Šifre delatnosti

legenda:

 • P - moguće je predati zahtev za paušalno oporezivanje (u pripremi)
 • Fo - oslobođena obaveze fiskalne kase
 • Fs - oslobođena obaveze fiskalne kase u pojedinim slučajevima
 • Fp - oslobođena fiskalne kase isključivo za paušalce
 • R - delatnost je regulisana, i zahteva posebnu dozvolu (u pripremi)
 • T - delatnost potpada pod Zakon o turizmu

(molimo pročitati objašnjenje na kraju dokumenta)

šifra naziv/sekcija P F R T
A POLjOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
112 Gajenje pirinča
113 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
114 Gajenje šećerne trske
115 Gajenje duvana
116 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana
119 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
121 Gajenje grožđa
122 Gajenje tropskog i suptropskog voća
123 Gajenje agruma
124 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
125 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
126 Gajenje uljnih plodova
127 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
128 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja
129 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
130 Gajenje sadnog materijala
141 Uzgoj muznih krava
142 Uzgoj drugih goveda i bivola
143 Uzgoj konja i drugih kopitara
144 Uzgoj kamila i lama
145 Uzgoj ovaca i koza
146 Uzgoj svinja
147 Uzgoj živine
149 Uzgoj ostalih životinja
150 Mešovita poljoprivredna proizvodnja
161 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
162 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja
163 Aktivnosti posle žetve
164 Dorada semena
170 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti T
210 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
220 Seča drveća
230 Sakupljanje šumskih plodova
240 Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom
311 Morski ribolov
312 Slatkovodni ribolov
321 Morske akvakulture
322 Slatkovodne akvakulture
B RUDARSTVO
510 Eksploatacija kamenog uglja i antracita
520 Eksploatacija lignita i mrkog uglja
610 Eksploatacija sirove nafte
620 Eksploatacija prirodnog gasa
710 Eksploatacija ruda gvožđa
721 Eksploatacija ruda urana i torijuma
729 Eksploatacija ruda ostalih crnih, obojenih, plemenitih i drugih metala
811 Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede
812 Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina
891 Eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija
892 Eksploatacija treseta
893 Eksploatacija natrijum-hlorida
899 Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala
910 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa
990 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda
C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
1011 Prerada i konzervisanje mesa
1012 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
1013 Proizvodnja mesnih prerađevina
1020 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
1031 Prerada i konzervisanje krompira
1032 Proizvodnja sokova od voća i povrća
1039 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
1041 Proizvodnja ulja i masti
1042 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
1051 Prerada mleka i proizvodnja sireva
1052 Proizvodnja sladoleda
1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda
1062 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda
1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
1072 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
1073 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
1081 Proizvodnja šećera
1082 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
1083 Prerada čaja i kafe
1084 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
1085 Proizvodnja gotovih jela
1086 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
1089 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
1091 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
1092 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
1101 Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića
1102 Proizvodnja vina od grožđa
1103 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
1104 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića
1105 Proizvodnja piva
1106 Proizvodnja slada
1107 Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
1200 Proizvodnja duvanskih proizvoda
1310 Priprema i predenje tekstilnih vlakana
1320 Proizvodnja tkanina
1330 Dovršavanje tekstila
1391 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
1392 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće
1393 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
1394 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
1395 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće
1396 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila
1399 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
1411 Proizvodnja kožne odeće
1412 Proizvodnja radne odeće
1413 Proizvodnja ostale odeće
1414 Proizvodnja rublja
1419 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora
1420 Proizvodnja proizvoda od krzna
1431 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
1439 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće
1511 Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna
1512 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa
1520 Proizvodnja obuće
1610 Rezanje i obrada drveta
1621 Proizvodnja furnira i ploča od drveta
1622 Proizvodnja parketa
1623 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
1624 Proizvodnja drvne ambalaže
1629 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
1711 Proizvodnja vlakana celuloze
1712 Proizvodnja papira i kartona
1721 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
1722 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
1723 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
1724 Proizvodnja tapeta
1729 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
1811 Štampanje novina
1812 Ostalo štampanje
1813 Usluge pripreme za štampu
1814 Knjigovezačke i srodne usluge
1820 Umnožavanje snimljenih zapisa
1910 Proizvodnja produkata koksovanja
1920 Proizvodnja derivata nafte
2011 Proizvodnja industrijskih gasova
2012 Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata
2013 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
2014 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
2015 Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja
2016 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
2017 Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima
2020 Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
2030 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
2041 Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje
2042 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
2051 Proizvodnja eksploziva
2052 Proizvodnja sredstava za lepljenje
2053 Proizvodnja eteričnih ulja
2059 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
2060 Proizvodnja veštačkih vlakana
2110 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
2120 Proizvodnja farmaceutskih preparata
2211 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
2219 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
2221 Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike
2222 Proizvodnja ambalaže od plastike
2223 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
2311 Proizvodnja ravnog stakla
2312 Oblikovanje i obrada ravnog stakla
2313 Proizvodnja šupljeg stakla
2314 Proizvodnja staklenih vlakana
2319 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode
2320 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
2331 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
2332 Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline
2341 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta
2342 Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda
2343 Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike
2344 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
2349 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
2351 Proizvodnja cementa
2352 Proizvodnja kreča i gipsa
2361 Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo
2362 Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo
2363 Proizvodnja svežeg betona
2364 Proizvodnja maltera
2365 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
2369 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
2370 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
2391 Proizvodnja brusnih proizvoda
2399 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
2410 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
2420 Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga
2431 Hladno valjanje šipki
2432 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda
2433 Hladno oblikovanje profila
2434 Hladno vučenje žice
2441 Proizvodnja plemenitih metala
2442 Proizvodnja aluminijuma
2443 Proizvodnja olova, cinka i kalaja
2444 Proizvodnja bakra
2445 Proizvodnja ostalih obojenih metala
2446 Proizvodnja nuklearnog goriva
245 Livenje metala
2451 Livenje gvožđa
2452 Livenje čelika
2453 Livenje lakih metala
2454 Livenje ostalih obojenih metala
2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
2512 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
2521 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje
2529 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
2530 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje
2540 Proizvodnja oružja i municije
2550 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
2561 Obrada i prevlačenje metala
2562 Mašinska obrada metala
2571 Proizvodnja sečiva
2572 Proizvodnja brava i okova
2573 Proizvodnja alata
2591 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
2592 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
2593 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
2594 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda
2599 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
2611 Proizvodnja elektronskih elemenata
2612 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča
2620 Proizvodnja računara i periferne opreme
2630 Proizvodnja komunikacione opreme
2640 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
2651 Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata
2652 Proizvodnja satova
2660 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
2670 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
2680 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
2711 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
2712 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom
2720 Proizvodnja baterija i akumulatora
2731 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
2732 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova
2733 Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova
2740 Proizvodnja opreme za osvetljenje
2751 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
2752 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
2790 Proizvodnja ostale električne opreme
281 Proizvodnja mašina opšte namene
2811 Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila
2812 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
2813 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
2814 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
2815 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
2821 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
2822 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
2823 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme
2824 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
2825 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo
2829 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene
2830 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
2841 Proizvodnja mašina za obradu metala
2849 Proizvodnja ostalih alatnih mašina
2891 Proizvodnja mašina za metalurgiju
2892 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
2893 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana
2894 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože
2895 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona
2896 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume
2899 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene
2910 Proizvodnja motornih vozila
2920 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
2931 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila
2932 Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila
3011 Izgradnja brodova i plovnih objekata
3012 Izrada čamaca za sport i razonodu
3020 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
3030 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme
3040 Proizvodnja borbenih vojnih vozila
3091 Proizvodnja motocikala
3092 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
3099 Proizvodnja ostale transportne opreme
3101 Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore
3102 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja
3103 Proizvodnja madraca
3109 Proizvodnja ostalog nameštaja
3211 Kovanje novca
3212 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta
3213 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda
3220 Proizvodnja muzičkih instrumenata
3230 Proizvodnja sportske opreme
3240 Proizvodnja igara i igračaka
3250 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
3291 Proizvodnja metli i četki, stil Šećeroski
3299 Proizvodnja ostalih predmeta
3311 Popravka metalnih proizvoda Fp
3312 Popravka mašina Fp
3313 Popravka elektronske i optičke opreme Fp
3314 Popravka električne opreme Fp
3315 Popravka i održavanje brodova i čamaca Fp
3316 Popravka i održavanje letelica i svemir-zeka letelica Fp
3317 Popravka i održavanje druge transportne opreme Fp
3319 Popravka ostale opreme Fp
332 Montaža industrijskih mašina i opreme
3320 Montaža industrijskih mašina i opreme
D SNABDEVANjE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
3511 Proizvodnja električne energije
3512 Prenos električne energije
3513 Distribucija električne energije
3514 Trgovina električnom energijom
3521 Proizvodnja gasa
3522 Distribucija gasovitih goriva gasovodom
3523 Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže
3530 Snabdevanje parom i klimatizacija
E SNABDEVANjE VODOM; UPRAVLjANjE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANjE PROCESA UKLANjANjA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI
3600 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
3700 Uklanjanje otpadnih voda Fp
3811 Skupljanje otpada koji nije opasan Fp
3812 Skupljanje opasnog otpada
3821 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
3822 Tretman i odlaganje opasnog otpada
3831 Demontaža olupina
3832 Ponovna upotreba razvrstanih materijala
3900 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom
F GRAĐEVINARSTVO
4110 Razrada građevinskih projekata
4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
4211 Izgradnja puteva i autoputeva
4212 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica
4213 Izgradnja mostova i tunela
4221 Izgradnja cevovoda
4222 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
4291 Izgradnja hidrotehničkih objekata
4299 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
4311 Rušenje objekata Fp
4312 Pripremna gradilišta Fp
4313 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem Fp
4321 Postavljanje električnih instalacija Fp
4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema Fp
4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu Fp
4331 Malterisanje Fp
4332 Ugradnja stolarije Fp
4333 Postavljanje podnih i zidnih obloga Fp
4334 Bojenje i zastakljivanje Fp
4339 Ostali završni radovi Fp
4391 Krovni radovi Fp
4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi Fp
G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
4519 Trgovina ostalim motornim vozilima
4520 Održavanje i popravka motornih vozila Fp
4531 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
4532 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
4540 Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
4612 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
4613 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
4614 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
4615 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
4616 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože
4617 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
4618 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
4621 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
4622 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama
4623 Trgovina na veliko životinjama
4624 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem
4632 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
4633 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
4634 Trgovina na veliko pićima
4635 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
4636 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
4637 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
4639 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
4641 Trgovina na veliko tekstilom
4642 Trgovina na veliko odećom i obućom
4643 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
4644 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
4645 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
4646 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
4647 Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje
4648 Trgovina na veliko satovima i nakitom
4649 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
4651 Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
4652 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
4662 Trgovina na veliko alatnim mašinama
4663 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
4664 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
4665 Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem
4666 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
4671 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
4673 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
4676 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko
4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
4721 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
4722 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
4723 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
4724 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
4725 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
4726 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
4729 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
4730 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
4741 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
4742 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
4743 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
4751 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
4753 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
4754 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
4759 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
4761 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
4762 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
4763 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
4764 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
4765 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
4771 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
4772 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
4773 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
4774 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama
4775 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
4776 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
4777 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
4778 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
4779 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
4781 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
4782 Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama
4789 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
4791 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta Fo
4799 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca Fs
H SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENjE
4910 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni Fo
4920 Železnički prevoz tereta Fo
4931 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika Fo
4932 Taksi prevoz Fo T
4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju Fo
4941 Drumski prevoz tereta Fo
4942 Usluge preseljenja Fo
4950 Cevovodni transport
5010 Pomorski i priobalni prevoz putnika T
5020 Pomorski i priobalni prevoz tereta
5030 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima Fo T
5040 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima Fo
5110 Vazdušni prevoz putnika Fo
5121 Vazdušni prevoz tereta Fo
5122 Vasionski saobraćaj
5210 Skladištenje
5221 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju Fo
5222 Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju T
5223 Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju
5224 Manipulacija teretom
5229 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
5310 Poštanske aktivnosti javnog servisa Fo
5320 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa Fo
I USLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE
5510 Hoteli i sličan smeštaj T
5520 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak T
5530 Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice T
5590 Ostali smeštaj Fo T
5610 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta T
5621 Ketering T
5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
5630 Usluge pripremanja i posluživanja pića T
J INFORMISANjE I KOMUNIKACIJE
5811 Izdavanje knjiga
5812 Izdavanje imenika i adresara
5813 Izdavanje novina
5814 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
5819 Ostala izdavačka delatnost
5821 Izdavanje računarskih igara
5829 Izdavanje ostalih softvera
591 Kinematografska i televizijska produkcija
5911 Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
5912 Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa
5913 Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa
5914 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela Fo
5920 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
6010 Emitovanje radio-programa
6020 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
6110 Kablovske telekomunikacije Fo
6120 Bežične telekomunikacije Fo
6130 Satelitske telekomunikacije Fo
6190 Ostale telekomunikacione delatnosti Fo
6201 Računarsko programiranje
6202 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
6203 Upravljanje računarskom opremom
6209 Ostale usluge informacione tehnologije
6311 Obrada podataka, hosting i sl.
6312 Veb portali
6391 Delatnosti novinskih agencija
6399 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute
K FINANSIJSKE DELATNOSTI I DELATNOST OSIGURANjA
6411 Centralna banka Fo
6419 Ostalo monetarno posredovanje Fo
6420 Delatnost holding kompanija Fo
6430 Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti Fo
6491 Finansijski lizing Fo
6492 Ostale usluge kreditiranja Fo
6499 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova Fo
6511 Životno osiguranje Fo
6512 Neživotno osiguranje Fo
6520 Reosiguranje Fo
6530 Penzijski fondovi Fo
6611 Finansijske i robne berze Fo
6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom Fo
6619 Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova Fo
6621 Obrada odštetnih zahteva i procenjivanje rizika i šteta Fo
6622 Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju Fo
6629 Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima Fo
6630 Upravljanje fondovima Fo
L POSLOVANjE NEKRETNINAMA
6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
6831 Delatnost agencija za nekretnine
6832 Upravljanje nekretninama za naknadu
M STRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI
6910 Pravni poslovi Fo
6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
7010 Upravljanje ekonomskim subjektom
7021 Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću
7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
7111 Arhitektonska delatnost
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7120 Tehničko ispitivanje i analize
7211 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
7219 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
7220 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
7311 Delatnost reklamnih agencija
7312 Medijsko predstavljanje
7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
7410 Specijalizovane dizajnerske delatnosti
7420 Fotografske usluge Fp
7430 Prevođenje i usluge tumača
7490 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
7500 Veterinarska delatnost Fs
N ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DELATNOSTI
7711 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila T
7712 Iznajmljivanje i lizing kamiona
7721 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
7722 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
7729 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
7731 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
7732 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
7733 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)
7734 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
7735 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
7739 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
7740 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
7810 Delatnost agencija za zapošljavanje
7820 Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje
7830 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
7911 Delatnost putničkih agencija T
7912 Delatnost tur-operatora T
7990 Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
8010 Delatnost privatnog obezbeđenja
8020 Usluge sistema obezbeđenja
8030 Istražne delatnosti
8110 Usluge održavanja objekata Fp
8121 Usluge redovnog čišćenja zgrada Fo
8122 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme Fo
8129 Usluge ostalog čišćenja Fo
8130 Usluge uređenja i održavanja okoline Fp
8211 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
8219 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
8220 Delatnost pozivnih centara
8230 Organizovanje sastanaka i sajmova
8291 Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
8292 Usluge pakovanja
8299 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
O DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE
8411 Delatnost državnih organa
8412 Uređivanje delatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja
8413 Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije
8421 Spoljni poslovi
8422 Poslovi odbrane
8423 Sudske i pravosudne delatnosti
8424 Obezbeđivanje javnog reda i bezbednosti
8425 Delatnost vatrogasnih jedinica
8430 Obavezno socijalno osiguranje Fo
P OBRAZOVANjE
8510 Predškolsko obrazovanje Fo
8520 Osnovno obrazovanje Fo
8531 Srednje opšte obrazovanje Fo
8532 Srednje stručno obrazovanje Fo
8541 Obrazovanje posle srednjeg koje nije visoko Fo
8542 Visoko obrazovanje Fo
8551 Sportsko i rekreativno obrazovanje Fo
8552 Umetničko obrazovanje Fo
8553 Delatnost škola za vozače Fo
8559 Ostalo obrazovanje Fo
8560 Pomoćne obrazovne delatnosti Fo
8610 Delatnost bolnica Fo
8621 Opšta medicinska praksa Fo
8622 Specijalistička medicinska praksa Fo
8623 Stomatološka praksa Fo
8690 Ostala zdravstvena zaštita Fo
8710 Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom Fo
8720 Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti Fo
8730 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama Fo
8790 Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem Fo
8810 Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama Fo
8891 Delatnost dnevne brige o deci Fo
8899 Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja Fo
R UMETNOST; ZABAVA I REKREACIJA Fo
9001 Izvođačka umetnost Fo
9002 Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti Fo
9003 Umetničko stvaralaštvo Fo
9004 Rad umetničkih ustanova Fo
9101 Delatnosti biblioteka i arhiva Fo
9102 Delatnost muzeja galerija i zbirki Fo
9103 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika Fo
9104 Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti Fo
9200 Kockanje i klađenje Fo
9311 Delatnost sportskih objekata Fo
9312 Delatnost sportskih klubova Fo
9313 Delatnost fitnes klubova Fo
9319 Ostale sportske delatnosti Fo
9321 Delatnost zabavnih i tematskih parkova Fo
9329 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti Fo T
S OSTALE USLUŽNE DELATNOSTI
9411 Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
9412 Delatnosti strukovnih udruženja
9420 Delatnost sindikata
9491 Delatnost verskih organizacija Fo
9492 Delatnost političkih organizacija
9499 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
9511 Popravka računara i periferne opreme Fp
9512 Popravka komunikacione opreme Fp
9521 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu Fp
9522 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme Fp
9523 Popravka obuće i predmeta od kože Fo
9524 Održavanje i popravka nameštaja Fp
9525 Popravka satova i nakita Fo
9529 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo Fp
9601 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda Fp
9602 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona Fp
9603 Pogrebne i srodne delatnosti Fp
9604 Delatnost nege i održavanja tela
9609 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti Fs
T DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE
9700 Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
9810 Delatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
9820 Delatnost domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sopstvene potrebe
U DELATNOST EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TELA
9900 Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela

bliža pojašnjenja:

 • šifra delatnosti 4520 je IZBAČENA iz paušala, tako da je ispravno što u Uredbi navode oslobođenje od obaveze fiskalne kase za paušalce u ovoj šifri - ali u realnosti niko pod ovom delatnošću ne može da bude paušalac.
 • šifra delatnosti 5590 je u Uredbi o oslobađanju obaveze fiskalne kase dvosmisleno formulisana; nalazi se u grupi gde su sve delatnosti šifre oslobođene, a navedena je samo jedna poddelatnost u samoj Uredbi.... najbolje konsultovati lokalnu ispostavu Poreske.
 • zahtev za paušal se predaje Poreskoj Upravi, zahtev u suštini mora imati naveden razlog zbog koga bi privredniku bilo otežano poslovanje ukoliko bi vodio knjige (dakle, "paušal" je oslobođenje od vođenja većine poslovnih knjiga), ali imajte u vidu da Poreska može takav zahtev i da odbije.
 • svaka šifra delatnosti koja isporuku dobara ili usluga može voditi i naplaćivati putem "interneta", može u suštini tražiti od Poreske Uprave oslobođenje od obaveze fiskalne kase; uslov je da kompletnu isporuku i naplatu vrši kurirska služba, registrovana za delatnost iz grupe 53; tada naručilac usluge ili dobara fiskalni račun ustvari dobija od kurirske službe.
 • šifre delatnosti obuhvaćene Zakonom o turizmu potpadaju i pod ingerenciju turističke inspekcije
 • link ka zvaničnom Šifrarniku delatnosti (na sajtu RZS - pdf)
 • uredba o oslobađanju obaveze fiskalne kase (na sajtu PURS - html)
 • uredba o kriterijumima za paušalno oporezivanje (na sajtu PURS - html)
 • Zakon o turizmu, za delatnosti koje potpadaju (link ka Paragraf sajtu)