Kalkulator poreza (PR i DOO)

- skok na tabelu godišnjeg poreza za fizička lica
- skok na tabelu poreza na dividendu - doo

Tabela obračuna poreza za preduzetnika na isplati lične zarade - LZP - za 2023. godinu:

 • popuniti samo prva dva, ljubičasta polja
 • polje "mesečni zbir faktura" je jasno samo po sebi
 • polje "ukupni mesečni troškovi poslovanja" je zbir svih računa koji se zaista mogu prikazati kao trošak, tipa zakup prostora, servera, domena, licence, telefon, internet, delovi za računar, gorivo, putni troškovi, osveženje na poslu, reprezentacija i reklama... što više vaše preduzetništvo potroši na poslovanje - to niži porezi ;)
 • trošak poslovanja može biti i prevoz do posla; mesečno je neoporezovano 4.040,00, preko tog iznosa je porez od 10%, ali troškovi prevoza ("markica") su međusobno isključivi sa troškovima korišćenja sopstvenog vozila u poslovne svrhe ("gorivo")
 • ostala polja se izračunavaju sama, ili je već upisana vrednost koja je važeća za 2021. godinu
 • ispod tabele se nalazi dugme "Izračunaj"
 • suma sumarum: ako je polje “mesečni izdatak državi”, u zbiru sa mesečnim troškom knjigovođe, iznos MANJI od vašeg paušala - paušal se NE ISPLATI.
 • porez na dobit se placa akontaciono (unapred) na “otprilike” ali se mora izmiriti konačno najkasnije do 15.04. (prijavljuje se do 31.03. sa rokom plaćanja 15 dana) naredne godine - dakle, realno se porez plaća odmah, a dobar knjigovođa lako može predvideti iznos poreza.
 • polje “mesečno” i “godišnje neto” su bukvalno ono što čisto ostane u džepu - nakon plaćanja svih nameta državi.
 • kreditna sposobnost fizičkog lica zavisi od neto zarade, ali kreditna sposobnost preduzetnika zavisi od - banke; mnoge banke preduzetnicima - pogrešno - ne uzimaju u obzir konto 723;
 • kalkulator nije najprecizniji, greška u zaokruživanju se množi - ali je tačan u smislu desetak dinara gore/dole
vrsta iznos objašnjenje
ukupan mesečni prihod preduzetništva Uneti zbir svih mesečnih faktura
ukupni troškovi preduzetništva Uneti zbir računa - troškova poslovanja
"markica" tj naknada za prevoz Uneti mesečni iznos ”markice”; za 2022gu neoporezivo je 4.359 mesečno
bruto minimum lična zarada 23.921 za 2019tu; za 2020tu je 25.801, za 2021vu je 28.403, za 2022gu je 30.880, za 2023ću je 35.025
doprinosi za nezaposlenost 0,75% od bruto iznosa
doprinos za PIO 24% od bruto iznosa za 2023
doprinos za zdravstveno 10,3% od bruto iznosa
poresko oslobođenje neoporezivi iznos za zarade - , 21.712 za 2023; 19.300 za 2022
porez na zarade 10% na iznos iznad neoporezivog nivoa
doprinosi - zbirno pio, zdravstveno i nezaposlenost
porez i doprinosi pio, zdravstveno, nezaposlenost i porez na zaradu
mesečna NETO plata iznos koji se smatra neto platom
mesečna dobit pre oporezivanja iznos dobiti iznad plate
mesečni porez na dobit iznos poreza na dobit
mesečna dobit nakon oporezivanja neto mesečna dobit preduzetništva
mesečni lični priliv mesečno ostaje u džepu
mesečno otišlo državi zbir mesečnih izdataka ka državi
godišnja plata godišnja neto plata
godišnji porezi i doprinosi godišnji pio, zdravstveno i nezaposlenost
godišnja oporezovana (neto) dobit godišnja NETO dobit (iznad plate)
godišnji porez na dobit godišnji porez na dobit
godišnji neto priliv ono što godišnje ostane u džepu
godišnji troškovi godišnji trošak poslovanja
godišnje otišlo državi godišnji izdatak državi
 

Tabela obračuna godišnjeg (ekstra)poreza za fizička lica:

Fizička lica koja imaju godišnje prihode veće od utvrđenog limita (koji se svake godine u februaru proglasi za prethodnu godinu) dužna su da plate dodatni - ekstra porez. U zbir godišnjih prihoda ulaze sva primanja po osnovu zarada, dobiti, kao i sve zakupnine (ako izdaje prostor ili vozilo), i još mnogo toga. (kompletan spisak - uskoro)

Da biste proverili eventualnu obavezu po osnovi godišnjeg poreza, za preduzetnika koji isplaćuje ličnu zaradu (LZP) - prekopirajte iznos iz tabele iznad, polje "godišnji neto priliv - godišnje ostane u džepu", i kliknite dugme ispod tabele "Izračunaj"

 • jednostavnim zbirom iz dve tabele, polja "godišnje otišlo državi" iz prve tabele i polja "iznos godišnjeg dodatnog poreza" - dobija se kompletan iznos poreza koji preduzetnik godišnje daje državi, u ime svih poreza i doprinosa
 • nisu svi preduzetnici obveznici plaćanja poreza na godišnji dohodak građana; samo oni koji prelaze računski limit (koji zavisi i od broja izdržavanih članova porodice, recimo)
 • limit za 2020tu je 2.987.424,00rsd; 2019tu je iznosio 2.729.304,00rsd; za 2018tu je iznosio 2.470.644,00rsd, u februaru svake godine bude poznata informacija za prethodnu godinu, u februaru svake godine će tek biti poznat iznos za prethodnu.
vrsta iznos objašnjenje
Ostvareni lični dohodak Uneti iznos "godišnje ostaje u džepu"
Broj izdržavanih članova porodice uneti broj članova porodice koje izdržavate
Neoporezivi iznos za 2022gu; 3.268.224 za 2021vu; 2.987.424 za 2020tu; 2.729.304 za 2019tu; 2.470.644 za 2018-tu
Iznos preko koga se plaća 15% poreza za 2022gu; 6.536.448 za 2021vu; 5.974.848za 2020tu; 5.458.608 za 2019tu; 4.941.288 za 2018-tu
Dohodak za oporezivanje iznos na koji će biti obračunat porez
Dohodak za oporezivanje za mlađe od 40 iznos na koji će biti obračunat porez za mlađe od 40
Lični odbici iznos koji je dozvoljeno odbiti - za 2022gu; 435763 za 2021vu; 398.323 za 2020tu; 363.907 za 2019tu; 329.419,00 za 2018-tu
ukupan lični odbitak zbir ličnog odbitka i odbitka za članove porodice
Lični odbitak za izdržavane članove porodice iznos koji je moguće odbiti na ime izdržavanih članova porodice - 185.969 po članu
oporezivi prihod 10% objašnjenje
osnovica na koju se plaća porez 10% objašnjenje
osnovica na koju se plaća porez 10% - mlađi od 40 objašnjenje mlađi od 40
Iznos poreza 10% iznos poreza
osnovica na koju se plaća porez 15% objašnjenje
Iznos poreza 15% iznos poreza
Iznos godišnjeg dodatnog poreza - 40 i stariji Iznos godišnjeg poreza na zaradu iznad limita - 40 i stariji
osnovica na koju se plaća porez 15 - mlađi od 40% objašnjenje za mlađe od 40
Iznos poreza 15% - mlađi od 40 iznos poreza za mlađe od 40
Iznos godišnjeg dodatnog poreza - mlađi od 40 Iznos godišnjeg poreza na zaradu iznad limita za mlađe od 40
 

40 godina limit = broj godina koji imate na dan 31.12. za godinu za koju se računa porez (dakle ako ove godine obračunavate porez - koliko ste imali dana 31.12. prošle godine)

Tabela obračuna poreza na dobit - dividendu iz vlasništva nad pravnim licima (doo)

vrsta iznos objašnjenje
ukupna godišnja dobit - pre oporezivanja Uneti iznos godišnje bruto dobiti
porez na dobit iznos poreza na dobit
dobit nakon oporezivanja iznos neto dobiti, pre isplate
porez na dividendu iznos poreza koji je potrebno platiti na isplatu dividende
neto dividenda iznos dividende - godišnje koliko ostaje u džepu
zbirni porezi iznos poreza - godišnje koliko je dato državi
 

Napomena

 • neto dividenda je oslobođena plaćanja godišnjeg poreza na zaradu fizičkih lica - tj ne ulazi u obračun.