Saveti prilikom otpočinjanja

Jasno nam je da početak svakog poslovanja znači donošenje teških odluka, tako da bismo ovde naveli neka iskustva iz prakse, kako bismo vam pomogli u odluci.

Prvo bismo se pozabavili terminologijom:

 • paušalac je vrsta poreskog tretmana, dakle način na koji će Poreska da vam obračunava poreze
 • PDV ili porez na dodatu vrednost je samo jedan od poreza koji se plaća; postoji više poreza, najlakše je shvatiti PDV u obliku:
  • biti u sistemu PDV
  • biti van sistema PDV ne treba promatrati PDV kao "dodatnih 20% državi"; za određene vrste poslovanja se apsolutno isplati biti u sistemu PDV
 • postoje fizička lica koja su u sistemu PDV (po sili zakona, ako pređu 8 miliona dinara prometa godišnje kao fizička lica; primer - stanodavci, sa mnogo stanova)
 • "ulazak" u sistem PDV znači da će minimalan period "u sistemu PDV" trajati 24 meseca (osim u slučajevima)
 • biti "knjigaš" znači direktno da se vode poslovne knjige; tada vam knjigovođa obračunava porez koristeći svaku poresku olakšicu koja postoji, kako bi vam na zakonit način umanjio porez
 • preduzetnik je fizičko lice registrovano za obavljanje delatnosti; preduzetnici nisu pravna lica, samo imaju pravo poslovanja
 • pravno lice je zaseban entitet
 • preduzetništvo se ne može prodati niti mu se može "promeniti vlasnik" (osim u izuzetnim slučajevima)
 • pravno lice se može prodati, ili pokloniti, celo ili deo; dugovi pravnog lica ne prenose se na vlasnike (osim u izuzetnim slučajevima)
 • d.o.o. je skraćenica od "društvo sa ograničenom odgovornošću", suprotan termin od "ograničena odgovornost" je "potpuna odgovornost"
 • preduzetnici su "potpuna odgovornost", svi dugovi nastali poslovanjem su lični dugovi, i ne brišu se za života
 • preduzetnik može promeniti formu, i svoje preduzetništvo uložiti u kapital pravnog lica (promeniti formu u d.o.o.)
 • firma ili preduzeće nikada ne može promeniti formu u preduzetništvo
 • jedan preduzetnik je preduzetnik, dva preduzetnika osnivaju ortačko društvo, koje ima potpunu odgovornost
 • privredno društvo (d.o.o.) može imati do maksimalno 50 vlasnika, jednako ili nejednako raspoređenog udela
 • privredno društvo mora imati
  • vlasnika (domaće ili strano, fizičko ili pravno lice, minimum jedno)
  • direktora (minimum jedan direktor mora biti fizičko lice, ostali mogu biti pravna lica)
  • adresu (prostor za obavljanje delatnosti)
  • račun u poslovnoj banci, minimum jedan
  • pretežnu delatnost (registruje se samo jedna, pretežna)
 • preduzetnici i pravna lica se mogu baviti svim delatnostima za koje nije potrebna posebna dozvola, bez obzira na šifru pretežne delatnosti
 • maksimalan iznos prihoda pri kojem je moguće ostati paušalac je 6 miliona dinara godišnje; preko toga se obavezno postaje "knjigaš" i vode poslovne knjige
 • maksimalan iznos prihoda pri kome je moguće ostati van sistema PDV je 8 miliona godišnje; preko toga se po sili zakona ulazi u sistem PDV

Ono što je možda bitno napomenuti je da se svako fizičko lice može baviti određenim delatnostima čak i bez registracije u Agenciji za privredne registre; ali su tada izdaci ka državi daleko veći nego licima registrovanim za obavljanje delatnosti (neretko 40% prihoda); registracijom u APR se u suštini smanjuju troškovi poreza, kroz sticanje prava na povoljniji poreski tretman.

Od toga kako planirate da razvijate i vodite svoje poslovanje, zavisi i pravna forma koja bi vam više odgovarala:

 • da li planirate ikada da prodajete ili prepuštate svoje poslovanje
 • da li vam je bitno da svakog meseca imate unapred utvrđen iznos poreza (pritom su i tu iznenađenja moguća), ili da platite što manje poreza
 • da li su vam papiri i poslovne knjige smetnja u poslovanju
 • da li planirate da isključivo sami vodite svoje poslovanje, ili planirate da deo poslovanja prepustite nekom drugom
 • da li imate jasno definisanu izlaznu strategiju
 • da li planirate da vaše poslovanje ima više vlasnika, ili samo jednog
 • da li ste vi lično "brend" vašeg poslovanja, ili brend razvijate odvojeno od svog privatnog života

Od odgovora na ova pitanja zavisi pravna forma pod kojom će da se odvija vaše poslovanje, a naš cilj je da vam barem deo oko knjigovodstva pojednostavimo, kako radom tako i savetovanjem.

bliža pojašnjenja:

 • period u sistemu PDVa je minimum 24 meseca kada se u sistem PDV ulazi svojevoljno, ali nema minimuma kada se u sstem PDVa ulazi po sili zakona
 • preduzetništvo je moguće prepustiti samo na dva načina; nasleđivanjem posle smrti ili raspodelom imovine tokom života.
 • dugove pravnog lica može sud preneti na direktora, ukoliko je direktor nezakonitim postupanjem sebi pribavio materijalnu korist nauštrb pravnog lica čiji je direktor bio; to se otprilike zove "probijanje ograničenja odgovornosti pravnog lica"
 • dugovi preduzetnika čak umanjuju nasledstvo naslednicima, u slučaju smrti preduzetnika, ali do nivoa nužnog naslednog dela, u skladu sa zakonom o nasleđivanju
 • paušalcima poreska može retroaktivno obračunati višu stopu paušala; neretko za celu prethodnu godinu odjednom, pritom je rok za plaćanje razlike - 15 dana
 • izlazna strategija je odgovor na pitanje "šta se dešava na kraju", u smislu da li prodajete svoje poslovanje, trpite gubitke, ili samo zatvarate i gasite poslovnu delatnost