 57 Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora 53 LPA
840 741551 843 23 Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa 53
840 741561 843 93 Naknada za korišćenje vazduhoplovnog prostora 53
840 741562 843 03 Naknada za korišćenje voda 53
840 741563 843 10 Naknada za ispuštenu vodu 53
840 741564 843 17 Naknada za zagađivanje voda 53
840 741565 843 24 Naknada za odvodnjavanje od fizičkih lica 53
840 741566 843 31 Naknada za odvodnjavanje od pravnih lica 53
840 741567 843 38 Naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema 53
840 741571 843 66 Naknada za korišćenje radio frekvencija i TV kanala 53
840 741572 843 73 Sredstva u iznosu od 1,5% od ukupno ostvarene mesečne pretplate Radiodifuzne ustanove za razvoj domaće kinematografije 53
840 741581 843 39 Naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje pored javnog puta, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač državnog puta 53
840 741582 843 46 Naknada za korišćenje delova zemljišnog pojasa javnog puta i drugog zemljišta koje koristi upravljač državnog puta 53
840 741591 843 12 Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada 53
840 741592 843 19 Naknada za zagađivanje životne sredine u područjima od posebnog državnog interesa u oblasti zaštite životne sredine 53
840 741593 843 26 Naknada za ambalažu ili upakovan proizvod koji posle upotrebe postaje ambalažni otpad 53
840 741594 843 33 Naknada za kompenzacijske mere 53
840 741595 843 40 Naknada za pružanje stručnih usluga Fonda za zaštitu životne sredine 53
840 742121 843 36 Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike 53
840 742122 843 43 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste državni organi i organizacije i ustanove - javne službe koje se finansiraju iz budžeta Republike 53
840 742123 843 50 Prihodi od davanja u zakup stanova koje koriste ratni vojni invalidi i porodice palih boraca 53
840 742124 843 57 Naknada za laboratorijske analize uzoraka hrane i hrane za životinje uzetih tokom službenih kontrola 53
840 742125 843 64 Naknada za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje proizvodnje i pregled pošiljki prilikom uvoza, odnosno izvoza grožđa, šire, vina i drugih proizvoda 53
840 742126 843 71 Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist Republike 53 LPA
840 742127 843 78 Naknada za upis u registar sorti poljoprivrednog bilja 53
840 742128 843 85 Prihodi od davanja u zakup nepokretnosti čiji je korisnik Ministarstvo odbrane 53
840 742129 843 92 Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist Fonda za restituciju 53 LPA
840 742131 843 09 Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist budžeta AP Vojvodina 53
840 742132 843 16 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina 53
840 742133 843 23 Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist budžeta AP Kosovo i Metohija 53
840 742134 843 30 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija 53
840 742135 843 37 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina 53
840 742136 843 44 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija 53
840 742137 843 51 Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist autonomne pokrajine 53 LPA
840 742141 843 79 Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova 53
840 742142 843 86 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta 53
840 742143 843 93 Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova 53
840 742144 843 03 Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa gradova 53 LPA
840 742145 843 10 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u gradskoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta 53
840 742146 843 17 Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama u korist nivoa gradova 53
840 742151 843 52 Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa opština 53
840 742152 843 59 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste opštine i indirektni korisnici njihovog budžeta 53
840 742153 843 66 Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa opština 53
840 742154 843 73 Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa opština 53 LPA
840 742155 843 80 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u opštinskoj svojini koje koriste opštine i indirektni korisnici njihovog budžeta 53
840 742156 843 87 Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama u korist nivoa opština 53
840 742161 843 25 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53
840 742162 843 32 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO 53
840 742165 843 53 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53
840 742166 843 60 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53
840 742213 843 98 Konzularne takse 53
840 742221 843 57 Republičke administrativne takse 53
840 742222 843 64 Naknada za izdavanje i produženje uverenja o zdravstvenom stanju životinja 53
840 742223 843 71 Naknada za izvršene veterinarsko - sanitarne preglede 53
840 742224 843 78 Taksa za ozakonjenje objekata u korist nivoa Republike 53
840 742225 843 85 Naknada za obeležavanje i evidenciju životinja 53
840 742226 843 92 Sredstva od naplaćenih troškova za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu 53
840 742227 843 02 Troškovi upravnog postupka 53
840 742228 843 09 Troškovi za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 53
840 742229 843 16 Troškovi poreskog postupka 53 PU
840 742231 843 30 Administrativne takse u korist nivoa AP Vojvodina 53
840 742232 843 37 Administrativne takse u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53
840 742233 843 44 Taksa za ozakonjenje objekata u korist autonomne pokrajine 53
840 742241 843 03 Gradske administrativne takse 53
840 742242 843 10 Taksa za ozakonjenje objekata u korist gradova 53
840 742251 843 73 Opštinske administrativne takse 53
840 742252 843 80 Naknada za obavezni zdravstveni pregled bilja 53
840 742253 843 87 Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta 53
840 742254 843 94 Troškovi poreskog i prekršajnog postupka izvornih javnih prihoda opština i gradova 53 LPA
840 742255 843 04 Taksa za ozakonjenje objekata u korist opština 53
840 742261 843 46 Takse u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53
840 742266 843 81 Takse u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53
840 742271 843 19 Republičke sudske takse 53
840 742272 843 26 Troškovi zastupanja u sudskim i upravnim postupcima 53
840 742281 843 89 Naknada za dozvolu za posebne igre na sreću u igračnicama 53
840 742282 843 96 Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću na automatima 53
840 742283 843 06 Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću - klađenje 53
840 742284 843 13 Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću 53
840 742285 843 20 Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama 53
840 742286 843 27 Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima 53
840 742287 843 34 Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje 53
840 742288 843 41 Naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama 53
840 742289 843 48 Naknada za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije 53
840 742291 843 62 Naknada za davanje dozvole za obavljanje maloprodaje duvanskih proizvoda 53
840 742292 843 69 Naknada za davanje dozvole za obavljanje ostalog prometa duvanskih proizvoda 53
840 742293 843 76 Naknada za odobrenje za igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije 53
840 742294 843 83 Sredstva u iznosu od 30% naplaćene nagrade javnih beležnika 53
840 742295 843 90 Naknada za upis u Registar članova Komore socijalne zaštite, za izdavanje i obnavljanje licence i za izdavanje legitimacije i uverenja 53
840 742312 843 15 Prihodi Vojske Srbije od sporedne prodaje dobara i usluga 53
840 742313 843 22 Prihodi Vojske Srbije od specifične delatnosti 53
840 742314 843 29 Prihodi koje svojom delatnošću ostvare ustanove kulture 53
840 742315 843 36 Prihodi koje svojom delatnošću ostvare zavodi za izvršenje krivičnih sankcija 53
840 742321 843 78 Prihodi republičkih organa i organizacija 53
840 742322 843 85 Naknada za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja 53
840 742324 843 02 Troškovi postupka sanitarnih i zdravstvenih inspektora po zahtevu stranke 53
840 742325 843 09 Troškovi polaganja stručnog ispita za zdravstvene radnike, troškovi dodele naziva primarijus i drugi troškovi 53
840 742326 843 16 Prihodi od prodaje prigodnog kovanog novca 53
840 742327 843 23 Troškovi polaganja stručnih ispita za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 53
840 742328 843 30 Naknada nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja 53
840 742329 843 37 Taksa za vršenje tehničkog nadzora brodova unutrašnje plovidbe 53
840 742331 843 51 Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi AP Vojvodina 53
840 742332 843 58 Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi AP Kosovo i Metohija 53
840 742341 843 24 Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova 53
840 742351 843 94 Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi i organizacije opština 53
840 742361 843 67 Prihodi organizacija za obavezno socijalno osiguranje od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 53
840 742362 843 74 Prihodi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica 53
840 742366 843 05 Prihodi Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica 53
840 743121 843 52 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 53
840 743122 843 59 Troškovi krivičnog postupka i paušal kod sudova 53
840 743123 843 66 Prihodi od novčanih kazni koje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izriče organima javne vlasti u postupku administrativnog izvršenja svojih rešenja 53
840 743124 843 73 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela kojima je naneta šteta šumama 53
840 743221 843 73 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 53
840 743222 843 80 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ustanovljene propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja 53
840 743223 843 87 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene propisima o šumama i propisima kojima se uređuje obezbeđivanje reproduktivnog materijala šumskog drveća i prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene drugim zakonom, ako je kažnjivim delom naneta šteta šumi 53
840 743224 843 94 Novčani iznos mere zaštite konkurencije 53
840 743225 843 04 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene propisima o javnim nabavkama 53
840 743321 843 94 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 53
840 743322 843 04 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u oblasti rada (po prijavama inspekcije rada) 53
840 743323 843 11 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče inspekcija rada (mandatne kazne) 53
840 743324 843 18 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima 53
840 743325 843 25 Razlika u ceni uplaćena po rešenjima nadležnih republičkih organa 53
840 743326 843 32 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriču republički inspekcijski organi 53
840 743327 843 39 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje ustanovljene propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja 53
840 743328 843 46 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče republički organ uprave nadležan za poslove javnih prihoda 53 PU
840 743329 843 53 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene Zakonom o vanrednim situacijama i zakonima koji uređuju oblast zaštite od požara, eksplozivnih i opasnih materija 53
840 743331 843 67 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa AP Vojvodina 53
840 743332 843 74 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53
840 743341 843 40 Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku 53
840 743342 843 47 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa gradova 53
840 743343 843 54 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče gradski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode 53 LPA
840 743351 843 13 Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku 53 LPA
840 743353 843 27 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa opština 53
840 743354 843 34 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče opštinski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode 53 LPA
840 743421 843 18 Prihodi od penala u korist nivoa Republike 53
840 743422 843 25 Prihodi od penala u korist Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom 53 PU
840 743423 843 32 Procesni penal iz Zakona o zaštiti konkurencije 53
840 743441 843 61 Prihodi od penala u korist nivoa gradova 53
840 743521 843 39 Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta u prekršajnom, krivičnom i drugom postupku 53
840 743522 843 46 Sredstva od prodaje oduzete robe, naplaćenih troškova za utvrđivanje uslova za obavljanje delatnosti i od mandatnih kazni koje izriču tržišni inspektori 53
840 743523 843 53 Novčana kazna za carinske prestupe i sredstva ostvarena od prodaje oduzete robe 53
840 743524 843 60 Sredstva od prodaje oduzete robe u poreskom postupku 53 PU
840 743525 843 67 Novčana sredstva dobijena prodajom trajno oduzete imovine 53
840 743526 843 74 Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom u postupcima za utvrđivanje odgovornosti za kažnjiva dela iz člana 82. stav 2. tačka 1) Zakona o šumama 53
840 743921 843 26 Troškovi prinudne naplate javnih prihoda 53 PU
840 743922 843 33 Troškovi postupka pred organima za prekršaje 53
840 743923 843 40 Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate 53 PU
840 743924 843 47 Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave 53 LPA
840 743925 843 54 Prihodi od primene načela oportuniteta naplate u krivičnom postupku 53
840 743926 843 61 Prihodi po prekršajnim nalozima koje izdaje republički organ uprave nadležan za poslove javnih prihoda 53
840 743927 843 68 Novčana kazna u fiksnom iznosu na osnovu prekršajnog naloga po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti 53
840 743929 843 82 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike 53
840 743951 843 42 Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova 53 LPA
840 744121 843 68 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike 53
840 744122 843 75 Prihodi po osnovu donacija za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda 53
840 744131 843 41 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Vojvodina 53
840 744132 843 48 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53
840 744141 843 14 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova 53
840 744142 843 21 Tekući dobrovoljni transferi za odlaganje krivičnog gonjenja u korist nivoa gradova 53
840 744151 843 84 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština 53
840 744161 843 57 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53
840 744162 843 64 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO 53
840 744165 843 85 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53
840 744166 843 92 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53
840 744221 843 89 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike 53
840 744231 843 62 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Vojvodina 53
840 744232 843 69 Kapitalni dobrovoljni transferi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53
840 744241 843 35 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova 53
840 744251 843 08 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština 53
840 744261 843 78 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53
840 744262 843 85 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO 53
840 744265 843 09 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53
840 744266 843 16 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53
840 745111 843 14 Sredstva po osnovu razlike za uplatu neto prihoda zaposlenog kod isplatioca prihoda u javnom sektoru 53
840 745112 843 21 Sredstva po osnovu razlike za uplatu neto prihoda zaposlenog kod svih isplatilaca prihoda u javnom sektoru, na osnovu rešenja Poreske uprave 53 PU
840 745113 843 28 Sredstva po osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava 53
840 745121 843 84 Ukinuti prihodi budžeta Republike 53 PU
840 745122 843 91 Zakupnina za stan u državnoj svojini 53
840 745123 843 98 Deo dobiti javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja 53
840 745124 843 08 Uplata sredstava po osnovu više obračunatih zarada prema Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru u korist budžeta Republike Srbije 53
840 745125 843 15 Prihodi od Agencije za osiguranje depozita po osnovu naplaćenih potraživanja 53
840 745126 843 22 Sredstva na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili socijalnom preduzeću ili organizaciji 53 PU
840 745127 843 29 Prihodi od preuzetih potraživanja iz stečajne mase od banaka nad kojima je završen stečajni postupak 53
840 745128 843 36 Ostali prihodi budžeta Republike 53
840 745131 843 57 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Vojvodina 53
840 745132 843 64 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53
840 745133 843 71 Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa AP Vojvodina 53
840 745134 843 78 Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53
840 745135 843 85 Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa AP Vojvodina 53
840 745136 843 92 Deo dobiti javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja, u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53
840 745137 843 02 Zakupnina za stan u pokrajinskoj svojini u korist nivoa AP Vojvodina 53
840 745138 843 09 Zakupnina za stan u pokrajinskoj svojini u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53
840 745139 843 16 Prihodi AP Vojvodina od Agencije za osiguranje depozita po osnovu naplaćenih potraživanja 53
840 745141 843 30 Ostali prihodi u korist nivoa gradova 53
840 745142 843 37 Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa gradova 53
840 745143 843 44 Deo dobiti javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja, u korist nivoa gradova 53
840 745144 843 51 Zakupnina za stan u gradskoj svojini u korist nivoa gradova 53
840 745145 843 58 Uplata sredstava po osnovu više obračunatih zarada prema Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru u korist budžeta grada 53
840 745151 843 03 Ostali prihodi u korist nivoa opština 53
840 745152 843 10 Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa opština 53
840 745153 843 17 Deo dobiti javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja, u korist nivoa opština 53
840 745154 843 24 Zakupnina za stan u opštinskoj svojini u korist nivoa opština 53
840 745155 843 31 Uplata sredstava po osnovu više obračunatih zarada prema Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru u korist budžeta opštine 53
840 745161 843 73 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53
840 745162 843 80 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za PIO 53
840 745165 843 04 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53
840 745166 843 11 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 53
840 745167 843 18 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53
840 772111 843 58 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta Republike iz prethodne godine 53
840 772112 843 65 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta AP Vojvodina iz prethodne godine 53
840 772113 843 72 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta grada iz prethodne godine 53
840 772114 843 79 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta opštine iz prethodne godine 53
840 772121 843 31 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta Republike iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU 53
840 772122 843 38 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta AP Vojvodina iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU 53
840 772123 843 45 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta AP Kosovo i Metohija iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU 53
840 772124 843 52 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta grada iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU 53
840 772125 843 59 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta opštine iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU 53
840 781111 843 08 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou 53
840 781311 843 50 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 53
840 781312 843 57 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO zaposlenih 53
840 781313 843 64 Transferi od Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53
840 781314 843 71 Transferi od Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53
840 781315 843 78 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 53 PU
840 781316 843 85 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 53 PU
840 781317 843 92 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53 PU
840 781318 843 02 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika vojne penzije koji plaća Republički fond za PIO vojnih osiguranika 53
840 781321 843 23 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 53
840 781322 843 30 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje 53 PU
840 781323 843 37 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53 PU
840 781324 843 44 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) 53 PU
840 781331 843 93 Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika 53
840 781341 843 66 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 53
840 781342 843 73 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 53 PU
840 781351 843 39 Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 PU
840 781352 843 46 Doprinos za slučaj nezaposlenosti koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53 PU
840 781361 843 12 Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53
840 811121 843 73 Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini, osim nepokretnosti koje koriste organi AP 90
840 811122 843 80 Primanja od otkupa stanova u državnoj svojini 90
840 811123 843 87 Primanja od prodaje nepokretnosti Vojske Srbije 90
840 811124 843 94 Primanja od prodaje stanova u državnoj svojini koje koriste državni organi i organizacije 90
840 811125 843 04 Primanja ostvarena po osnovu prodaje stanova namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica 90
840 811126 843 11 Primanja od otkupa stanova i garaža koje koristi Ministarstvo odbrane 90
840 811131 843 46 Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina 90
840 811132 843 53 Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija 90
840 811133 843 60 Primanja od prodaje stanova u korist nivoa teritorijalnih autonomija 90
840 811134 843 67 Primanja od otplate stanova u korist nivoa teritorijalnih autonomija 90
840 811135 843 74 Primanja po osnovu obaveza za socijalno stanovanje u korist nivoa teritorijalnih autonomija 90
840 811141 843 19 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova 90
840 811142 843 26 Primanja od prodaje stanova u korist nivoa gradova 90
840 811143 843 33 Primanja od otplate stanova u korist nivoa gradova 90
840 811144 843 40 Primanja po osnovu obaveza za socijalno stanovanje u korist nivoa gradova 90
840 811151 843 89 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opština 90
840 811152 843 96 Primanja od prodaje stanova u korist nivoa opština 90
840 811153 843 06 Primanja od otplate stanova u korist nivoa opština 90
840 811154 843 13 Primanja po osnovu obaveza za socijalno stanovanje u korist nivoa opština 90
840 811161 843 62 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 90
840 811162 843 69 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Republičkog fonda za PIO 90
840 811165 843 90 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90
840 811166 843 97 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90
840 811171 843 35 Primanja od prodaje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina 90
840 811172 843 42 Primanja od prodaje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija 90
840 812121 843 89 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa Republike 90
840 812122 843 96 Primanja od prodaje pokretnih stvari koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije 90
840 812131 843 62 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa AP Vojvodina 90
840 812132 843 69 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90
840 812141 843 35 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova 90
840 812151 843 08 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština 90
840 812161 843 78 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 90
840 812162 843 85 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Republičkog fonda za PIO 90
840 812165 843 09 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90
840 812166 843 16 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90
840 813121 843 08 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Republike 90
840 813131 843 78 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa AP Vojvodina 90
840 813132 843 85 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90
840 813141 843 51 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa gradova 90
840 813151 843 24 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa opština 90
840 813161 843 94 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 90
840 813162 843 04 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Republičkog fonda za PIO 90
840 813165 843 25 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90
840 813166 843 32 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90
840 821121 843 39 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist budžeta Republike 90
840 821131 843 12 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa AP Vojvodina 90
840 821132 843 19 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90
840 821141 843 82 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova 90
840 821166 843 63 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90
840 822121 843 55 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa Republike 90
840 822131 843 28 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa AP Vojvodina 90
840 822132 843 35 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90
840 822141 843 98 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa gradova 90
840 822151 843 71 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa opština 90
840 822161 843 44 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 90
840 822162 843 51 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Republičkog fonda za PIO 90
840 822165 843 72 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90
840 822166 843 79 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90
840 823121 843 71 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa Republike 90
840 823131 843 44 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa AP Vojvodina 90
840 823132 843 51 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90
840 823141 843 17 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa gradova 90
840 823151 843 87 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa opština 90
840 823166 843 95 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90
840 831121 843 05 Primanja od prodaje dragocenosti u korist budžeta Republike 90
840 831131 843 75 Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa AP Vojvodina 90
840 831132 843 82 Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90
840 831141 843 48 Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa gradova 90
840 831151 843 21 Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa opština 90
840 831161 843 91 Primanja od prodaje dragocenosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 90
840 831162 843 98 Primanja od prodaje dragocenosti u korist Republičkog fonda za PIO 90
840 831165 843 22 Primanja od prodaje dragocenosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90
840 831166 843 29 Primanja od prodaje dragocenosti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90
840 841121 843 68 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa Republike 90
840 841131 843 41 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa teritorijalnih autonomija 90
840 841141 843 14 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova 90
840 841151 843 84 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa opština 90
840 841166 843 92 Primanja od prodaje zemljišta u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90
840 842121 843 84 Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa Republike 90
840 842166 843 11 Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90
840 843121 843 03 Primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa Republike 90
840 843166 843 27 Primanja od prodaje šuma i voda u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90
840 911121 843 24 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa Republike 75
840 911131 843 94 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa AP Vojvodina 75
840 911132 843 04 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 75
840 911141 843 67 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa gradova 75
840 911151 843 40 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa opština 75
840 911161 843 13 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 75
840 911162 843 20 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Republičkog fonda za PIO 75
840 911165 843 41 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 75
840 911166 843 48 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 75
840 911221 843 45 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa Republike 70,71
840 911231 843 18 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa AP Vojvodina 70,71
840 911232 843 25 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71
840 911241 843 88 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa gradova 70,71
840 911251 843 61 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa opština 70,71
840 911261 843 34 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71
840 911262 843 41 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO 70,71
840 911265 843 62 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71
840 911266 843 69 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71
840 911321 843 66 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa Republike 70,71
840 911366 843 90 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71
840 911421 843 87 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa Republike 70,71
840 911431 843 60 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa AP Vojvodina 70,71
840 911432 843 67 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71
840 911441 843 33 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa gradova 70,71
840 911451 843 06 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa opština 70,71
840 911461 843 76 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71
840 911462 843 83 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist Republičkog fonda za PIO 70,71
840 911465 843 07 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71
840 911466 843 14 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71
840 911521 843 11 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa Republike 70,71
840 911531 843 81 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa AP Vojvodina 70,71
840 911532 843 88 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71
840 911541 843 54 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa gradova 70,71
840 911551 843 27 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa opština 70,71
840 911561 843 97 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71
840 911562 843 07 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist Republičkog fonda za PIO 70,71
840 911565 843 28 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71
840 911566 843 35 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71
840 911666 843 56 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71
840 911766 843 77 Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71
840 911821 843 74 Primanja od domaćih menica u korist nivoa Republike 75
840 911831 843 47 Primanja od domaćih menica u korist nivoa AP Vojvodina 75
840 911832 843 54 Primanja od domaćih menica u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 75
840 911841 843 20 Primanja od domaćih menica u korist nivoa gradova 75
840 911851 843 90 Primanja od domaćih menica u korist nivoa opština 75
840 911861 843 63 Primanja od domaćih menica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 75
840 911862 843 70 Primanja od domaćih menica u korist Republičkog fonda za PIO 75
840 911865 843 91 Primanja od domaćih menica u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 75
840 911866 843 98 Primanja od domaćih menica u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 75
840 911921 843 95 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa Republike 90
840 911931 843 68 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa AP Vojvodina 90
840 911932 843 75 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90
840 911941 843 41 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa gradova 90
840 911951 843 14 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa opština 90
840 911961 843 84 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 90
840 911962 843 91 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Republičkog fonda za PIO 90
840 911965 843 15 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90
840 911966 843 22 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90
840 912121 843 40 Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa Republike 75
840 912166 843 64 Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 75
840 912221 843 61 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa Republike 70,71
840 912231 843 34 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina 70,71
840 912232 843 41 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71
840 912241 843 07 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa gradova 70,71
840 912251 843 77 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa opština 70,71
840 912261 843 50 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71
840 912262 843 57 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO 70,71
840 912265 843 78 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71
840 912266 843 85 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71
840 912321 843 82 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa Republike 70,71
840 912331 843 55 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa AP Vojvodina 70,71
840 912332 843 62 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71
840 912341 843 28 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova 70,71
840 912351 843 98 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa opština 70,71
840 912361 843 71 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71
840 912362 843 78 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist Republičkog fonda za PIO 70,71
840 912365 843 02 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71
840 912366 843 09 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71
840 912421 843 06 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa Republike 70,71
840 912431 843 76 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa AP Vojvodina 70,71
840 912432 843 83 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71
840 912441 843 49 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa gradova 70,71
840 912451 843 22 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa opština 70,71
840 912461 843 92 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71
840 912462 843 02 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist Republičkog fonda za PIO 70,71
840 912465 843 23 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71
840 912466 843 30 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71
840 912521 843 27 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa Republike 70,71
840 912531 843 97 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa AP Vojvodina 70,71
840 912532 843 07 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71
840 912541 843 70 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa gradova 70,71
840 912551 843 43 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa opština 70,71
840 912561 843 16 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71
840 912562 843 23 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Republičkog fonda za PIO 70,71
840 912565 843 44 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71
840 912566 843 51 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71
840 912666 843 72 Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71
840 912921 843 14 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa Republike 70,71
840 912931 843 84 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa AP Vojvodina 70,71
840 912932 843 91 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71
840 912941 843 57 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa gradova 70,71
840 912951 843 30 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa opština 70,71
840 912961 843 03 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71
840 912962 843 10 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Republičkog fonda za PIO 70,71
840 912965 843 31 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71
840 912966 843 38 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71
840 921121 843 87 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa Republike 75
840 921131 843 60 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa AP Vojvodina 75
840 921132 843 67 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 75
840 921141 843 33 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa gradova 75
840 921151 843 06 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa opština 75
840 921161 843 76 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 75
840 921162 843 83 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Republičkog fonda za PIO 75
840 921165 843 07 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 75
840 921166 843 14 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 75
840 921221 843 11 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa Republike 76,77
840 921231 843 81 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa AP Vojvodina 76,77
840 921232 843 88 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 76,77
840 921241 843 54 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa gradova 76,77
840 921251 843 27 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa opština 76,77
840 921261 843 97 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 76,77
840 921262 843 07 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Republičkog fonda za PIO 76,77
840 921265 843 28 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 76,77
840 921266 843 35 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77
840 921321 843 32 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa Republike 76,77
840 921366 843 56 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77
840 921421 843 53 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa Republike 76,77
840 921466 843 77 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77
840 921521 843 74 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa Republike 76,77
840 921531 843 47 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa AP Vojvodina 76,77
840 921532 843 54 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 76,77
840 921541 843 20 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova 76,77
840 921551 843 90 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa opština 76,77
840 921566 843 98 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77
840 921621 843 95 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa Republike 76,77
840 921631 843 68 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa AP Vojvodina 76,77
840 921632 843 75 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 76,77
840 921641 843 41 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa gradova 76,77
840 921651 843 14 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa opština 76,77
840 921661 843 84 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 76,77
840 921662 843 91 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist Republičkog fonda za PIO 76,77
840 921665 843 15 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 76,77
840 921666 843 22 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77
840 921721 843 19 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa Republike 76,77
840 921731 843 89 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa AP Vojvodina 76,77
840 921732 843 96 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 76,77
840 921766 843 43 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77
840 921821 843 40 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa Republike 76,77
840 921866 843 64 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77
840 921921 843 61 Primanja od privatizacije od prodaje akcija 75
840 921922 843 68 Primanja od aukcijske privatizacije 75
840 921923 843 75 Primanja od prodaje kapitala u postupku privatizacije u korist Budžetskog fonda za restituciju 75
840 921924 843 82 Primanja od superdividendi 75
840 921931 843 34 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa AP Vojvodina 75
840 921932 843 41 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 75
840 921941 843 07 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova 75
840 921951 843 77 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština 75
840 921961 843 50 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 75
840 921962 843 57 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist Republičkog fonda za PIO 75
840 921965 843 78 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 75
840 921966 843 85 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 75
840 922121 843 06 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa Republike 75
840 922131 843 76 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa AP Vojvodina 75
840 922132 843 83 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 75
840 922141 843 49 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa gradova 75
840 922151 843 22 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa opština 75
840 922161 843 92 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 75
840 922162 843 02 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Republičkog fonda za PIO 75
840 922165 843 23 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 75
840 922166 843 30 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 75
840 922221 843 27 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa Republike 76,77
840 922266 843 51 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77
840 922321 843 48 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa Republike 76,77
840 922322 843 55 Primanja od otplate kredita datih za premošćavanje finansiranja projekata EU u korist nivoa Republike 76,77
840 922366 843 72 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77
840 922466 843 93 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77
840 922566 843 17 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77
840 922666 843 38 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77
840 922721 843 35 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa Republike 75
840 922731 843 08 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa AP Vojvodina 75
840 922732 843 15 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 75
840 922741 843 78 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova 75
840 922751 843 51 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština 75
840 922761 843 24 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 75
840 922762 843 31 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist Republičkog fonda za PIO 75
840 922765 843 52 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 75
840 922766 843 59 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 75
840 1700 845 84 Javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate 53 PU
840 1817 845 30 Sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije 53
840 19541 845 35 Sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda 53
840 29550 845 64 Donacije, pomoći i transferi u korist nivoa Republike 53
840 31120 845 93 Prihodi, odnosno primanja ustanova kulture 53
840 31121 845 03 Prihodi zavoda za izvršenje krivičnih sankcija 53
840 31218 845 03 Prihodi, odnosno primanja ustanova socijalne zaštite 53
840 31234 845 18 Republička administrativna taksa za izdavanje poreskih uverenja u elektronskom obliku, koje izdaje Poreska uprava 53 PU
840 45 845 42 Evidencioni račun Uprave carina za uplatu kamate za neblagovremeno plaćen carinski dug 53
840 955 845 10 Evidencioni račun Uprave carina - Javni prihodi koje obračunava i naplaćuje Uprava carina 53
840 28 845 20 Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Beograd 53
840 97 845 18 Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Kraljevo 53
840 349 845 36 Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Kladovo 53
840 410 845 75 Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Sombor 53
840 457 845 16 Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Subotica 53
840 1560 845 74 Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Novi Sad 53
840 1561 845 81 Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Dimitrovgrad 53
840 1563 845 95 Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Vršac 53
840 1564 845 05 Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Zrenjanin 53
840 1565 845 12 Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Kragujevac 53
840 1566 845 19 Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Niš i Priština 53
840 19534 845 83 Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Šabac 53
840 29557 845 16 Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Užice 53
840 29778 845 11 Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Kruševac 53

bliža pojašnjenja:

Šifre opština (poziv na broj, po opštini)

poziv na broj, po modelu 97
opština poziv na broj
Ada 77-201
Aleksandrovac 95-001
Aleksinac 92-002
Alibunar 74-202
Apatin 71-203
Aranđelovac 89-003
Arilje 86-004
Babušnica 80-006
Bajina Bašta 77-007
Barajevo 68-010
Batočina 74-008
Bač 68-204
Bačka Palanka 65-205
Bačka Topola 62-206
Bački Petrovac 59-207
Bela Palanka 71-009
Bela Crkva 53-209
Beočin 50-210
Bečej 56-208
Blace 29-023
Bogatić 26-024
Bojnik 23-025
Boljevac 20-026
Bor 17-027
Bosilegrad 14-028
Brus 11-029
Bujanovac 08-030
Valjevo 68-107
Varvarin 65-108
Velika Plana 62-109
Veliko Gradište 59-110
Vitina 08-321
Vladimirci 53-112
Vladičin Han 56-111
Vlasotince 50-113
Voždovac 41-019
Vranje 47-114
Vračar 38-020
Vrbas 57-240
Vrnjačka Banja 44-115
Vršac 54-241
Vučitrn 05-322
Gadžin Han 78-039
Glogovac 59-304
Gnjilane 56-305
Golubac 75-040
Gora 75-331
Gornji Milanovac 72-041
Grocka 62-012
Despotovac 87-036
Dečani 68-301
Dimitrovgrad 84-037
Doljevac 81-038
Đakovica 62-303
Žabalj 48-243
Žabari 38-117
Žagubica 35-118
Žitište 45-244
Žitorađa 32-119
Zaječar 41-116
Zvezdara 32-022
Zvečan 78-330
Zemun 35-021
Zrenjanin 51-242
Zubin Potok 96-324
Ivanjica 69-042
Inđija 44-212
Irig 41-213
Istok 53-306
Jagodina 04-096
Kanjiža 38-214
Kačanik 50-307
Kikinda 35-215
Kladovo 66-043
Klina 47-308
Knić 63-044
Knjaževac 60-045
Kovačica 32-216
Kovin 29-217
Kosjerić 51-048
Kosovo Polje 84-328
Kosovska Kamenica 44-309
Kosovska Mitrovica 41-310
Koceljeva 57-046
Kragujevac 48-049
Kraljevo 45-050
Krupanj 42-051
Kruševac 39-052
Kula 26-218
Kuršumlija 33-054
Kučevo 36-053
Lazarevac 27-056
Lajkovac 30-055
Lapovo 26-121
Lebane 24-057
Leposavić 38-311
Leskovac 21-058
Lipljan 35-312
Loznica 18-059
Lučani 15-060
Lučani 15-060
LJig 12-061
LJubovija 09-062
Majdanpek 06-063
Majdanpek 06-063
Mali Zvornik 97-065
Mali Iđoš 23-219
Malo Crniće 94-066
Medveđa 91-067
Mediana 05-128
Merošina 88-068
Mionica 85-069
Mladenovac 82-070
Negotin 76-072
Niška Banja 23-122
Nova Varoš 70-074
Nova Crnja 20-220
Novi Beograd 59-013
Novi Bečej 17-221
Novi Kneževac 14-222
Novi Pazar 67-075
Novi Sad 11-223
Novo Brdo 81-329
Obilić 87-327
Obrenovac 56-014
Opovo 05-225
Orahovac 32-313
Osečina 64-076
Odžaci 08-224
Palilula 53-015
Palilula (Niš) 08-127
Pantelej 14-125
Pančevo 02-226
Paraćin 61-077
Petrovaradin 36-247
Petrovac na Mlavi 58-078
Peć 29-314
Pećinci 96-227
Pirot 55-079
Plandište 93-228
Podujevo 26-315
Požarevac 52-080
Požega 49-081
Preševo 46-082
Priboj na Limu 43-083
Prizren 20-317
Prijepolje 40-084
Priština 23-316
Prokuplje 37-085
Ražanj 28-088
Rakovica 29-120
Rača 34-086
Raška 31-087
Rekovac 25-089
Ruma 90-229
Savski venac 50-016
Svilajnac 98-097
Svrljig 95-098
Senta 84-231
Sečanj 87-230
Sjenica 19-091
Smederevo 16-092
Smederevska Palanka 13-093
Sokobanja 10-094
Sombor 81-232
Sopot 47-017
Srbica 17-318
Srbobran 78-233
Sremska Mitrovica 75-234
Sremski Karlovci 27-250
Stara Pazova 72-235
Stari grad 44-018
Stragari 20-123
Subotica 69-236
Suva Reka 14-319
Surdulica 07-095
Surčin 17-124
Temerin 63-238
Titel 60-239
Topola 86-101
Trgovište 83-102
Trstenik 80-103
Tutin 77-104
Ćićevac 02-032
Ćuprija 96-033
Ub 74-105
Užice 89-100
Uroševac 11-320
Crveni krst 11-126
Crna Trava 05-031
Čajetina 90-035
Čačak 93-034
Čoka 47-211
Čukarica 65-011
Šabac 92-099
Šid 66-237
Štimlje 93-325
Štrpce 90-326

Zvaničan šifarnik opština - sajt Zavoda za intelektualnu svojinu