Cenovnik

- sve cene su isključivo u dinarima (okrugao iznos a ne različit kurs svakog meseca...)
- sve cene su date u minimalnom iznosu, a predmet su dogovora
- oznaka ukazuje da li je uslugu moguće izvršiti u potpunosti ONLAJN - dakle bez dolaska/fizičkog prisustva
- završni račun je uračunat u cenu - za klijente
- više o svakoj usluzi u futeru ispod tabele:

NAZIV USLUGE cena za klijente redovna cena Jedinica mere / napomena
REDOVNE RAČUNOVODSTVENE USLUGE
Pristup knjigovodstvenom softveru, zarad samostalne izrade faktura/SEF/fiskalnih računa 1.000 / mesečno po konkurentnom pristupu
API pristup knjigovodstvenom softveru, zarad samostalne izrade faktura/SEF/fiskalnih računa 1.000 / mesečno po konkurentnom pristupu
Preduzetnici na mirovanju (privremeni prekid delatnosti, knjige/lzp/paušal) 1.000 / mesečno
Preduzetnici na mirovanju (privremeni prekid delatnosti, PDV) 2.000 / mesečno
Preduzetnici paušal 6.000 / mesečno
Preduzetnici paušal, ugostiteljstvo ili trgovina 18.000 / po fiskalnom uređaju
Preduzetnici, samo finansijsko (IT/dizajn/marketing...), knjige/LZP 15.000 / mesečno
Preduzetnici, samo finansijsko (kripto - digitalna imovina) knjige/LZP 18.000 / mesečno
Preduzetnici, samo finansijsko - građevina, knjige/LZP 20.000 / mesečno
Preduzetnici, dodatno robno, on-lajn trgovina, samooporezivanje/LZP 5.000 / po magacinu, mesečno
Preduzetnici, dodatno robno, samooporezivanje/LZP 8.000 / po magacinu, mesečno
Preduzetnici, dodatno robno - građevina, samooporezivanje/LZP 8.000 / po magacinu i po gradilištu, mesečno
DOO, samo finansijsko (IT/dizajn/marketing...) 18.000 / mesečno
DOO, samo finansijsko (kripto - digitalna imovina) 22.000 / mesečno
DOO, samo finansijsko - građevina 24.000 / mesečno
DOO, dodatno robno - on-lajn trgovina 8.000 / po magacinu, mesečno
DOO, dodatno robno - građevina 8.000 / po magacinu i po gradilištu, mesečno
Obveznik sistema PDV +25% / na ugovorenu mesečnu cenu
DOO tokom postupka likvidacije, bez konsolidacije 18.000 / mesečno
Maloprodaja - ručni prepis iz fiskalne kase 10.000 / po fiskalnoj kasi mesečno
Magacin (vele- / malo-) 8.000 / po magacinu mesečno
Vozila (N1 kategorizacija ili veća) 6.000 / po vozilu mesečno
Uvoz (JCI) 4.000 / 100 / po uvozu (JCI) + broju stavki uvoza
Unos robe na stanje; prijem i kalkulacija 2.000 / 100 / po prijemu + broju stavki prijema
Nivelacija, ručno 1.000 / 100 / po nivelaciji + broju stavki
Priprema dokumentacije za ulazak u sistem PDV 15.000 240.000 /
Priprema dokumentacije za izlazak iz sistema PDV 15.000 400.000 /
Priprema i sprovođenje promene poreskog statusa (paušal <-> LZP) 36.000 60.000 /
Hitno izdavanje fakture (naredni radni dan) 1.000 / po fakturi
Hitno izdavanje fakture (isti radni dan) 3.000 / po fakturi
Ino fakture, ulazne ili izlazne, posebni zahtevi 2.000 / po fakturi
Podešavanje korisničkog naloga za e-fakture u poslovnom softveru 2.000 10.000 po korisničkom imenu
Podešavanje Konsent ID (Consent ID) aplikacije za e-potpis 2.000 10.000 po uređaju
Izdavanje faktura/SEF e-faktura, nakon mesečne kvote 500 2.000 po fakturi
Izdavanje fiskalnih računa (on-lajn), nakon mesečne kvote 500 2.000 po računu
Ispravka registrovanih SEF faktura - kupac i klijent se nisu dogovorili o podacima 2.000 10.000 po fakturi
Ispravka registrovanih SEF faktura - pogrešan/neželjen datum 3.000 10.000 po fakturi
Ispravka registrovanih fiskalnih računa 1.000 10.000 po fakturi
Ispravka registrovanih fiskalnih računa zarad registracije SEF i CRF fakture 3.000 10.000 po fakturi
Storniranje registrovanih fiskalnih računa - povraćaj 2.000 10.000 po fakturi
Obračun zarada i drugih ličnih primanja (npr zakupi, UG o delu) - saradnici 1.000 3.000 po radniku
Obračun zarada iz 2 dela (akontacija+konačno) 2.000 6.000 po radniku
Obračun zarada - hitan (1 dan) 2.000 6.000 po radniku
Obračun po samooporezivanju bilo koje prijave za fizička lica 4.000 8.000 po prijavi
Unos podataka o zaposlenom (ili licu za obračun) 1.000 3.000 po JMBG
Izmena podataka o zaposlenom u obračunskom delu (ili prestanak RO) 1.000 3.000 po JMBG i po izmeni
Slanje i prijem papirnih faktura - saradniku klijenta - preporučenom poštom u Srbiji 1.000 2.000 po fakturi
Slanje i prijem papirnih faktura - saradniku klijenta - preporučenom poštom van Srbije 1.000 2.000 po fakturi + cena poštarine
VANREDNE RAČUNOVODSTVENE USLUGE
Računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje 6.000 12.000 po satu, nakon ugovorenih
Računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje - na terenu + 50% + 50% na zbirnu cenu bez prevoza
Računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje - van radnog vremena (09-16č) + 50% + 50% na zbirnu cenu
Računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje – na engleskom jeziku 8.000 18.000 po satu
Računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje – na stranom jeziku 8.000 18.000 po satu, plus trošak prevodioca
Računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje - dodatno prisustvo 3.000 6.000 po osobi
Računovodstveno, pravno, poslovno i poresko savetovanje - sa našim advokatom 18.000 24.000 po satu (uračunat AT)
Računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje - pisanim putem 1.000 2.000 po postavljenom pitanju
APR - registracija preduzetnika 0 - ako postaje klijent 6.000 plus apr takse
- APR - osnivanje DOO-a (bez posebnih zahteva van standardnih) 30.000 - ako postaje klijent 60.000 plus apr takse
APR - promene preduzetnik 2.000 4.000 po reg. prijavi + apr takse
APR - promene DOO, bez prateće dokumentacije 4.000 10.000 po reg. prijavi + apr takse
- Otpočinjanje postupka likvidacije DOO - računovodstveni deo 20.000 60.000 po registracionoj prijavi
- Otpočinjanje postupka likvidacije DOO - komplet pravni i računovodstveni deo 40.000 100.000 po registracionoj prijavi
- Obustava postupka likvidacije DOO 20.000 40.000 po registracionoj prijavi
- Okončanje postupka likvidacije DOO 30.000 60.000 po registracionoj prijavi
Predaja izjave o neaktivnosti na APR 2.000 6.000 po potpisu
Ponovljeni/ ispravljeni PDV obračuni zbog kašnjenja dokumentacije ili neblagovremenih i nekompletnih informacija od strane klijenta 8.000 15.000 po prijavi/ispravci
Ponovljeni/ ispravljeni PDV obračuni zbog ispravke (datuma ili iznosa) SEF e-fakture 3.000 15.000 po prijavi/ispravci
Priprema dokumentacije za predaju zahteva za isplatu naknade za porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta 0 1.000 po zahtevu ako su ispunjeni uslovi
Priprema dokumentacije za refundaciju bolovanja preko 30 dana 1.000 2.000 po mesecu/zaposlenom
Predaja dokumentacije za refundaciju bolovanja preko 30 dana 3.000 6.000 po mesecu/zaposlenom
Sastavljanje i/ili popunjavanje potvrda o zaposlenju za bilo koju svrhu 2.000 po dokumentu
Evidencija korišćenja godišnjih odmora 2.000 po radniku/godini
Sastavljanje odluka o korišćenju godišnjih odmora 3.000 5.000 po radniku/godini
Priprema statističkih izveštaja 6.000 15.000 po izveštaju/vrsti
Slanje međugodinjih bilansa i ostale dokumentacije za potrebe kredita, lizinga, tendera uz dodatnu dokumentaciju i izveštaje banke i BS i BU 1/2 ugovorene mesečne cene po zahtevu
Izveštavanje NBS-a (DI-1, P-1, DI-2, RN, imaoci-sticaoci digitalne imovine - kripto) 5.000 20.000 po izveštaju
Izveštavanje ostalih državnih agencija (statističke, pokrajinske...) 5.000 20.000 po izveštaju
Slanje akontacione - otpočinjuće PPDG-1R i PPDG-1S (otpočinjanje delatnosti - PR) u ceni 6.000 po prijavi - samo popunjavanje
Slanje vanredne PPDG-1R i PPDG-1S usled promena (privremeno zatvaranje/otvaranje, izmena radnog statusa, umanjenje akontacije itd - PR) 2.000 6.000 po prijavi - samo popunjavanje
Slanje akontacione - otpočinjuće PDP (otpočinjanje - DOO) u ceni 6.000 po prijavi - samo popunjavanje
Slanje vanredne PDP (umanjenje akontacije itd - DOO) 2.000 6.000 po prijavi - samo popunjavanje
Slanje konačne PDP (DOO) u ceni 6.000 po prijavi - samo popunjavanje
Predaja zahteva za povrat subvencije preko portala 2.000 + 1.000 4.000 + 1.000 po prijavi + po radniku
- Prisustvovanje popisu klijenata 1/2 mesečne cene 12.000 po magacinu / po satu
Sastavljanje prigovora na zapisnik poreske uprave 1/2 mesečne cene 20.000 po dokumentu
Vanredni postupci sa poreskom upravom - zahtev za preknjižavanje 1.000 3.000 po zahtevu
Vanredni postupci sa poreskom upravom - reprogram za otpis kamate, za otpis duga zbog zastarelosti itd 4.000 8.000 po dokumentu
Vanredni postupci sa poreskom upravom - zahtev za ispravku greške nastale greškom PURS 3.000 6.000 po dokumentu
Vanredni postupci sa poreskom upravom - zahtev za ispravku greške nastale greškom klijenta 2.000 4.000 po dokumentu
Vanredni postupci sa poreskom upravom - zahtev za ispravku greške nastale greškom prethodnog knjigovodstva 3.000 6.000 po dokumentu
Rad sa inspekcijom u toku kancelarijske kontrole 1/3 mesečne cene 12.000 sat / 30.000 dan po kontroli plus troškovi
Rad sa inspekcijom u toku kancelarijske kontrole - izrada nedostajuće dokumentacije 6.000 12.000 po dokumentu plus troškovi
- Rad sa inspekcijom u toku terenske kontrole (poreska, finasijska, PDV) 1 mesečne cene 12.000 sat / 30.000 dan po danu
- Rad sa tržišnom inspekcijom u toku terenske kontrole 1 mesečne cene 12.000 sat / 30.000 dan po danu
- Rad i učešće u postupku kontrole poreske policije 2.000.000 4.000.000 po kontrolisanoj godini
Saradnja sa revizijom 2 mesečne cene 12.000 sat po danu i po kontrolisanoj godini
Naručivanje, preuzimanje i tumačenje upita stanja - sintetika 1.000 2.000 po upitu
Naručivanje, preuzimanje i tumačenje upita stanja - analitika 2.000 4.000 po analitičkoj kartici/upitu
Vršenje plaćanja u ime klijenata preko e-bankinga 500 - po nalogu
- Usluga skeniranja ulaznih računa i prateće dokumentacije 250 600 po strani dokumenta
Obračun akcize 4.000 - po obračunu
Ponovljeni/ispravljeni obračuni zarade zbog kašnjenja dokumentacije ili neblagovremenih i nekompletnih informacija od strane klijenta 6.000 10.000 po obračunu
Izrada izveštaja o transfernim cenama - skraćeno 60.000 100.000 po studiji
Izrada izveštaja o transfernim cenama - puna studija 250.000 450.000 po studiji
- Izrada i predaja završnog računa na APR i PURS (za rok obrade i predaje duži od 60 dana) 1 mesečna cena 1 mesečna cena
+ 100.000
po mesecu + po godini
- Izrada i predaja završnog računa na APR i PURS (za rok obrade i predaje duži od 45 ali kraći od 60 dana) 1,5 mesečna cena 1,5 mesečna cena
+ 150.000
po mesecu + po godini
- Izrada i predaja završnog računa na APR i PURS (za rok obrade i predaje duži od 30 ali kraći od 45 dana) 2 mesečna cena 2 mesečna cena
+ 200.000
po mesecu + po godini
- Izrada i predaja završnog računa na APR i PURS (za rok obrade i predaje duži od 15 ali kraći od 30 dana) 2,5 mesečna cena 2,5 mesečna cena
+ 250.000
po mesecu + po godini
- Izrada i predaja završnog računa na APR i PURS (za rok obrade i predaje duži od 8 ali kraći od 15 dana) 3 mesečna cena 3 mesečna cena
+ 300.000
po mesecu + po godini
- Izrada i predaja završnog računa na APR i PURS (za rok obrade i predaje kraći od 8 dana) 4 mesečna cena 4 mesečna cena
+ 500.000
po mesecu + po godini
- Ispravke grešaka iz prethodnog perioda (pre zaključenja ugovornog odnosa sa Korisnikom), kontrola knjiženja, savetovanje itd – za rok 7 dana po mesecu + 15 dana za izradu 1x mesečna cena po mesecu
- Ispravke grešaka iz prethodnog perioda(pre zaključenja ugovornog odnosa sa Korisnikom), kontrola knjiženja, savetovanje itd – za rok 5 dana po mesecu + 5 dana za izradu 2x mes. cena po mesecu
- Ispravke grešaka iz prethodnog perioda(pre zaključenja ugovornog odnosa sa Korisnikom), kontrola knjiženja, savetovanje itd – za rok 7 dana i kraći 4x mes. cena po mesecu
Hitna izrada bilo kog izveštaja na osnovu dokumenata dostavljenih pre manje od 5 (zakonskih) dana za obradu dokumentacije, sa rokom za izveštaj 5 i više radnih dana 1 H mesečne cene po izveštaju/prijavi
Hitna izrada bilo kog izveštaja na osnovu dokumenata dostavljenih pre manje od 5 (zakonskih) dana za obradu dokumentacije, sa rokom za izveštaj kraći od 5 radnih dana 2 H mesečne cene po izveštaju/prijavi
Slanje IOS obrazaca u ime klijenata na email adrese kupaca klijenata 1.000 2.500 po obrascu
Podnošenje prijave za porez na prenos apsolutnih prava 4.000 6.000 po prijavi
Predaja prijave za porez na dohodak građana - fizička lica 6.000 15.000 po prijavi
Predaja prijave za porez po odbitku - obveznici (rok 3 dana) 5.000 10.000 po obračunu
USLUGE U SFERI POSLOVANJA
Korišćenje KLAUD sistema za dokumentaciju, po nalogu 0 2.000 mesečno
Korišćenje KLAUD sistema za dokumentaciju, po 1GB prostora 0 5.000 mesečno
Direktna komunikacija sa konkurentnim licima (kupac, dobavljač, radnik...) 6.000 12.000 po satu, min 30 minuta
- Usluga ”finansijski direktor” 250.000 400.000 po PIB, plus troškovi
- Usluga ”zastupnik supotpisom - direktor” 100.000 180.000 po PIB, plus troškovi
- Usluga ”samostalni zastupnik bez supotpisa - direktor” 400.000 900.000 po PIB, plus troškovi
Elektronska Prijava/Odjava/Promena u CROSO-u na osnovu dostavljene dokumentacije 2.000 4.000 po prijavi
- Papirna Prijava/Odjava/Promena u CROSO-u na osnovu dostavljene dokumentacije 5.000 8.000 po prijavi
- Usluge arhiviranja nepreuzete dokumentacije 2.000 - po registratoru/godini
- Usluge digitalnog arhiviranja nepreuzete dokumentacije u ceni 10.000 po godini
Obuka zaposlenih koji se bave finansijskom operativom kod klijenata 10.000 15.000 po satu
Rešavanje problema u pristupu sertifikatom portalu e-porezi, LPA ili CROSO 2.000 4.000 po slučaju
Usluge tehničke podrške za korišćenje poslovnog softvera 6.000 - po satu
- Utvrđivanje svojstva osiguranika - priprema dokumentacije i predaja 8.000 12.000 po prijavi
Učešće u sastavljanju Ugovora o radu, Aneksa ugovora, rešenja o prekidu - standardni, po modelu 6.000 12.000 po dokumentu
Učešće u sastavljanju Rešenja o porodiljskom odsustvu i odsustvu radi nege deteta 4.000 10.000 po dokumentu
Učešće u sastavljanju Rešenja o korišćenju godišnjeg odmora 3.000 6.000 po dokumentu
- Učešće u regulisanju radnih dozvola za strance 24.000 40.000 po radniku + takse
Pravilnik o računovodstvu - za Mikro pravno lice 40.000 80.000 po dokumentu
Pravilnik o računovodstvu - za Malo pravno lice 150.000 300.000 po dokumentu
Pravilnik o računovodstvu - za Srednje pravno lice 600.000 1.000.000 po dokumentu
Pravilnik o radu 30.000 60.000 po dokumentu
Sistematizacija radnih mesta 80.000 200.000 po dokumentu
Pravilnik o reprezentaciji 30.000 60.000 po dokumentu
Pravilnik o korišćenju službenih vozila 25.000 50.000 po dokumentu
Pravilnik i ostalo u vezi zaštite podataka o ličnosti 40.000 90.000 po obvezniku
Sastavljanje dokumentacije vezane za arhiviranje (Pravilnik, Odluke, Arhivska knjiga za prvu godinu) 40.000 90.000 po obvezniku
Vođenje arhivske knjige narednih godina 100.000 - godišnje
Sastavljanje Ugovora o zakupu - standardni 15.000 30.000 po dokumentu
Sastavljanje ugovora o poslovnoj saradnji bilo kog tipa - standardni 15.000 30.000 po dokumentu
Sastavljanje ostalih tipova ugovora u standardnoj formi (Cesija, preuzimanje duga, Zajam, Asignacija itd) 5.000 12.000 po dokumentu
Sastavljanje bilo kakvog dopisa/molbe za razna treća lica 6.000 12.000 po dokumentu
Popunjavanje naloga za uplatu/isplatu/prenos van podrazumevanih u ceni 1.000 po nalogu
- Učešće u naplati potraživanja 24.000 50.000 po slučaju
- Kurirske usluge 3.000 6.000 po lokaciji; plus troškovi
Dnevna/mesečna/godišnja evidencija vezana za tokove otpada uz slanje prijave jednom godišnje 12.000 25.000 po prijavi
Izvštavanje republičkih i lokalnih zavoda za statistiku 3.000 10.000 po prijavi
Sastavljanje i slanje prijave za eko taksu 3.000 10.000 po prijavi
Sastavljanje i slanje prijave za porez na imovinu 8.000 16.000 po objektu
Sastavljanje i slanje prijave za ostale lokalne komunalne takse 6.000 12.000 po prijavi
Elektronske prijava preko E-poreza koje nemaju veze sa računovodstvom - lokacija, fiskalna kasa, izdvojena poslovna jedinica itd 3.000 6.000 po prijavi
Predaja prijave za stvarne vlasnike u ceni 6.000 po prijavi
Obračun i slanje prijave za posebne tokove otpada a na osnovu datih evidencija 6.000 15.000 po izveštaju
Izveštaj o prodaji duvanskih proizvoda 6.000 15.000 po izveštaju


Bliži opis usluga:

 • usluge koje smo u mogućnosti da pružimo u potpunosti putem interneta, ONLAJN, dakle bez kontakta - sistemski zahtev za elektronsko potpisivanje je posedovanje bilo kakvog desktop/laptop/netbuk uređaja koji ima mogućnost priključenja čitača KES e-potpis kartica (bilo direktno USB ili putem dongle-a) kao i bilo kog operativnog sistema (vindouz: XP i noviji; linuks: bilo koji kome je moguće pokrenuti PCSCD servis i GRDESKTOP klijent; Mek: Yosemite i noviji, testirani Mojave, Big Sur i Monterey); a za razmenu dokumentacije: bilo koji uređaj koji može da pokrene HTML5 veb pretraživač (za Android, IOS i Huavei postoji aplikacija na sistemski podrazumevanom mestu za preuzimanje aplikacija); neophodna je i internet konekcija
 • usluga savetovanja se izvršava putem GSM telefonskog poziva; a po zahtevu se može pružiti i putem linka - FaceTime tehnologija, za koju je potreban HTML5 internet pretraživač, bilo koji računar sa novijom verzijom internet pretraživača, odobren pristup mikrofonu, i u slučaju video poziva - odobren pristup video kameri; radi i na novijim Android uređajima
 • računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje podrazumevaju savetovanje sa jednim licem; svako naredno lice (jmbg ili pib) uvećava iznos za 50%
 • lice koje prevodi, tokom savetovanja, se ne uračunava u broj prisutnih osoba
 • osnivanje doo bez posebnih zahteva podrazumeva popunjavanje zvanične predložene forme željenim podacima; svi dopunski zahtevi podrazumevaju dodatno angažovanje advokata/pravnika
 • promene APR za preduzetnika podrazumevaju samo registracione prijave i praćenje toka predmeta; promene za doo podrazumevaju i učešće u donošenju odluka nadležnog organa društva
 • sve promene kod kojih je naznačen ”pravni deo” (sastavljanje ugovora ili akta) podrazumevaju dodatno angažovanje advokata, advokatske kancelarije ili pravnika
 • likvidacija podrazumeva naknade za vođenje postupka likvidacije, poslove vezane za otpočinjanje i okončanje ili obustavljanje; naplaćuje se odvojeno od cene ostalih usluga
 • usluga "finansijski direktor" podrazumeva preuzimanje kompletne obaveze, prava i odgovornosti funkcije finansijskog direktora; u skladu sa sistematizacijom radnih mesta lica kome se pruža usluga; podrazumevano je i prepuštanje vođenja računovodstvenih poslova trećim licima
 • usluga "zastupnik supotpisom - direktor" podrazumeva proglašenje Tim011 Digital doo za zakonskog zastupnika na APR (u skladu sa pravilima registracije - obavezno je još minimum jedno fizičko lice kao zakonski zastupnik) i proglašenje ograničenja supotpisom
 • usluga ”samostalni zastupnik bez supotpisa - direktor” podrazumeva proglašenje Tim011 Digital doo za zakonskog zastupnika na APR (u skladu sa pravilima registracije - obavezno je još minimum jedno fizičko lice kao zakonski zastupnik) i proglašenje zastupanja bez ograničenja supotpisom; podrazumeva i preuzimanje kompletne obaveze, prava i odgovornosti funkcije generalnog direktora - zakonskog zastupnika bez ograničenja
 • usluga "rad i učešće u postupku kontrole poreske policije" podrazumeva davanje bilo kakve izjave poreskoj policiji (ne inspekciji!) a vezanih za poslovanje klijenta; osim za situacije kada je predmet kontrole poreske policije kupac ili dobavljač klijenta, a istovremeno nije i povezano lice sa klijentom, u smislu člana 36 Zakona o porezu na dohodak građana i/ili člana 59 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a sam klijent nije predmet kontrole poreske policije

preduzetnici na mirovanju u mesečnoj ceni za mirovanje, imaju uračunato:

 • dva puta mesečno slanje upita stanja poreskoj i jedno tumačenje zaduženja (jedna sintetička kartica) sa slanjem zaduženja u obliku uplatnica
 • preuzimanje rešenja iz poreskog sandučeta
 • korišćenje našeg KLAUD sistema za razmenu dokumenata putem ”oblaka”; putem mobilne, desktop ili veb-pretraživač pristupa; do dva naloga; do 5GB prostora
 • povlašćene cene za ostale i dodatne usluge

preduzetnici na mirovanju a u sistemu PDV, u mesečnoj ceni za mirovanje, imaju uračunato:

 • sve kao i preduzetnici van PDV na mirovanju, plus:
 • predaja mesečne ”prazne” - ”nula” PDV kao i PO-PDV prijave (zakonska obaveza)

Preduzetnici na mirovanju koji ne plaćaju mesečnu naknadu imaju pravo na povlašćene cene dodatnih usluga, samo nemaju besplatne usluge iz paketa.

preduzetnici paušalci u osnovnoj mesečnoj ceni imaju uračunato:

 • vođenje KPO
 • izdavanje do 20 faktura ili fiskalnih računa mesečno
 • dva puta mesečno slanje upita stanja poreskoj i jedno tumačenje zaduženja (jedna sintetička kartica) sa slanjem zaduženja u obliku uplatnica
 • preuzimanje rešenja iz poreskog sandučeta
 • slanje mesečnih paušalnih naloga za uplatu poreza
 • korišćenje našeg KLAUD sistema za razmenu dokumenata putem ”oblaka”; putem mobilne, desktop ili veb-pretraživač pristupa; do dva naloga; do 5GB prostora
 • obračun i prijava jednog zakupa
 • poresko-poslovno savetovanje u trajanju od 1 čas mesečno, minimalan obračun na 15 minuta (nakon toga - po povlašćenom cenovniku)
 • povlašćene cene za ostale i dodatne usluge

preduzetnici na samooporezivanju (sa LZP ili bez) u osnovnoj mesečnoj ceni imaju uračunato:

 • vođenje računovodstvene dokumentacije
 • izdavanje do 20 faktura/SEF faktura ili fiskalnih računa mesečno
 • dva puta mesečno slanje upita stanja poreskoj i jedno tumačenje zaduženja (jedna sintetička kartica) sa slanjem zaduženja u obliku uplatnica
 • slanje blagovremenih mesečnih naloga za uplatu akontacije poreza na dobit
 • prijem i knjiženje ulaznih računa - do 50 komada mesečno
 • preuzimanje rešenja iz poreskog sandučeta
 • obračun i prijava LZP (zarade) preduzetnika
 • obračun i prijava jednog zakupa
 • obračun, izrada i prijava godišnjeg finansijskog izveštaja, sa opcijom potpisivanja KES e-sertifikatima putem naših e-sistema
 • obračun, izrada i prijava godišnjeg finansijskog izveštaja za statističke potrebe, sa opcijom potpisivanja KES e-sertifikatima putem naših e-sistema
 • slanje redovne, godišnje PPDG-1S prijave
 • korišćenje našeg KLAUD sistema za razmenu dokumenata putem ”oblaka”; putem mobilne, desktop ili veb-pretraživač pristupa; do dva naloga; do 5GB prostora
 • poresko-poslovno savetovanje u trajanju od 1 čas mesečno, minimalan obračun na 15 minuta (nakon toga - po povlašćenom cenovniku)
 • povlašćene cene za ostale i dodatne usluge

doo u osnovnoj mesečnoj ceni ima uračunato:

 • vođenje računovodstvene dokumentacije
 • izdavanje do 20 faktura/SEF faktura ili fiskalnih računa mesečno
 • dva puta mesečno slanje upita stanja poreskoj i jedno tumačenje zaduženja (jedna sintetička kartica) sa slanjem zaduženja u obliku uplatnica
 • slanje blagovremenih mesečnih naloga za uplatu akontacije poreza na dobit
 • prijem i knjiženje ulaznih računa - do 50 komada mesečno
 • preuzimanje rešenja iz poreskog sandučeta
 • obračun i prijava ODO (obaveznih doprinosa osnivača)
 • obračun i prijava jednog zakupa
 • obračun, izrada i prijava godišnjeg finansijskog izveštaja, sa opcijom potpisivanja KES e-sertifikatima putem naših e-sistema
 • obračun, izrada i prijava godišnjeg finansijskog izveštaja za statističke potrebe, sa opcijom potpisivanja KES e-sertifikatima putem naših e-sistema
 • slanje redovne, godišnje PP-PDP prijave
 • korišćenje našeg KLAUD sistema za razmenu dokumenata putem ”oblaka”; putem mobilne, desktop ili veb-pretraživač pristupa; do dva naloga; do 5GB prostora
 • poresko-poslovno savetovanje u trajanju od 1 čas mesečno, minimalan obračun na 15 minuta (nakon toga - po povlašćenom cenovniku)
 • povlašćene cene za ostale i dodatne usluge

bliža pojašnjenja

 • doo i preduzetnici koji imaju robno, imaju uračunato sve sa spiska uračunatog, plus jedan magacin, jednu maloprodaju i jednu izveštajnu komunikaciju za jednu fiskalnu kasu
 • preduzetnici i doo u sistemu PDV imaju uračunato sve sa spiska uračunatog, plus dodatno obračun i prijava PDV i POPDV, kao i zahtev za povraćaj PDV
 • uvoz JCI podrzumeva knjiženje uvoza na osnovu JCI
 • prijem podrazumeva unos robe na stanje
 • nivelacija podrazumeva izmenu maloprodajnih cena u magacinu, uz obaveznu propratnu odluku o nivelaciji cena koju donosi ovlašćeno lice
 • ino fakture podrazumevaju ulazne račune na stranom jeziku i/ili izlazne fakture na stranom jeziku; dodavanje opisa unutar stavke na fakturi, na stranom jeziku, se ne smatra uslugom strane fakture.
 • registracija faktura u e-fakture podrazumeva da klijent obezbedi korisnički nalog
 • prijava ili promena na CROSO zahteva urednu dokumentaciju, ispravan ugovor o radu i kopiju očitane lične karte radnika; može zahtevati propratnu dokumentaciju; elektronska zahteva i ispravan KES e-potpis
 • obračuni zarada zahtevaju evidenciju radnog vremena i precizne potrebne podatke o radniku - primaocu ličnog dohotka
 • uslov za arhiviranje dokumentacije je posedovanje akta vezanih za Zakon o arhivskoj građi
 • uslovi za cenu 0 za predaju zahteva za porodiljsko odsustvo ili odsustvo radi nege deteta za ugovorne klijente ili 1.000rsd za klijente bez ugovora je da kompletnu dokumentaciju pribave sami
 • putni troškovi se obračunavaju u iznosima: (iznosi prekopirani iz Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, član 9)
  • za prevoz u međumesnom saobraćaju - u visini cene prevoza prevoznim sredstvom po izboru;
  • za prevoz u mesnom saobraćaju - u visini cene taksi prevoza;
  • za prevoz sopstvenim vozilom - u visini od 30% od cene najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru;
  • za smeštaj - u visini cene hotelskog smeštaja, osim hotela sa pet i više zvezdica;