Šifre delatnosti (i fiskalne kase)

kompletan pregled mogućnosti za paušal i obaveze fiskalne kase, kao i obaveze posebnih dozvola, posebnih zakona i iznosa za uticaj na životnu sredinu (eko taksa)

legenda:

 • P - moguće je predati zahtev za paušalno oporezivanje (DA - može, UB i IZB je ubačeno ili izbačeno u skladu sa Uredbom(od 01.01.2020. - promene su ažurirane)
 • Fo - oslobođena obaveze fiskalne kase
 • Fs - oslobođena obaveze fiskalne kase u pojedinim slučajevima
 • Fp - oslobođena fiskalne kase isključivo za paušalce
 • R - delatnost je regulisana, i zahteva posebnu dozvolu (u pripremi)
 • T - delatnost potpada pod Zakon o turizmu
 • U - uticaj na životnu sredinu (NOVO) ili takozvana "eko taksa"

(molimo pročitati objašnjenja na kraju dokumenta)

(iznosi za uticaj na životnu sredinu (eko taksa) su ovde)

takođe, na kraju dokumenta se nalazi i tabela paušalnih grupa - po opisu delatnosti

šifra naziv delatnosti P F R T U
A POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO P F R T U
0111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica DA
0112 Gajenje pirinča DA
0113 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka DA
0114 Gajenje šećerne trske DA
0115 Gajenje duvana DA
0116 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana DA
0119 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka DA
0121 Gajenje grožđa DA
0122 Gajenje tropskog i suptropskog voća [IZB](#promena)
0123 Gajenje agruma [IZB](#promena)
0124 Gajenje jabučastog i koštičavog voća DA
0125 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća DA
0126 Gajenje uljnih plodova [IZB](#promena)
0127 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka DA
0128 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja DA
0129 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka DA
0130 Gajenje sadnog materijala DA
0141 Uzgoj muznih krava DA S
0142 Uzgoj drugih goveda i bivola DA S-N
0143 Uzgoj konja i drugih kopitara DA
0144 Uzgoj kamila i lama [IZB](#promena)
0145 Uzgoj ovaca i koza DA
0146 Uzgoj svinja DA V-S-N
0147 Uzgoj živine DA V-S
0149 Uzgoj ostalih životinja DA S-N
0150 Mešovita poljoprivredna proizvodnja DA
0161 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada DA
0162 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja DA
0163 Aktivnosti posle žetve DA
0164 Dorada semena [IZB](#promena)
0170 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti [IZB](#promena) T
0210 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti DA S
0220 Seča drveća DA S-N
0230 Sakupljanje šumskih plodova DA
0240 Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom DA
0311 Morski ribolov [IZB](#promena) S
0312 Slatkovodni ribolov DA S
0321 Morske akvakulture [IZB](#promena)
0322 Slatkovodne akvakulture DA S-N
B RUDARSTVO P F R T U
0510 Eksploatacija kamenog uglja i antracita [IZB](#promena) V
0520 Eksploatacija lignita i mrkog uglja [IZB](#promena) V
0610 Eksploatacija sirove nafte [IZB](#promena) V
0620 Eksploatacija prirodnog gasa [IZB](#promena) V
0710 Eksploatacija ruda gvožđa [IZB](#promena) V
0721 Eksploatacija ruda urana i torijuma [IZB](#promena) V
0729 Eksploatacija ruda ostalih crnih, obojenih, plemenitih i drugih metala [IZB](#promena) V
0811 Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede DA V
0812 Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina DA V
0891 Eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija [IZB](#promena) V
0892 Eksploatacija treseta [IZB](#promena) V
0893 Eksploatacija natrijum-hlorida [IZB](#promena) V
0899 Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala DA V
0910 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa [IZB](#promena) V
0990 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda DA V
C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA P F R T U
1011 Prerada i konzervisanje mesa DA V-S
1012 Prerada i konzervisanje živinskog mesa DA V-S
1013 Proizvodnja mesnih prerađevina DA V-S
1020 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca DA V-S
1031 Prerada i konzervisanje krompira DA V-S
1032 Proizvodnja sokova od voća i povrća DA V-S
1039 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća DA V-S
1041 Proizvodnja ulja i masti DA V-S
1042 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti DA V-S
1051 Prerada mleka i proizvodnja sireva DA V-S
1052 Proizvodnja sladoleda DA V-S
1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda DA S
1062 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda DA S
1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača DA S
1072 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača DA S
1073 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna DA S
1081 Proizvodnja šećera DA S
1082 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda DA S
1083 Prerada čaja i kafe DA S
1084 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani DA S
1085 Proizvodnja gotovih jela DA S
1086 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane DA S
1089 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda DA S
1091 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje DA S
1092 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce DA S
1101 Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića DA S
1102 Proizvodnja vina od grožđa DA S
1103 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina DA S
1104 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića [IZB](#promena) S
1105 Proizvodnja piva DA S
1106 Proizvodnja slada DA S
1107 Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode DA S
1200 Proizvodnja duvanskih proizvoda [IZB](#promena) S
1310 Priprema i predenje tekstilnih vlakana DA V-S
1320 Proizvodnja tkanina DA S
1330 Dovršavanje tekstila DA S
1391 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala DA S
1392 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće DA S
1393 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod DA S
1394 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža DA S
1395 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće DA S
1396 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila DA S
1399 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta DA S
1411 Proizvodnja kožne odeće DA S
1412 Proizvodnja radne odeće DA S
1413 Proizvodnja ostale odeće DA S
1414 Proizvodnja rublja DA S
1419 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora DA S
1420 Proizvodnja proizvoda od krzna DA S
1431 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa DA S
1439 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće DA S
1511 Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna DA V-S
1512 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa DA V-S
1520 Proizvodnja obuće DA S
1610 Rezanje i obrada drveta DA V
1621 Proizvodnja furnira i ploča od drveta DA S
1622 Proizvodnja parketa DA S
1623 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata DA S
1624 Proizvodnja drvne ambalaže DA S
1629 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća DA S
1711 Proizvodnja vlakana celuloze [IZB](#promena) V-S
1712 Proizvodnja papira i kartona DA V-S
1721 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona DA V-S
1722 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu DA V-S
1723 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira DA V-S
1724 Proizvodnja tapeta DA V-S
1729 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona DA V-S
1811 Štampanje novina DA
1812 Ostalo štampanje DA
1813 Usluge pripreme za štampu DA
1814 Knjigovezačke i srodne usluge DA
1820 Umnožavanje snimljenih zapisa DA
1910 Proizvodnja produkata koksovanja DA
1920 Proizvodnja derivata nafte [IZB](#promena)
2011 Proizvodnja industrijskih gasova [IZB](#promena) V
2012 Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata DA V
2013 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija DA V
2014 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija DA V
2015 Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja DA V
2016 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima DA V
2017 Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima [IZB](#promena) V
2020 Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu [IZB](#promena) V
2030 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova DA V
2041 Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje DA V
2042 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata DA V
2051 Proizvodnja eksploziva [IZB](#promena) V
2052 Proizvodnja sredstava za lepljenje DA V
2053 Proizvodnja eteričnih ulja DA V
2059 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda DA V
2060 Proizvodnja veštačkih vlakana IZB V
2110 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda IZB V
2120 Proizvodnja farmaceutskih preparata IZB V
2211 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila DA V
2219 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume DA V
2221 Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike DA V
2222 Proizvodnja ambalaže od plastike DA V
2223 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo DA V
2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike DA V
2311 Proizvodnja ravnog stakla DA V-S
2312 Oblikovanje i obrada ravnog stakla DA V-S
2313 Proizvodnja šupljeg stakla DA V-S
2314 Proizvodnja staklenih vlakana IZB V-S
2319 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode DA V-S
2320 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda DA S
2331 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča DA V-S
2332 Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline DA S-N
2341 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta DA S⁕
2342 Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda IZB S⁕
2343 Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike DA S⁕
2344 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike IZB S⁕
2349 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda DA S⁕
2351 Proizvodnja cementa IZB V
2352 Proizvodnja kreča i gipsa DA V
2361 Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo DA S
2362 Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo DA S
2363 Proizvodnja svežeg betona DA S
2364 Proizvodnja maltera DA S
2365 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima DA S
2369 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa DA S
2370 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena DA S
2391 Proizvodnja brusnih proizvoda DA S
2399 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala DA S
2410 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura IZB V
2420 Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga DA V
2431 Hladno valjanje šipki IZB V
2432 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda IZB V
2433 Hladno oblikovanje profila DA V
2434 Hladno vučenje žice IZB V
2441 Proizvodnja plemenitih metala DA V
2442 Proizvodnja aluminijuma DA V
2443 Proizvodnja olova, cinka i kalaja IZB V
2444 Proizvodnja bakra IZB V
2445 Proizvodnja ostalih obojenih metala DA V
2446 Proizvodnja nuklearnog goriva IZB V
2451 Livenje gvožđa DA V-S
2452 Livenje čelika IZB V-S
2453 Livenje lakih metala DA V
2454 Livenje ostalih obojenih metala DA V
2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija DA S⁕
2512 Proizvodnja metalnih vrata i prozora DA S⁕
2521 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje DA S⁕
2529 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera DA S⁕
2530 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje DA S⁕
2540 Proizvodnja oružja i municije DA S
2550 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha DA V-S
2561 Obrada i prevlačenje metala DA S⁕
2562 Mašinska obrada metala DA S⁕
2571 Proizvodnja sečiva DA S⁕
2572 Proizvodnja brava i okova DA S
2573 Proizvodnja alata DA S
2591 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže DA S⁕
2592 Proizvodnja ambalaže od lakih metala DA S⁕
2593 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga DA S⁕
2594 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda DA S⁕
2599 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda DA S⁕
2611 Proizvodnja elektronskih elemenata DA S
2612 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča DA S
2620 Proizvodnja računara i periferne opreme DA S
2630 Proizvodnja komunikacione opreme DA S
2640 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju DA S
2651 Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata DA S
2652 Proizvodnja satova DA S
2660 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme DA S
2670 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme DA S
2680 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa IZB S
2711 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora DA S
2712 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom DA S
2720 Proizvodnja baterija i akumulatora DA S
2731 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana DA S
2732 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova DA S
2733 Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova IZB S
2740 Proizvodnja opreme za osvetljenje DA S
2751 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo DA S
2752 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo DA S
2790 Proizvodnja ostale električne opreme DA S
2811 Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila DA S
2812 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja DA S
2813 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora DA S
2814 Proizvodnja ostalih slavina i ventila DA S
2815 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata DA S
2821 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika DA S
2822 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje DA S
2823 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme IZB S
2824 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima DA S
2825 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo DA S
2829 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene DA S
2830 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo DA S
2841 Proizvodnja mašina za obradu metala DA S
2849 Proizvodnja ostalih alatnih mašina DA S
2891 Proizvodnja mašina za metalurgiju IZB S
2892 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo DA S
2893 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana DA S
2894 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože DA S
2895 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona DA S
2896 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume DA S
2899 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene DA S
2910 Proizvodnja motornih vozila DA S
2920 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice DA S
2931 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila DA S
2932 Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila DA S
3011 Izgradnja brodova i plovnih objekata DA S
3012 Izrada čamaca za sport i razonodu DA S
3020 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila DA S
3030 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme DA S
3040 Proizvodnja borbenih vojnih vozila IZB S
3091 Proizvodnja motocikala IZB S
3092 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica DA S
3099 Proizvodnja ostale transportne opreme DA S
3101 Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore DA S
3102 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja DA S
3103 Proizvodnja madraca DA S
3109 Proizvodnja ostalog nameštaja DA S
3211 Kovanje novca IZB S
3212 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta DA S
3213 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda DA S
3220 Proizvodnja muzičkih instrumenata DA S
3230 Proizvodnja sportske opreme DA S
3240 Proizvodnja igara i igračaka DA S
3250 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala DA S
3291 Proizvodnja metli i četki, stil Šećeroski IZB S
3299 Proizvodnja ostalih predmeta DA S
3311 Popravka metalnih proizvoda DA [IZB](#promena) S
3312 Popravka mašina DA [IZB](#promena) S
3313 Popravka elektronske i optičke opreme DA [IZB](#promena) S
3314 Popravka električne opreme DA [IZB](#promena) S
3315 Popravka i održavanje brodova i čamaca DA [IZB](#promena) S
3316 Popravka i održavanje letelica i svemir-zeka letelica DA [IZB](#promena) S
3317 Popravka i održavanje druge transportne opreme DA [IZB](#promena) S
3319 Popravka ostale opreme DA [IZB](#promena) S
3320 Montaža industrijskih mašina i opreme DA S
D SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA P F R T U
3511 Proizvodnja električne energije DA V
3512 Prenos električne energije IZB V
3513 Distribucija električne energije IZB V
3514 Trgovina električnom energijom IZB V
3521 Proizvodnja gasa IZB V
3522 Distribucija gasovitih goriva gasovodom IZB V
3523 Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže IZB V
3530 Snabdevanje parom i klimatizacija DA S
E SNABDEVANJE VODOM; UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI P F R T U
3600 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode DA S
3700 Uklanjanje otpadnih voda DA [IZB](#promena) S
3811 Skupljanje otpada koji nije opasan DA [IZB](#promena) S
3812 Skupljanje opasnog otpada DA S
3821 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan DA S
3822 Tretman i odlaganje opasnog otpada IZB S
3831 Demontaža olupina DA S
3832 Ponovna upotreba razvrstanih materijala DA S
3900 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom IZB S
F GRAĐEVINARSTVO P F R T U
4110 Razrada građevinskih projekata UB S
4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada UB S
4211 Izgradnja puteva i autoputeva UB S
4212 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica UB S
4213 Izgradnja mostova i tunela UB S
4221 Izgradnja cevovoda UB S
4222 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova UB S
4291 Izgradnja hidrotehničkih objekata UB S
4299 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina UB S
4311 Rušenje objekata DA [IZB](#promena) S
4312 Pripremna gradilišta DA [IZB](#promena) S
4313 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem DA [IZB](#promena) S
4321 Postavljanje električnih instalacija DA [IZB](#promena) S
4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema DA [IZB](#promena) S
4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu DA [IZB](#promena) S
4331 Malterisanje DA [IZB](#promena) S
4332 Ugradnja stolarije DA [IZB](#promena) S
4333 Postavljanje podnih i zidnih obloga DA [IZB](#promena) S
4334 Bojenje i zastakljivanje DA [IZB](#promena) S
4339 Ostali završni radovi DA [IZB](#promena) S
4391 Krovni radovi DA [IZB](#promena) S
4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi DA [IZB](#promena) S
G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA P F R T U
4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima NE N
4519 Trgovina ostalim motornim vozilima NE N
4520 Održavanje i popravka motornih vozila UB Fp⁕ N
4531 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila NE N
4532 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila NE N
4540 Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala NE N
4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda UB N
4612 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija NE N
4613 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala UB N
4614 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona UB N
4615 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe UB N
4616 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože UB N
4617 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana UB N
4618 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda UB N
4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda UB N
4621 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje NE N
4622 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama NE N
4623 Trgovina na veliko životinjama NE N
4624 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom NE N
4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem NE N
4632 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa NE N
4633 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima NE N
4634 Trgovina na veliko pićima NE N
4635 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima NE N
4636 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima NE N
4637 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima NE N
4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce NE N
4639 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom NE N
4641 Trgovina na veliko tekstilom NE N
4642 Trgovina na veliko odećom i obućom NE N
4643 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo NE N
4644 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje NE N
4645 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima NE N
4646 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima NE N
4647 Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje NE N
4648 Trgovina na veliko satovima i nakitom NE N
4649 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo NE N
4651 Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima NE N
4652 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom NE N
4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom NE N
4662 Trgovina na veliko alatnim mašinama NE N
4663 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama NE N
4664 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje NE N
4665 Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem NE N
4666 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom NE N
4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom NE N
4671 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima NE N
4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama NE N
4673 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom NE N
4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje NE N
4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima NE N
4676 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima NE N
4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima NE N
4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko NE N
4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom NE N
4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama NE N
4721 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama NE N
4722 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama NE N
4723 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama NE N
4724 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama NE N
4725 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama NE N
4726 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama NE N
4729 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama NE N
4730 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama NE N
4741 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama NE N
4742 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama NE N
4743 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama NE N
4751 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama NE N
4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama NE N
4753 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama NE N
4754 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama NE N
4759 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama NE N
4761 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama NE N
4762 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama NE N
4763 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama NE N
4764 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama NE N
4765 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama NE N
4771 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama NE N
4772 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama NE N
4773 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama NE N
4774 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama NE N
4775 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama NE N
4776 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama NE N
4777 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama NE N
4778 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama NE N
4779 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama NE N
4781 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama DA N
4782 Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama DA N
4789 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama DA N
4791 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta IZB [IZB](#promena) N
4799 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca DA [IZB](#promena) N
H SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE P F R T U
4910 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni IZB [IZB](#promena) N
4920 Železnički prevoz tereta DA [IZB](#promena) N
4931 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika DA Fo N
4932 Taksi prevoz DA Fo T N
4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju DA [IZB](#promena) N
4941 Drumski prevoz tereta DA [IZB](#promena) S
4942 Usluge preseljenja DA [IZB](#promena) S
4950 Cevovodni transport IZB N
5010 Pomorski i priobalni prevoz putnika IZB T N
5020 Pomorski i priobalni prevoz tereta IZB N
5030 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima DA [IZB](#promena) T N
5040 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima DA [IZB](#promena) N
5110 Vazdušni prevoz putnika DA [IZB](#promena) N
5121 Vazdušni prevoz tereta NE [IZB](#promena) N
5122 Vasionski saobraćaj IZB N
5210 Skladištenje DA N
5221 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju DA Fo N
5222 Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju DA T N
5223 Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju IZB N
5224 Manipulacija teretom DA N
5229 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju DA N
5310 Poštanske aktivnosti javnog servisa IZB Fo N
5320 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa DA [IZB](#promena) N
I USLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE P F R T U
5510 Hoteli i sličan smeštaj NE T N
5520 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak UB T N
5530 Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice NE T N
5590 Ostali smeštaj UB Fo⁕ T N
5610 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta UB T N
5621 Ketering UB T N
5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane UB N
5630 Usluge pripremanja i posluživanja pića UB T N
J INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE P F R T U
5811 Izdavanje knjiga DA N
5812 Izdavanje imenika i adresara IZB N
5813 Izdavanje novina DA N
5814 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja DA N
5819 Ostala izdavačka delatnost DA N
5821 Izdavanje računarskih igara DA N
5829 Izdavanje ostalih softvera DA N
5911 Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa DA N
5912 Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa DA N
5913 Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa DA N
5914 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela DA [IZB](#promena) N
5920 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike DA N
6010 Emitovanje radio-programa DA N
6020 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa DA N
6110 Kablovske telekomunikacije DA Fo N
6120 Bežične telekomunikacije DA Fo N
6130 Satelitske telekomunikacije DA Fo N
6190 Ostale telekomunikacione delatnosti DA Fo N
6201 Računarsko programiranje DA N
6202 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije DA N
6203 Upravljanje računarskom opremom DA N
6209 Ostale usluge informacione tehnologije DA N
6311 Obrada podataka, hosting i sl. DA N
6312 Veb portali DA N
6391 Delatnosti novinskih agencija DA N
6399 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute DA N
K FINANSIJSKE DELATNOSTI I DELATNOST OSIGURANJA P F R T U
6411 Centralna banka NE Fo N
6419 Ostalo monetarno posredovanje NE Fo N
6420 Delatnost holding kompanija NE Fo N
6430 Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti NE Fo N
6491 Finansijski lizing NE Fo N
6492 Ostale usluge kreditiranja NE Fo N
6499 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova NE Fo N
6511 Životno osiguranje NE Fo N
6512 Neživotno osiguranje NE Fo N
6520 Reosiguranje NE Fo N
6530 Penzijski fondovi NE Fo N
6611 Finansijske i robne berze NE Fo N
6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom NE Fo N
6619 Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova NE Fo N
6621 Obrada odštetnih zahteva i procenjivanje rizika i šteta NE Fo N
6622 Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju UB Fo N
6629 Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima UB Fo N
6630 Upravljanje fondovima NE Fo N
L POSLOVANJE NEKRETNINAMA P F R T U
6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina NE N
6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima NE N
6831 Delatnost agencija za nekretnine NE N
6832 Upravljanje nekretninama za naknadu NE N
N STRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI P F R T U
6910 Pravni poslovi DA Fo N
6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje UB N
7010 Upravljanje ekonomskim subjektom DA N
7021 Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću DA N
7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem DA N
7111 Arhitektonska delatnost DA N
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje DA N
7120 Tehničko ispitivanje i analize DA N
7211 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji IZB N
7219 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama DA N
7220 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama DA N
7311 Delatnost reklamnih agencija NE N
7312 Medijsko predstavljanje NE N
7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja NE N
7410 Specijalizovane dizajnerske delatnosti DA N
7420 Fotografske usluge DA [IZB](#promena) N
7430 Prevođenje i usluge tumača DA N
7490 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti DA N
7500 Veterinarska delatnost DA Fs N
N ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DELATNOSTI P F R T U
7711 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila DA T N
7712 Iznajmljivanje i lizing kamiona DA N
7721 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport DA N
7722 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova DA N
7729 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu DA N
7731 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme DA N
7732 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo DA N
7733 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare) DA N
7734 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport IZB N
7735 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport IZB N
7739 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara DA N
7740 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava IZB N
7810 Delatnost agencija za zapošljavanje DA N
7820 Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje IZB N
7830 Ostalo ustupanje ljudskih resursa DA N
7911 Delatnost putničkih agencija DA T N
7912 Delatnost tur-operatora DA T N
7990 Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima DA N
8010 Delatnost privatnog obezbeđenja DA N
8020 Usluge sistema obezbeđenja DA N
8030 Istražne delatnosti DA N
8110 Usluge održavanja objekata DA [IZB](#promena) N
8121 Usluge redovnog čišćenja zgrada DA [IZB](#promena) N
8122 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme DA [IZB](#promena) N
8129 Usluge ostalog čišćenja DA [IZB](#promena) N
8130 Usluge uređenja i održavanja okoline DA [IZB](#promena) N
8211 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge DA N
8219 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška DA N
8220 Delatnost pozivnih centara DA N
8230 Organizovanje sastanaka i sajmova DA N
8291 Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa IZB N
8292 Usluge pakovanja DA N
8299 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju DA N
O DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE P F R T U
8411 Delatnost državnih organa IZB N
8412 Uređivanje delatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja IZB N
8413 Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije IZB N
8421 Spoljni poslovi IZB N
8422 Poslovi odbrane IZB N
8423 Sudske i pravosudne delatnosti IZB N
8424 Obezbeđivanje javnog reda i bezbednosti IZB N
8425 Delatnost vatrogasnih jedinica IZB N
8430 Obavezno socijalno osiguranje IZB Fo N
P OBRAZOVANJE P F R T U
8510 Predškolsko obrazovanje IZB Fo N
8520 Osnovno obrazovanje IZB Fo N
8531 Srednje opšte obrazovanje IZB Fo N
8532 Srednje stručno obrazovanje IZB Fo N
8541 Obrazovanje posle srednjeg koje nije visoko IZB Fo N
8542 Visoko obrazovanje IZB Fo N
8551 Sportsko i rekreativno obrazovanje DA [IZB](#promena) N
8552 Umetničko obrazovanje DA [IZB](#promena) N
8553 Delatnost škola za vozače IZB [IZB](#promena) N
8559 Ostalo obrazovanje DA [IZB](#promena) N
8560 Pomoćne obrazovne delatnosti DA Fo N
8610 Delatnost bolnica IZB Fo N
8621 Opšta medicinska praksa DA Fo N
8622 Specijalistička medicinska praksa DA Fo N
8623 Stomatološka praksa DA Fo N
8690 Ostala zdravstvena zaštita DA Fo N
8710 Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom DA Fo N
8720 Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti IZB Fo N
8730 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama IZB Fo N
8790 Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem IZB Fo N
8810 Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama DA Fo N
8891 Delatnost dnevne brige o deci IZB Fo N
8899 Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja DA Fo N
R UMETNOST; ZABAVA I REKREACIJA P F R T U
9001 Izvođačka umetnost DA [IZB](#promena) N
9002 Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti DA [IZB](#promena) N
9003 Umetničko stvaralaštvo DA [IZB](#promena) N
9004 Rad umetničkih ustanova DA [IZB](#promena) N
9101 Delatnosti biblioteka i arhiva IZB [IZB](#promena) N
9102 Delatnost muzeja galerija i zbirki DA [IZB](#promena) N
9103 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika DA [IZB](#promena) N
9104 Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti DA [IZB](#promena) N
9200 Kockanje i klađenje IZB [IZB](#promena) N
9311 Delatnost sportskih objekata DA [IZB](#promena) N
9312 Delatnost sportskih klubova IZB [IZB](#promena) N
9313 Delatnost fitnes klubova DA [IZB](#promena) N
9319 Ostale sportske delatnosti DA [IZB](#promena) N
9321 Delatnost zabavnih i tematskih parkova DA [IZB](#promena) N
9329 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti DA [IZB](#promena) T N
S OSTALE USLUŽNE DELATNOSTI P F R T U
9411 Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca IZB N
9412 Delatnosti strukovnih udruženja IZB N
9420 Delatnost sindikata IZB N
9491 Delatnost verskih organizacija IZB Fo N
9492 Delatnost političkih organizacija IZB N
9499 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja IZB N
9511 Popravka računara i periferne opreme DA [IZB](#promena) N
9512 Popravka komunikacione opreme DA [IZB](#promena) N
9521 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu DA [IZB](#promena) N
9522 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme DA [IZB](#promena) N
9523 Popravka obuće i predmeta od kože DA [IZB](#promena) N
9524 Održavanje i popravka nameštaja DA [IZB](#promena) N
9525 Popravka satova i nakita DA [IZB](#promena) N
9529 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo DA [IZB](#promena) N
9601 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda DA [IZB](#promena) N
9602 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona DA [IZB](#promena) N
9603 Pogrebne i srodne delatnosti DA [IZB](#promena) N
9604 Delatnost nege i održavanja tela DA N
9609 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti DA [IZB](#promena) N
T DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE P F R T U
9700 Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu DA N
9810 Delatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe IZB N
9820 Delatnost domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sopstvene potrebe [IZB](#promena) N
U DELATNOST EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TELA P F R T U
9900 Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela [IZB](#promena) N

Tabela godišnjeg iznosa (u RSD) - po veličini i nivou uticaja

veliko srednje malo mikro
V - veliki 2.000.000 500.000 200.000 20.000
S - srednji 1.000.000 250.000 100.000 10.000
N - niski 500.000 125.000 50.000 5.000

Odrednica - limit za određene - navedene delatnosti:

šifra uticaj će biti ukoliko se prekorači uslov
0142 veliki kapaciteta 200 mesta za goveda i više
0146 veliki preko 2000 mesta za proizvodnju svinja (preko 30 kg težine) - preko 750 mesta za krmače
0146 srednji kapaciteta od 1.000 do 2.000 mesta za svinje od 450 do 750 mesta za krmače
0147 veliki preko 85.000 mesta za proizvodnju brojlera - preko 40.000 mesta za živinu u uzgoju i eksploataciji
0149 srednji životinja sa plemenitim krznom kapaciteta 1.000 mesta za životinje sa plemenitim krznom
0220 srednji područje na kome se prostire je veće od 10 ha i više
0322 srednji za salmonide godišnje proizvodnje 10 t i više - za ciprinide površine 5 ha i veće
1011 veliki u klanicama kapaciteta većih od 50 t mesa na dan
1012 veliki u klanicama kapaciteta većih od 50 t mesa na dan
1013 veliki u klanicama kapaciteta većih od 50 t mesa na dan
1020 veliki sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 75 t na dan
1031 veliki sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 300 t na dan (prosečna tromesečna vrednost)
1032 veliki sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 300 t na dan (prosečna tromesečna vrednost)
1039 veliki sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 300 t na dan (prosečna tromesečna vrednost)
1041 veliki sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 300 t na dan
1042 veliki sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 300 t na dan
1051 veliki sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 200 t na dan (prosečna tromesečna vrednost)
1052 veliki sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 200 t na dan (prosečna tromesečna vrednost)
1310 veliki čiji proizvodni kapacitet prelazi 10 t na dan
1511 veliki proizvodnog kapaciteta iznad 12 t finalnih proizvoda na dan
1512 veliki proizvodnog kapaciteta iznad 12 t finalnih proizvoda na dan
1711 veliki sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t na dan
1712 veliki sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t na dan
1721 veliki sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t na dan
1722 veliki sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t na dan sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t na dan
1723 veliki sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t na dan
1724 veliki sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t na dan
1729 veliki sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t na dan
2311 veliki kapaciteta od 20 t na dan
2312 veliki kapaciteta od 20 t na dan
2313 veliki kapaciteta od 20 t na dan
2314 veliki kapaciteta od 20 t na dan
2319 veliki kapaciteta od 20 t na dan
2331 veliki Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 75 t dnevno, i/ili sa kapacitetom peći koji prelazi 4 m3 sa gustinom punjenja po peći koja prelazi 300 kg/m3
2332 srednji Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 75 t dnevno, i/ili sa kapacitetom peći koji prelazi 4 m3 sa gustinom punjenja po peći koja prelazi 300 kg/m3
2451 veliki kapaciteta preko 20 t na dan
2452 veliki kapaciteta preko 20 t na dan
2550 veliki kovačnice sa automatskim čekićima čija energija prelazi 50 kj po jednom čekiću, kod kojih upotrebljena toplotna snaga prelazi 20 megavata

Šifre koje se nalaze u više nivoa uticaja, a bez načina za razlikovanje nivoa - mogu se smatrati greškom u tekstu Uredbe, i treba sačekati objavu ispravljenog teksta Uredbe:

 • 2341
 • 2342
 • 2343
 • 2344
 • 2349
 • 2511
 • 2512
 • 2521
 • 2529
 • 2530
 • 2561
 • 2562
 • 2571
 • 2591
 • 2592
 • 2593
 • 2594
 • 2599

Spisak, nažalost, izgleda da nije konačan.

Tokom 2019te je Uredbom izmenjeno koje šifre delatnosti mogu da budu paušalno oporezovane; ureba se nalazi na sledećem linku (na sajtu Paragrafa)

Tabela paušalnih grupa - po opisu:

prva grupa ( 25% - polazna osnovica za obračun paušala)

 • nosači,
 • čistači obuće,
 • sakupljanje lekovitog bilja, šumskih plodova i slično,
 • prodaja pečenih, kuvanih i na drugi način pripremljenih poljoprivrednih i drugih proizvoda na ulici i drugim slobodnim prostorima, u sportskim, bioskopskim i drugim dvoranama i prostorijama i druge srodne delatnosti koje se obavljaju bez stalnog poslovnog mesta,
 • štopovanje tkanina,
 • presvlačenje dugmadi,
 • popravka kišobrana,
 • popravka ortopedskih pomagala,
 • popravka naliv pera i patent olovki,
 • herihteri,
 • drvo - modelari,
 • duboresci,
 • popravka muzičkih instrumenata,
 • plisiranje,
 • oštrači,
 • bačvari,
 • jorgandžije,
 • kolari,
 • potkivači,
 • vunovlačari,
 • rukavičari,
 • opančari,
 • četkari,
 • papudžije,
 • bombondžije,
 • domaća radinost,
 • stari zanati,
 • verski službenici

druga grupa ( 50% - polazna osnovica za obračun paušala)

 • frizeri isključivo za muškarce,
 • časovničari,
 • optičari,
 • fotokopiranje,
 • obućari,
 • krojači,
 • prerađivači sekundarnih sirovina,
 • bravari, firmopisci,
 • pečatoresci,
 • uzgajivači cveća,
 • iskorišćavanje zemljišta u nepoljoprivredne svrhe,
 • delatnost ribolova,
 • inkubatorska proizvodnja živine,
 • povremeno obavljanje poslova poljoprivrednim mašinama drugim licima,
 • izvođači muzičkih i drugih programa koji nemaju status estradnih umetnika

treća grupa ( 75% - polazna osnovica za obračun paušala)

 • moleri,
 • tapetari,
 • frizeri za žene,
 • frizeri za žene i muškarce,
 • TV i elektro - mehaničari,
 • precizni mehaničari,
 • električari,
 • vodoinstalateri,
 • podučavanje umetničkim i sportskim veštinama (muzika, balet, slikanje, pevanje, sport i drugo),
 • grafička delatnost,
 • pranje i peglanje rublja,
 • hemijsko čišćenje i bojenje,
 • pedikirsko - manikirske i kozmetičarske usluge,
 • fotografi sa stalnim poslovnim mestom,
 • video klubovi,
 • voskari,
 • trgovinska delatnost koja se obavlja izvan poslovnih prostorija (na tezgama i sličnim objektima koji se koriste na pijacama, ulicama, trgovima i drugim javnim površinama),
 • astrolozi,
 • agencije za posredovanje kod sklapanja braka,
 • delatnost čišćenja stanova, stambenih zgrada i poslovnih prostorija,
 • delatnost pružanja pomoći starim i iznemoglim licima

četvrta grupa ( 140% - polazna osnovica za obračun paušala)

 • zlatari,
 • kamenoresci,
 • plastičari,
 • metalostrugari,
 • pekari,
 • proizvođači testenina,
 • poslastičari,
 • građevinska delatnost i druge slične delatnosti,
 • uslužno rezanje građe,
 • stolari,
 • stakloresci,
 • radnje za zabavne igre,
 • modni krojači,
 • trgovinska i ugostiteljska delatnost koja se obavlja u kiosku ili prikolici i sličnom montažnom ili pokretnom objektu

peta grupa ( 120% - polazna osnovica za obračun paušala)

 • lekari,
 • stomatolozi,
 • apotekari,
 • veterinari,
 • profesori,
 • prevodioci,
 • tumači,
 • inženjeri,
 • arhitekte,
 • fizioterapeuti,
 • zubni tehničari,
 • advokati i druge slične profesionalne delatnosti

šesta grupa

 • brisana ("Sl. glasnik RS", br. 119/13)

sedma grupa (polazna osnovica za obračun paušala - ispod)

 • autotaksi, (35%)
 • prevoz putnika kombi vozilom i minibusom, (55%)
 • šlep služba, (65%)
 • prevoz posmrtnih ostataka, (125%)
 • prevoz putnika autobusom, (165%)
 • prevoz stvari i robe kamionom i druge autoprevozničke delatnosti (55% - 130%)

  bliža pojašnjenja:

 • šifra delatnosti 4520 je IZBAČENA iz paušala, tako da je ispravno što u Uredbi navode oslobođenje od obaveze fiskalne kase za paušalce u ovoj šifri - ali u realnosti niko pod ovom delatnošću ne može da bude paušalac. Uredbom koja je stupila na snagu 1.1.2020. je ta situacija ispravljena.
 • šifra delatnosti 5590 je u Uredbi o oslobađanju obaveze fiskalne kase navedena samo za slučaj izdavanja smeštaja đacima i studentima; svi ostali smeštaji - moraju imati fiskalnu (hotel, motel, radnički smeštaj...).
 • zahtev za paušal se predaje Poreskoj Upravi, zahtev u suštini mora imati naveden razlog zbog koga bi privredniku bilo otežano poslovanje ukoliko bi vodio knjige (dakle, "paušal" je oslobođenje od vođenja većine poslovnih knjiga), ali imajte u vidu da Poreska može takav zahtev i da odbije. Po novoj proceduri APR, zahtev za paušal je moguće jednostavno ”štiklirati” u Registracionoj prijavi APR, a Rešenje Poreske tada stiže u ”e-sanduče” na sajtu E-porezi (PURS). Po najnovijem, prelazak na ”paušal” je moguće zatražiti najkasnije do 03. Novembra - za narednu poslovnu godinu.
 • svaka šifra delatnosti koja isporuku dobara, roba ili usluga može voditi i naplaćivati putem "interneta", može u suštini tražiti od Poreske Uprave oslobođenje od obaveze fiskalne kase; uslov je da kompletnu isporuku i naplatu vrši kurirska služba, registrovana za delatnost iz grupe 53; tada naručilac usluge ili dobara fiskalni račun ustvari dobija od kurirske službe. Uslov je i da se registruje "ogranak" koji se bavi veleprodajom i koji nema registrovanu fiskalnu kasu. Mišljenjem Ministarstva 430-00-00021/2012-04 od 25.01.2013. se navedenoj delatnosti odobrava da se bavi uvozom, ali samo u obimu koji će se prodavati putem interneta; Mišljenjem 430-00-00447/2011-04 od 02.06.2011. se navodi da isporuka dobara mora ići putem ”brze pošte koja ima šifru delatnosti iz grupe 53”; Mišljenjem 413-00-00270/2009-04 od 15.03.2010. se navodi da ”uplata mora biti bezgotovinska, poštom ili kurirskom službom” putem otkupa; Mišljenjem 430-00-00290/2011-04 od 03.06.2011. se navodi da ukoliko se roba isporuči kurirskom službom ali dopunski rad vezan za robu (dorada, montaža, obuka) se obavlja kod kupca na lokaciji, da se tada šifra 47.91 (ili 4791) ipak mora evidentirati putem fiskalne kase; Mišljenjem 430-00-00005/2013-04 od 10.12.2014. se specifično zabranjuje prodaja delova za motorna vozila, šifra 45.32 (ili 4532) - čak i putem kurirske službe - a bez evidentiranja putem fiskalne kase; sva tumačenja ukazuju na obavezu isporuke robe putem kurirske službe, i obavezu bezgotovinske uplate daljinskim putem - da bi se delatnost 47.91 (ili 4791) oslobodila obaveze evidentiranja prometa putem fiskalne kase. Obavezno je i da pomenuta šifra delatnosti bude osnovna, za DOO uvedena u Osnivački akt.
 • šifre delatnosti obuhvaćene Zakonom o turizmu potpadaju i pod ingerenciju turističke inspekcije.
 • link ka zvaničnom Šifrarniku delatnosti (na sajtu RZS - pdf)
 • uredba o oslobađanju obaveze fiskalne kase (na sajtu PURS - html)
 • uredba o kriterijumima za paušalno oporezivanje (na sajtu PURS - html) - stara uredba je NESTALA sa sajta Poreske;
 • NOVA uredba o kriterijumima za paušalno oporezivanje (link ka Paragraf sajtu)
 • Zakon o turizmu, za delatnosti koje potpadaju (link ka Paragraf sajtu)
 • Poreski Informator, jun 2018, u kome su popisane delatnosti koje NE MOGU paušal (na sajtu PURS - pdf)
 • Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada